22 jun 2018

Portal zaposliosi.me u perspektivi ima potencijal da preraste u platformu za povezivanje poslodavaca i nezaposlenih uopšte, a ne samo osoba s invaliditetom (OSI), ocijenio je izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore (SSCG), Goran Macanović. On je na završnoj konferenciji „Zaposliosi me“, koju je organizovao Savez Slijepih Crne Gore , podsjetio da je u prethodnih nekoliko godina ta organizacija radila na obukama za nova zanimanja za osobe s oštećenim vidom.

„Ove godine smo odlučili da pokušamo da, kroz kreiranje sveobuhvatnog portala zaposliosi.me za početak pomognemo povezivanje poslodavaca i nezaposlenih osoba s invaliditetom. U perspektivi ovaj portal ima potencijal da preraste i u portal za povezivanje uopšte poslodavaca i nezaposlenih, bez obzira na njihov status“, istakao je Macanović  On je pozvao sve OSI da budu proaktivni i iskoriste mogućnosti i potencijale koje nudi portal zaposliosi.

„SSCG je sam pokretač i neko ko administrira ovaj portal, a nemamo ambiciju da to bude naš portal. Naša ambicija je da to bude portal za sve OSI i poslodavce, otvoren je za sve“, poručio je Macanović.

Samostalni savjetnik za zapošljavanje lica sa invaliditetom u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG), Stanko Laković, smatra da se kroz rad ovog portala OSI motivišu da aktivno učestvuju u traženju posla, da, kako je naveo, ne čekaju na zaposlenje, „već da budu vidljivije poslodavcima i da se pokažu poslodavcima u što boljem svijetlu“. „ZZCG će i u narednom periodu nastaviti da podržava ovakve ideje i da podržava projekte koji pružaju novi način i novi smjer u zapošljavanju OSI. Nastavićemo da podržavamo one projekte koji će imati održivost i koji će obezbijediti dugoročnije zapošljavanje OSI“, rekao je Laković.

Koordinatorka projekta ”Zaposli osi me“, Katarina Bigović, kazala je da su tokom projekta, koji je trajao deset mjeseci, sprovedene obuke za jačanje komunikoloških vještina i za psihosocijalno osnaživanje.

„U samom kreiranju ideje projekta, cilj nam je bio da OSI koje uključimo u projekat budu spremne da prođu obuke i nakon toga sebe predstave. Tako je deset OSI prošlo program obuke koji je trajao tri mjeseca“, navela je Bigović. U ovaj projekat, kako je kazala, SSCG nije uključio samo osobe oštećenog vida već i druge OSI.

„Njih deset je napravilo svoje video prezentacije koje se nalaze na sajtu i napravili su svoj CV. Od njih deset, izabrali smo šest OSI koje su izradile novi koncept radionica i obuka koje je prošlo još deset indirektnih učesnika OSI“, pojasnila je Bigović.

Prema njenim riječima, u SSCG su željeli da kreiraju portal, koji, kako je navela, osim što je pristupačan svima i jednostavan za korišćenje, poslodavcima može poslužiti da pronađu sve što im je potrebno kada je u pitanju zapošljavanje OSI.

"Dvije OSI će ostati da administriraju portalom i te dvije osobe će raditi na konstatnom unapređivanju portala. U budućemo periodu radićemo na pronalasku novih OSI koji će da se prijave na portal zaposliosi.me“, kazala je Bigović. Ona je kazala da će se Savez truditi da, u saradnji sa ZZZCG, evidentira nezaposlene OSI i ponudi im mogućnosti da se, kako je navela, njihov CV i video prezentacija nađu na portalu zaposliosi.

Administratorka portala i učesnica projekta, Anđela Dragović, kazala je da je  posebno zadovoljna što je imala priliku da nauči mnogo stvari vezanih za komunikološko usavršavanje.

„Imali smo komunikološko osnaživanje sa raztličitih aspekata, a to je meni, kao nekom ko je student društvenih nauka jako važno da se izgrađujem. Ponosna sam što smo uspjeli da prenesmo znanje i polaznicima nakon nas“, istakla je Dragović.

 

Pripremila: Anđela Miličić

Preuzeto sa sajta PR Centra

petak, 29 septembar 2017 12:40

"Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju"

Postavio/la

Zapošljavanje osoba s invaliditetom je važan segment njihovog funkcionisanja, a doprinos da se stanje u Nikšiću po tom pitanju poboljša može dati svako od nas, kao individua za sebe i na sebi svojstven način. Udruženje mladih sa hendikepom Nikšić je dalo svoj doprinos  kroz projekat „Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju“ finansijski podržan od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Poboljšanje konkurentnosti mladih osoba s invaliditetom postignuto je kroz obuku  za poslovnog administratora, radionice za psihosocijalno osnaživanje učesnika, zapošljavanje učesnika projekta, ali i uticaj na poslodavce i njihove stavove. Edukacija ili informisanje kako korisnika tako i poslodavaca je put do poboljšanja položaja mladih osoba s invaliditetom u oblasti zapošljavanja. Pohađanjem obuke za poslovnog administratora, korisnici projekta su stekli neophodna teorijska znanja i praktične vještine potrebne za obavljanje administrativnih poslova. Sa druge strane, informisanjem poslodavaca o temama iz oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom uticali smo na promjene njihovih stavova i razbijanje predrasuda o osobama s invaliditetom.Da u  Nikšiću postoje primjeri dobre prakse zapošljavanja osoba s invaliditetom pokazali su privredni  subjekti u kojima su učesnici projekta bili radno angažovani, a kojima dugujemo posebnu zahvalnost. 

Vjerujemo da smo aktivnostima projekta dali doprinos poboljšanju stanja u oblasti zapošljavanja osoba s invaliditetom, psihološkom osnaživanju mladih osoba s invaliditetom i pozitivnijim stavovima poslodavaca  o toj temi i sl.  Kapaciteti i potencijali određene osobe teško će doći do izražaja ukoliko  motivacija izostane.  Sposobnosti daju rezultat jedino udružene sa motivisanom i snažnom ličnošću.Psihološki osnaženi i motivisani mladi ljudi prikazali su kroz radno angažovanje da imaju kapaciteta i znanja da obavljaju određene poslove kao i osobe bez invaliditeta. Sve što je za to potrebno je prihvatanje sebe i drugih onakvim kakvi jesmo bez predrasuda i nelagode.

 

Pripremila: Svetlana Radović

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore danas je na Cetinju u prostorijama Američkog ugla Cetinje organizovalo Javnu debatu o kvalitetnom pristupu obrazovanju i tržištu rada.

Otvarajući debatu gradonaćelnik Cetinja Aleksandar Bogdanović je ukazao da treba raditi na poboljšanju položaja osoba s invaliditetom, preuzimajući zakonske obaveze posebno u oblasti zapošljavanja i pristupačnosti.

Podsjetio je da je Prijestonica Cetinje u proteklom periodu dodijelila 10 stipendija među kojima su bili dobitnici i studenti s invaliditetom. Ukazao je da prioritet Prijestonice u narednom periodu treba biti zapošljavanje osoba s invaliditetom.

„Zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom je značajno za svako društvo jer se radi o značajnoj po broju, ali neravnopravnoj po mogućnostima društvenoj grupi koja se otežano zapošljava“, naveo je Bodganović. 

Bogdanović je istakao da je, kada su u pitanju prava osoba s invaliditetom, učinjen napredak i na nacionalnom i na lokalnom nivou, istakavši da je neophodno preduzeti značajne obaveze kako na daljem usaglašavanju zakonodavstva s propisima Evropske unije, tako i na sprovođenju već preuzetih obaveza. 

Izvršna direktorica UMHCG, Marina Vujačić je istakla značaj javnih debata posredstvom kojih će se mladi s invaliditetom informisati i osnažiti za proces visokog obrazovanja, koje je ne samo preduslov za kvalitetno zapošljavanje, već i za ravnopravnost. “Mladi s invaliditetom moraju preuzeti odgovornost za zalaganje i borbu za sopstvena prava”, navela je ona. 

Predstavnica Centra za socijalni rad Cetinje Milica Krivokapić je istakla da, prema podacima koje Centar za socijalni rad posjeduje, postoji evidentna nezaposlenost osoba s invaliditetom, i visok nivo prepreka u zapošljavanju. U tom smislu, kako je navela, Centar za socijalni rad kroz postupak vođenja slučaja, odnosno kroz savjetodavni rad, psihosocijalnu i pravnu podršku pruža podršku u podizanju kapaciteta OSI.

„Jačanje osoba s invaliditetom mora proizilaziti iz porodice, ali i cijelog društva“, zaključila je Krivokapić.

Prenoseći svoje iskustvo u procesu studiranja, ali i rada sa studentima, studentkinja magistarskih studija i saradnica na Univerzitetu Crne Gore Anđela Radovanovićje navela da se osobama s invaliditetom moraju obezbijediti jednake mogućnosti i adekvatan pristup prema invaliditetu, kako bi nesmetano mogle da se obrazuju, razvijaju svoje ambicije i kapacitete ali i vrednuju za sopstvene zasluge i postignuća.

U toku i nakon diskusije su dogovoreni naredni koraci koji će se preduzeti na osnovu utvrđenih prioriteta od strane prijestonice Cetinje u saradnji s organizacijama osoba s invaliditetom, i drugim subjektima i institucijama, kako bi osigurali istinsku, a ne deklarativnu ravnopravnost osoba s invaliditetom. Ponuđeno je razmatranje kvalitetnog rješenja za zapošljavanje osobe s invaliditetom u lokalnoj samoupravi koja će koordinirati dalje aktivnosti na ovom polju. 

Organizacijom ove debate zaokružena je aktivnost tri planirane javne debate koje su u julu organizovane u Budvi, Pljevljima i na Cetinju. Aktivnosti su podržane od strane Ministarsva sporta kroz konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade. 

 

Pripremile: Anđela Miličić i Marina Vujač

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i Savez slijepih Crne Gore oštro reaguju na najavu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore da ponovljeni javni poziv za projekte za zapošljavanje osoba s invaliditetom usmjeri na sjeverne opštine, upozoravajući da je to najava moguće korupcije.

Naime, Zavod za zapošljavanje je donio Odluku da od tri miliona eura, koliko je bilo na raspolaganju za grant šeme raspodijeli iznos od 2.085.622 eura, a da za preostali iznos od 914.317 eura, u najkraćem roku, raspiše ponovljeni javni poziv, što apsolutno pozdravljamo. Međutim, neprihvatljivo je i krajnje neozbiljno najaviti da će „u skladu sa Vladinom strategijom regionalnog razvoja, novi poziv biti usmjeren korisnicima iz opština sa sjevera Crne Gore, s akcentom na osposobljavanje i zapošljavanje OSI.“ Da li ovaj „akcenat na zapošljavanje OSI“ treba da bude razlog za sumnju, negodovanje i kritiku, ili da demantuje našu zabrinutost da se radi isključivo o politici rukovodstva Zavoda da se, možda, nadoknade gubici koje su pretrpjeli građani/ke sjevera zbog prethodnih odluka i politika Vlade definisanih strategijom fiskalne konsolidacije, ukidanjem naknada za majke i brojnih drugih?

Na osnovu uvida u Odluku koja samo sadrži informacije o nosiocu, nazivu projekta i iznosu sredstava utvrdili smo da je za projekte poslodavaca sa sjevera raspodijeljeno najmanje 776.347,5, što je 37,2% ukupno oprediljenog iznosa, dok su, na primjer, samo tri poslodavca s juga dobila podršku, od čega je jedan poslodaac dobio podršku za zapošljavanje,  a dva poslodavca su dobila podršku u mjeri II koja se odnosi na stvaranje uslova za povećanje zapošljavanja, ali ne direktno i na zapošljavanje OSI.

Apsolutno je neprihvatljivo da se u javnom pozivu koji mora biti jednako otvoren svima, bez ličnih i političkih afiniteta, najavljuje gdje i kome će sredstva biti usmjerena. Podsjećamo, raspodjela sredstava po grant šemama, koje za cilj imaju povećanje mogućnosti za zapošljavanje, i zapošljavanje osoba s invaliditetom, se vrši u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitacijki i zapošljavanju lica sa invaliditetom i Pravilnikom o metodologiji za finansiranje grant šema, a nijedan od ova dva dokumenta ne prepoznaje strategiju „usmjeravanja“ podrške i projekata na sjeverne opštine. Ne postoji zvaničan dokument Zavoda za zapošljavanje koji ukazuje na činjenicu da je zaposlenost OSI u sjevernim opštinama značajno niža u odnosu na ukupan procenat nezaposlenih OSI, ili u odnosu na procenat zaposlenih OSI u centralnoj i južnoj regiji. Da podjetimo, Zavod za zapošljavanje, čak. ne vodi ni evidencije o stopi nezaposlenosti osoba s invaliditetom, a kamoli da ima analizu na osnovu koje može definisati ovakva usmjeravanja.

Da li ovo znači da poslodavci čije je sjedište ili fokus djelovanja u centralnoj i južnoj regiji ne treba da apliciraju za sredstva jer će samo izgubiti dragocjeno vrijeme, i potrošiti resurse, da bi im Zavod za zapošljavanje odgovorio da im projekat nije relevantan, ili da je dokumentacija nepotpuna.

Upravo iz ovih navodnih razloga su odbijeni projekti Saveza slijepih i Crne Gore i Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, organizacija koje su nesumljivo najviše doprinijele i politikama i podizanju svijesti o važnosti zapošljavanja OSI u Crnoj Gori, ali čiji rad i djelovanje ne odgovara predstavnicima Zavoda za zapošljavanje. Ove organizacije, uključujući i njihove lokalne podružnice trenutno imaju 42 zaposlene osobe s invaliditetom.

Neprihvatljivo je da Zavod ni nakon četvrte raspodjele nije sproveo analizu koliki su bili efekti i uticaji prethodno podržanih projekata. Ne postoje javne evidencije o tome koliko OSI koje su projektno zaposlene je zadržalo posao kod istih poslodavaca nakon projektnog zapošljavanja

Zavod za zapošljavanje nije objavio bodovne liste, niti rezimee odobrenih projekata, niti projekte koji su odbijeni zbog navodne nepotpune dokumentacije, iako dokumentacija nije otvarana pred aplikantima, niti je samim tim činjenično dokazano da je dokumentacija zaista nepotpuna. Zbog svega ovoga će potpisnici ovog saopštenja podnijeti Tužbu Upravnom sudu, uvjereni da je cijelu raspodjelu kao i najavljene nove Odluke pratila netransparentnost i kršenje procedura i postupka.

Upravni sud je, inače, poništio Rješenje Ministarstva rada i socijalnoj staranja kojim je ograničeno i uskraćeno pravo na opremu i prilagođavanje radnog mjesta za zaposlenog K.C, a kojim je Ministarstvo odbilo žalbu UMHCG na prvostepeno rješenje Zavoda . Ovu  odluku Zavoda vidimo kao nastavak pritiska na kritični orjentisane organizacije osoba s invaliditetom, i pokušaj stopiranja bilo kakve kontrole, i monitoringa utroška sredstava iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapoišljavanje osoba s invaliditetom.

I Evropska Komisija u najnovijem izvještaju (tzv. Non paper) navodi da je rad na izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji odložen, a usvajanje koje je prethodno bilo predviđeno za 2016. sada se predviđa za 2018. Pitanje Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i odgovarajućeg trošenja sredstava treba razmotriti u saradnji s relevantnim zainteresovanim stranama. Uprkos, tome Vlada nastavlja trend nenamjenskog trošenja sredstava, pa je tako u periodu od 2009. do kraja 2016. nenamjenski utrošila 45.230.813.29€.

Vjerujemo da institucije očekuju da ne kritikujemo ove procese i činjenice, ali nijedna Odluka kojom će nam projekat biti odbijen nas neće zaustaviti u namjeri da profesionalnu rehabilitaciju i zapoišljavanje OSI oslobodimo političkih uticaja i dogovora. 

 

Marina Vujačić, izvršna direktorica UMHCG

Goran Macanović, izvršni direktor SSCG

četvrtak, 30 mart 2017 11:31

Na posao čekao 32. godine

Postavio/la

Boško Rakočević, osoba je s invaliditetom. Više od trideset godina bio je na Birou rada i konačno se zaposlio. Najteže mu je, kako tvrdi, pao odnos onih koji se samo na riječima zalažu za socijalnu pravdu, a u stvarnosti je praksa drugačija. Kada je u pitanju zapošljavanje, osobe s invaliditetom najčešće budu odbijene za posao zbog predrasuda koje poslodavac ima prema njima  smatrajući da posao neće obavljati na pravi način.

NVO “Natura” radi na projektu profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica s invaliditetom, pa se očekuje da, uz njihovu pomoć, ovakvi problemi budu riješeni. Zakon nalaže da je poslodavac koji ima od 20 do 50 zaposlenih dužan da zaposli najmanje jedno lice s invaliditetom. U preduzećima sa više od 50 zaposlenih trebalo bi da bude najmanje pet odsto lica s invaliditetom.

Zakonom su obezbijeđene subvencije za poslodavce koje zapošljavaju lica s invaliditetom. Benefiti su, između ostalog, dobijanje kredita pod povoljnim uslovima za kupovinu mašina, opreme i alata potrebnog za zapošljavanje osoba s invaliditetom učešće u finansiranju ličnih troškova njihovih asistenta i najvažnije subvencioniranje zarada. Učešće države u plati zaposlenih iz te kategorije je i do 80 posto.

Rakočević, gdje god se prijavio za posao bio je odbijen, a najviše je zbog toga ogorčen na lokalnu upravu. Nakon dugogodišnjeg čekanja Boška je zaposlio Zoran Rajković, vlasnik salona namještaja i bijele tenike “Grinič trejd”, i na taj način bio prva osoba koja je bez predrasuda zaposlila lice s invaliditetom.

“Objasnio sam u zahtjevu predsjednici da ja opštinu ništa ne koštam, već da oni dobijaju 70 eura na moj račun, sad “Vodovod”, gdje sam pokušao da se zaposlim, plaća kaznu od 140 eura mjesečno. Opština nije poštovala ni moj zahtjev, a ni zakon da se sistematizacijom zaposli lice sa invaliditetom. Zato i pitajte predsjednicu Vuksanović iz SDP-a, partije socijalne pravde, kako ovaj slučaj objašnjava”, istakao je Rakočević.

On je saopštio da je 32 godine bio na evidenciji Biroa rada, a da ni od države i opštine nije dobio nijedan euro.“Nakon tolikih godina eto se samo Rajković sjetio da me zaposli. Tamo sam veoma zadovoljan, i platom ali i odnosom kolega. Radim na primanju i prodaji robe”, kazao je Rakočević.

Vlasnik kompanije “Grinič trejd” Zoran Rajković je rekao da nije imao dilemu da li da zaposli Rakočevića, te da je sada zadovoljan rezultatima njegovog rada. “To znači mnogo meni, ali i njemu. Za rad najmanju je najmanje bitno da li neko ima invaliditet ili ne, već zalaganje i volja za radom, koju je sada moj kolega Rakočević više nego dobro pokazao. Na početku nijesam ni znao o čemu je riječ. Kad mi je sve objasnio, naravno da sam ga zaposlio i ponavljam, potpuno opravdao moje povjerenje”, kazao je Rajković.

 

Pripremila: Anđela Miličić

Portal CDM

Azra Dedić je prva osoba sa Daunovim sindromom u Bosni i Hercegovini koja radi. Zaposlena je u Cosmetics (Kozmetiks) marketu. O svom radnom iskustvu kaže: „Posao mi puno znači, jer kako sam završila školu, najviše vremena provodim u kući i osim treninga u svom džudo klubu, nijesam imala nekih aktivnosti, pa mi je bilo dosadno“.

Kaže da je prezadovoljna poslom, a kolegama je oduševljena. „U Kozmetiks marketu gdje radim slažem robu u police, postavljam cijene, popunjavam police kad nešto fali, kad kupci ispreturaju robu – ja to popravim i, eto, sve poslove volim da radim. Najdraži mi je dio sa šminkom“, iskrena je Azra.

Dodaje da su joj veliku podršku pružili u udruženju „Život sa Daunovim sindromom FBiH“, kroz program samozastupanja. Sevdija Kujović iz ovog udruženja kaže da samozastupanje znači da  osobe sa Danunovim sindromom govore ili djeluju u svoje ime ili u ime drugih kada se radi o temama koje se odnose na njih.

“Samozastupanje se uči. To je proces koji seže još u doba djetinjstva osobe s invaliditetom, tome se uče i djeca s invaliditetom i njihovi roditelji, i svoj vrhunac doživljava u periodu tranzicije od doba djetinjstva u doba odrasle osobe. Samim tim, potrebni su treneri i vrijeme. Mladi koji uspješno završe program zaista govore u svoje ime, rješavaju svoje i zajedničke probleme, mogu postati članovi različitih pokreta za ljudska prava, mijenjaju negativne stavove i praksu okoline“, objasnila je ona.

Azrina mama Ramzija priznaje da je porodica najsigurnije i najljepše utočište, ali je svjesna da je samostalnost za njenu kćerku vrlo važna.

“Izlazak van porodice je veoma važan. Susreti sa nepoznatim ljudima u novom okruženju i situacije drugačije od onih na koje su navikli predstavljaju veliki korak na putu prema samostalnosti. Za razliku od većine nas koji zapošljavanjem dobijamo materijalnu sigurnost i satisfakciju za naše školovanje i trud koji smo uložili na putu do zaposlenja, Azra dobija još puno više – osjećaj da je u ravnopravnom položaju s ostalim zaposlenima i da je kao takva prihvaćena. To ima ogroman uticaj na njeno samopouzdanje”.

 

Izvor: Portal CDM

Pripremila: Anđela Miličić

četvrtak, 12 januar 2017 12:00

Iskustvo profesora s invaliditetom

Postavio/la

Slobodan Marković, izuzetni student Filološkog fakulteta u Banjaluci, prvi je profesor u srednjoj školi koji ima invaliditet (koristi štake). On je jedan od rijetkih koji je inkluziju prošao sa svih njenih početaka i krajeva, aspekata i uloga. Odrađuje pripravnički staž u srednjoj školi, iako nije očekivao da će mu biti nešto drugačije nego bilo kojem drugom mladom čovjeku koji završi fakultet. Ipak, sreća mu se osmijehnula i dobio je priliku da znanja stečena na fakultetu prenese na učenike. Direktorica škole Kristina Mrđa ističe da se Slobodan lijepo snašao u radu, a takođe, da je i on zadovoljan svojim radom.

Isti utisak dijele i učenici.  "Mislio sam da će biti urnebes u učionici, da niko neće slušati, ali profesor nam je autoritet. Imali smo profesoricu koja je većinom pričala, a mi slušali, ali kod profesora nije tako. Pita nas sve šta ko misli o nečemu i na kraju iznese svoj stav"  kaže Strahinja, učenik drugog razreda.

"Ovo je moj prvi dodir sa poslom i bilo je samo pitanje kako ću se postaviti. Mislim da je stvar samo da sebe ne posmatraš kao manje vrijednog, a da si istovremeno svjestan svojih mogućnosti, i za postizanje maksimuma i u smislu ograničenja, jer onda ljudi nemaju ni osnov, ni razlog da te posmatraju drugačije. Naravno, nije to bilo lako ispočetka, ali smo se sad svi ukupno navikli" kaže Slobodan. Takođe, ističe da se postavio sa jedne strane kao stariji brat prema učenicima, a sa druge strane njegov predmet je takav da se lično i profesionalno dosta preklapaju, jer kroz dijalog, komunikaciju i rad se postiže sve ono što je cilj nastave.

"Posao koji radim donosi mi satisfakciju, dokazao sam sebi da mogu, prvo sebi, jer sam ciljeve koje sam do sada postavljao ispunio, radom i trudom se može dosta postići" naglašava Slobodan.

 

Izvor: BUKA Magazin

Pripremila: Ivana Bogdanović

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore poziva zainteresovane studente s invaliditetom s teritorije Crne Gore da se prijave za učešće u projektnim aktivnostima koje će biti sprovedene u okviru projekta “Od obrazovanja ka zaposlenju“- Trans to Work 3, koji je finansijski podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, kroz javni poziv za finansiranje grant  šema, a sprovodi se u saradnji sa Fakultetom vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran.

U okviru projekta će biti realizovana obuka iz oblasti grafičkog dizajna za najmanje pet učesnika/ca u trajanju od šest mjeseci, a troje učesnika/ca će biti zaposleno kao grafički dizajneri u digitalnoj štampariji, na period od pet mjeseci. Pored navedenog organizovaćemo psihološke radionice za učesnike/ce u projektu, medijsku i kampanju putem socijalnih mreža, press konferenciju i okrugli sto, a sve u cilju ukazivanja na značaj obrazovanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom, i sticanja praktičnih vještina radi lakšeg izlaska na tržište rada.

Osnovni uslov je da kandidati poznaju osnove rada na računaru, a poželjno je da su nekada radili u programima za grafički dizajn.

Potrebno je da uz prijavu zainteresovani kandidati dostave kratku biografiju i motivaciono pismo. do petka, 20. januara, putem mejla Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i FB stranice Udruženja.

Tri dana nakon prijava projektni tim UMHCG i Fakulteta vizuelnih umjetnosti će izvršiti izbor učesnika u projektu.

ponedeljak, 12 decembar 2016 09:23

"Buba Bar" - prvi kafić u Hrvatskoj koji zapošljava OSI

Postavio/la

U Hrvatskoj bi uskoro trebao biti otvoren prvi kafić u kojem će zaposlene biti osobe s Daunovim sindromom iz Udruženja "Bubamara". S tim u vezi ideja je da kafić nosi ime Buba Bar.

U Buba Baru će biti zaposlene osobe s Daunovim sindromom i to će biti prvi kafić u Hrvatskoj u kojem će goste usluživati osobe s invaliditetom. „Cilj nam je da poboljšamo kvalitet života osoba s invaliditetom i da pokažemo da su ravnopravni članovi društva, tako što ćemo im pružiti šansu da se zaposle i budu samostalni", ističe Roberta Mesić, koordinatorka "crowdfunding" kampanje iz Udruženja "Bubamara".

Potencijal kafića Buba bar prepoznao je Grad Vinkovci pa je Udruženju "Bubamara" dao na korišćenje prostor u centru grada veličine 500 m2 koji prethodno treba adaptirati. Dio sredstava za opremanje Buba bara je obezbijedio HEP, a drugi dio se planira kroz kampanju na "crowdfunding" platformi Indiegogo koja je počela u ponedjeljak.

U sklopu ovogodišnjeg Adventa u Vinkovcima s radom je započeo privremeni Buba bar u kojem goste i gošće poslužuju osobe s Daunovim sindromom, a to im je ujedno i praksa za pravi Buba Bar čija će se sredstva sakupiti zahvaljujući Indiegogo kampanji.

 „Kompletan iznos prikupljenih donacija uložićemo u uređenje i opremanje prostora koji će u potpunosti biti prilagođen osobama s invaliditetom, a ugodan ambijent pružiće i široj lokalnoj zajednici mogućnost za kvalitetnim druženjem i zajedničkim aktivnostima“, ističe Tomislav Velić, predsjednik Udruženja "Bubamara".

 

Pripremila: Miličić Anđela

Izvor: www.indiegogo.com

utorak, 15 novembar 2016 12:09

Otvoreno protestno pismo predstavnika organizacija OSI

Postavio/la

„DRŽAVA GRUBO MANIPULIŠE PRAVIMA I BENEFITIMA NAMIJENJENIM OSOBAMA S INVALIDITETOM“

Nevladine organizacije, potpisnice ovog protestnog pisma, energično se suprotstavljaju jednom od postupaka u nizu, kojima država ponovo manipuliše pravima i otima benefite, namijenjene osobama s invaliditetom u CG.

Povod za naše oštro reagovanje i neodobravanje postupaka predstavnika/ca crnogorskih institucija jeste objavljivanje Javnog poziva za podnošenje projekata za „grant-sheme“ na sajtu Zavoda za zapošljavanje i to u nedjelju, 13. novembra. Simptomatično je da se baš u nedjelju raspiše ovakav jedan konkurs, te kada je posrijedi „zakidanje OSI“, državni službenici se angažuju i neradnim danima i tad naš sistem funkcioniše vrlo efikasno, a institucije rade punim kapacitetima.

Veoma je važno podsjetiti javnost da je država Crna Gora, u proteklih nekoliko godina, bukvalno otela od osoba s invaliditetom preko 50 miliona eura i nenamjenski ih potrošila. O utrošku 34,5 miliona eura do kraja 2014. godine govori i Izvještaj Državne revizorske institucije, dok je u proteklih dvije godine u Fond uplaćeno preko 16 miliona eura.

Takođe, iako je Savjet Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI prethodno zauzeo stav da se konkurs raspiše sa raspoloživim sredstvima od najmanje 2 miliona eura, imajući u vidu da je Zavod za zapošljavanje budžetom za 2016. godinu raspolagao sa ukupno 3 miliona, na vrlo perfidan i krajnje neprofesionalan način je putem telefonskih konsultacija pribavljena naknadna saglasnost od članova ovog tijela.

Apsolutno su ignorisani stavovi i otvorena protivljenja dva člana Savjeta koji predstavljaju NVO sektor, a predstavnica Sindikata je naknadno pogazila i revidirala svoj prvobitni stav i to bez argumentacije. 

Dakle, u potpunosti je zanemaren raniji zaključak sa sjednice Savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom, a u nedjelju je raspisan konkurs za dostavljanje projekata na iznos od 1,5 miliona eura. 

Odnos crnogorskih institucija prema osobama s invaliditetom je u gotovo svim oblastima života veoma loš i neprihvatljiv za državu koja je zemlja kandidat za članstvo u  EU, zbog čega je ovo pismo proslijeđeno i Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori.

Osim zapošljavanja i otimanja novca namijenjenog osobama s invaliditetom, crnogorske institucije ne uvažavaju prava ovih osoba ni u oblasti obrazovanja, pristupačnosti fizičkog okruženja i informacija. Sve OSI u CG, danas žive u apsolutno nepristupačnom okruzenju, a država nije uradila gotovo ništa na polju primjene propisa iz ove oblasti osim što je usvojila brojne dokumente.

Izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2016. godinu prati i potvrđuje navedeno u svim oblastima, te posebno ističe neophodnost za boljim korišćenjem novca iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Što se tiče socijalne zaštite, država  ne obezbjedjuje ni jedan od servisa podrške za OSI. Takođe, jednu grupu osoba sa teškim (stoprocentnim) invaliditetom, država grubo diskriminiše u pogledu ostvarivanja materijalnih davanja.

Imajuću u vidu sve navedeno,

 

TRAŽIMO SLJEDEĆE:

- Da se Zakonom o budžetu za 2017. godinu opredijeli najmanje 5 miliona eura za potrebe zapošljavanja OSI;

- Da se bez odlaganja pristupi aktivnostima koje će rezultirati formiranjem Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI, kao posebnog pravnog subjekta;

- Hitan prijem kod novog premijera (nakon konstituisanja Vlade CG)

 

Ovim pismo ujedno podstičemo sve osobe s invaliditetom da koriste sve raspoložive pravne institute, a posebno institut tužbi za zaštitu od diskriminacije protiv države i u tome im pružamo besplatnu pravnu pomoć.

I na kraju, želimo da saopštimo, da ukoliko u najkraćem roku ne dođe do promjene postupanja nadležnih institucija prema OSI i njihovim pravima, bićemo prinuđeni da putem javnog okupljanja iskažemo svoj protest i nezadovoljstvo sa radom naših institucija.

 

NVO - potpisnice Otvorenog – protestnog pisma:

1.      Savez slijepih Crne Gore,

2.      Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“

3.      Savez udruženja paraplegičara Crne Gore

4.      Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore-NARDOS

5.      Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

6.      Mreža za edukaciju i razvoj servisa podrške

7.      Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom - Bijelo Polje

8.      Udruzenje PLEGIJE Nikšić

Strana 1 od 5

DisabilityINFO aplikacije

Video nedjelje

Posjetioci i posjetiteljke

Ko je na mreži: 98 gostiju i nema prijavljenih članova