Marina

Marina

"Umjesto da podržava rad nevladinih organizacija osoba s invaliditetom u skladu s obavezama, na koje ukazuju Evropska komisija i Komitet UN o pravima osoba s invaliditetom, Ministarstvo rada i socijalnog staranja nesprovođenjem politika i odluka iz svoje nadležnosti nanosi direktnu finansijsku i programsku štetu radu organizacija OSI, odnosno indirektno samim osobama s invaliditetom, kao krajnjim korisnicima usluga.", saopštili su iz Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i Saveza slijepih Crne Gore, u zajedničkom reagovanju.

Kako navode iz ove dvije NVO, od Zakonom o nevladinim organizacijama raspoloživih ukupno 0,5 % budžeta za projekte i programe nevladinih organizacija u kalendarskoj 2018. jedino nije isplaćen iznos po Odluci o raspodjeli finansijskih sredstava za projekte koji doprinose razvoju usluga podrške za život u zajednici, koju je donijelo Ministarstvo rada i socijalnog staranja 22. novembra 2018[1]. ali u skladu s istom nije potpisalo ugovore s nevladinim organizacijama, i samim tim im nije isplatilo sredstva do kraja kalendarske i budžetske godine.

Oni podsjećaju na činjenicu da se 0,1% ukupnog budžeta građana opredjeljuje za projekte i programe koji za cilj imaju zaštitu prava lica sa invaliditetom. U skladu s tim, po Odluci o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. koju je Vlada usvojila prošle godine, ovaj iznos raspoređen je na pozicijama tri ministarstva, i to:

- Ministarstvo za ljudska i manjinska prava - 51,67%,

- Ministarstvo rada i socijalnog staranja - 44,83% i

- Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - 3,50%.

Međutim, kako navode, osim što je Ministarstvo rada i socijalnog staranja, suprotno Zakonu o nevladinim organizacijama, javnim konkursom, postavilo uslov kojim se od organizacija traži posjedovanje licence za obavljanje djelatnosti, nepotpisivanjem ugovora, nakon donošenja Odluke i vraćanjem sredstava u budžet, nanijelo je štetu samim osobama s invaliditetom i samim tim prouzrokovalo dalju institucionalizaciju i nedostatak podrške za život u zajednici. Licenca je tražena od svih nevladinih organizacija, iako većina ili čak sve organizacije čiji su projekti odobreni nije predviđala sprovođenje usluga u zajednici za koje je Ministarstvo predviđelo standarde. Takođe, licenca je tražena, uprkos činjenici da nije u pitanju redovno finansiranje NVO iz budžeta, kao pružalaca usluga, već se odnosi na projekte koji za cilj imaju rješavanje problema, odnosno pružanje alternativnih usluga koje država nije uredila sistemski, a da se pritom ne mali broj ustanova socijalne i dječje zaštite finansira direktno iz budžeta građana, uprkos tome što još uvijek ne posjeduju navedenu licencu.

Dodatno, napominju oni, sve NVO kojima je i bila kompletna dokumentacija su ujedno u izjavama navele da li projekat zahtijeva posjedovanje licence ili ne, i ukoliko posjeduje da će ući u proces licenciranja ukoliko projekat bude odobren. Stavom da, ipak, moraju posjedovati licencu iako im nije potrebna za sprovođenje projekta Ministarstvo samo pokazuje osnovno nerazumijanje suštine i načina funkcionisanja NVO. 

Dalje se u saopštenju navodi da zahtjevom za posjedovanje licence država pokušava dodatno usloviti NVO i odrediti im djelovanje, odnosno usloviti finansijsku podršku, ali i usmjeriti programski rad. Na taj način, NVO preuzimaju ulogu javnih ustanova, a zamjenom uloga s Vladom, osim što postaju servis građana, postaju i servis Vlade jer „preuzimaju njen mandat“. S druge strane, Vlada se oslobađa odgovornosti, ali istovremeno odlučuje da li će, kada, i u kom iznosu finansijski podržati rad (i koje) NVO što će zavisiti od toga da li je vladanje NVO „loše“, ili „poželjno i pohvalno“ za Vladu.

Ovakva odluka ozbiljno podriva navodni odnos saradnje Vlade prema NVO, koji, još jednom se pokazuje očiglednim, samo služi kao paravan i pokriće pred javnošću i međunarodnom zajednicom.

Na ovaj način u budžet je vraćen iznos od 381.054,00€ čime Ministarstvo rada i socijalnog staranja krši više zakona i obaveza, zaključuju oni. Na kraju iz UMHCG i Saveza su izrazili interesovanje o tome ko će za navedenu situaciju preuzeti odgovornost, i da li će biti sankcionisan, ili pohvaljen jer je uštedio značajan iznos sredstava u budžetu?

 

Saopštenje: Udruženja mladih sa hendikepo Crne Gore i Saveza slijepih Crne Gore

Kada se spomene saobraćaj i učešće u istom, prvo što pomislim jeste masovnost saobraćaja. Saobraćaj je univerzalna kategorija i učesnici saobraćaja u svakom društvu su gotovo svi građani i građanke. Smisao saobraćaja upravo jeste da se građanima omogući protok roba, prevoz lica, ali i informacija. Kao takav, on je servis svih građana i građanki, i zato predstavlja univerzalnu kategoriju. To je jedan od najvažnjih činilaca  funkcionisanja modernog društva, pa ga zato i možemo povezati veoma lako sa konceptom ljudskih prava. Dostojanstven život, gotovo da nije zamisliv bez slobodnog kretanja, a to znači da nam je u savremenom društvu za svakodnevno kretanje neophodan adekvatan transport, odnosno mogućnost samostalnog kretanja na svim urbanizovanim područjima. Država je jedini subjekt koji je odgovoran za sve segmente saobraćaja, uključujući njegovu bezbjednost, ali i ono što je za predmetnu temu najvažnije, a to je pristupačnost.

Država se, još kada je ratifikovala Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, obavezala da omogući pristupačnost osobama s invaliditetom u svim oblastima života, uključujući pristupačnost u saobraćaju, kao i u sredstvima javnog prevoza. Kao osoba oštećenog vida, u ovom sažetom izlaganju nastojaću da skrenem pažnju i da ukažem na direktne primjere kršenja Konvencije u oblasti pristupačnosti saobraćaja  osobama oštećenog vida.

Tek godinu dana prije nego što je i u Parlamentu naše zemlje ratifikovan ovaj već pomenuti, značajni akt koji nepogriješivo i ciljano obavezuje društvo da stvori uslove za dostojanstven život OSI, doselio sam se u Podgoricu, Glavni grad Crne Gore. U Podgorici živim samostalan život punih deset godina, i prirodno je da kao osoba koja nije vozač u najvećoj mogućoj mjeri zavisim od javnog prevoza, kao i prohodnosti saobraćajnica na području Glavnog grada. Danas mi zato nije neophoodno puko poznavanje regulative u ovoj oblasti, mada mi je i ista poznata u većoj mjeri, budući da sam pravnik. Mnogo je važnije potsjetiti čitaoce na sve ono s čime se gotovo svakodnevno susrećemo krećući se ulicama crnogorskih gradova, ali i koristeći usluge javnog prevoza.

Odlučite li se da kao osoba oštećenog vida Podgoricom hodate uz pomoć bijelog štapa, naići ćete na barijere koje ne samo da otežavaju vaše samostalno kretanje, već ugrožavaju i vašu bezbjednost. Na našim ulicama je sve prisutniji trend nenamjenskog korištenja trotoara i kolovoza, pa se zato i ne treba čuditi ako se, dok hodate trotoarom koji je namijenjen pješacima, susretnete sa vozilom u pokretu. Ovo iz razloga što se trotoari veoma često koriste i kao parkirališta, te je redovna pojava da umjesto da hodate trotoarom i zaobiđete parkirano vozilo vi morate skrenuti na cestu i na taj način zaobići parkirano vozilo, iako ste u stvari pješak. Slična je situacija i s pješačkim prelazima u zonama u kojima je gust saobraćaj. Gotovo je uobičajeno da kada dođete do nekog prelaza tamo naiđete na parkirano auto. Za osobe oštećenog vida prostorna orjentacija predstavlja veoma složen izazov i naročito je opasno prelaženje ulice kada se zaobilazi vozilo parkirano upravo na pješačkom prelazu. Na ovaj način je povećana mogućnost da se u trenutku prelaženja izgubi predstava o pravcu samog prelaza, a takođe je znatno teže čuti vozila koja nailaze saobraćajnicom koja se prelazi.

Za ovakvu situaciju su direktni krivci nesavjesni vozači, ali i uopšte loša kultura u saobraćaju. Ipak, za deset godina samostalnog kretanja, naučio sam da u svakom problemu sagledavam uzrok, pa zato i ne smatram da je dovoljna samo puka edukacija učesnika u saobraćaju o pravima osoba s invaliditetom. Smatram da je najvažniji uzrok ovakvog problema inertnost nadležnih službi i njihova nespremnost da se ozbiljno i odgovorno prihvate rješavanja, prije svega, manjka parkirališta, ali i adekvatnog i neselektivnog kažnjavanja svih onih koji svojim ponašanjem druge ometaju da ravnopravno učestvuju u saobraćaju. Nadležne službe u ovom trenutku, nažalost, ne samo da ne primjećuju osobe s invaliditetom u saobraćaju, već i same kreiraju prostor u kojemu osobe s invaliditetom ne mogu ravnopravno učestvovati u saobraćaju. U strukturama lokalnih, kao i državnih vlasti ne postoji svijest o važnosti i značaju, ali i obavezi da se saobraćaj konačno učini pristupačnim.

Svjedoci smo da osim što inspekcije nemaju adekvatne kadrovske kapacitete, do sada se skoro nikada nije dogodilo da je prilikom izgradnje neke nove saobraćajnice konsultovana ni jedna osoba s invaliditetom, niti relevantna organizacija, koja bi pojasnila značaj pristupačnosti, ili način na koji se neka saobraćajnica čini pristupačnom. Zato se sasvim opravdano stvara slika da i oni koraci koji i jesu bili preduzeti kako bi se poboljšala pristupačnost su bili samo kozmetičke prirode. Svrha i glavni motiv za preduzimanje tih aktivnosti nije bilo ispunjenje osnovnog cilja, a to je sveopšta pristupačnost gotovo svim osobama s invaliditetom, već pokazivanje rezultata široj javnosti da nadležne službe, ipak, neke stvari pomjeraju s mrtve tačke. Tako se neupućenoj javnosti šalje poruka da društvo napreduje u svim segmentima, pa i u segmentu pristupačnosti, a zapravo suštinski osobe s invaliditetom od takvog napretka nemaju gotovo nikakvu korist. I dalje se može konstatovati da u saobraćaju postoji kršenje ljudskih prava i da je nepristupačnost glavni razlog što osobe s invaliditetom ne mogu ili mogu u manjoj mjeri da se kreću nesmetano, bezbjedno, samostalno i najzad na dostojanstven način, onako kako to svi zaslužujemo.

Ovom prilikom ću sa vama podijeliti i jedan ozbiljan strah, koji se tiče odnosa nas samih osoba s invaliditetom prema ovako nepovoljnoj situaciji koja se odnosi na nepristupačnost u saobraćaju. Naime, u poslednje vrijeme polako primjećujem da više nisam ni sam svjestan u kolikoj mjeri je nepristupačnost prisutna. Gotovo da sam navikao da uz različita kreativna rješenja zaobilazim barijere, i najzad ih ne primjećujem. Čini se da svi polako prestajemo da aktivno ukazujemo na nedostatke, ili to činimo sve rjeđe. I upravo zato se nalazimo u jednom veoma opasnom momentu, a to je da se navikavamo na nepristupačnost, a to nismo dužni, niti iko to želi. Niko se uistinu nije ni navikao, niti takvu nepristupačnost želi da prihvati. Ali nakon brojnih apela, inicijativa, kampanja i neispunjenih obećanja, glas osoba s invaliditetom se gubi. Vremenom postaje uobičajena praksa da se ne sasluša glas osoba s invaliditetom. Takođe, postoje osobe s invaliditetom, koje bez adekvatne pristupačnisti uopšte ne mogu učestvovati u saobraćaju samostalno, već u potpunosti zavise od asistencije drugih.

Nedavno sam se po ko zna koji put podsjetio da u Podgorici ne postoji niti jedna trasa koja je u cjelini pokrivena semaforima sa zvučnim signalom na raskrsnicama. Gotovo da se sve ove godine krećem ulicama osluškujući saobraćaj. U takvim okolnostima samo na osnovu zvuka auta donosim odluku da li mogu preći ulicu ili ne, iako svi dobro znamo da je takvo rješenje opasno. Opasan je zapravo svaki naš kompromis u kojemu se odstupa od standarda u oblasti pristupačnosti saobraćaja, a standardi su veoma jasni i svima poznati.

Često kada govorim o saobraćaju zaboravim da napomenem da u Glavnom gradu, ali i u ostalim opštinama ne postoji ni jedan trotoar koji je opremljen trakom vodiljom za osobe koje se kreću uz pomoć bijelog štapa. Zaboravljam i istovremeno prihvatam odgovornost. Ako sam ja kao pojedinac uspio da navježbam svoju prostornu orjentaciju tako da mi, pri kretanju ulicom, nije potrebna traka vodilja, to ne znači da nekom drugom nije potrebna. U pristupu prema osobama s invaliditetom je veoma štetan takav individualni pristup gdje se smatra da ako se jedna osoba oštećenog vida kreće samostalno uz pomoć bijelog štapa, bez korištenja trake vodilje, da onda vjerovatno ta traka nije potrebna ni drugima. To nije tačno i nije prihvatljivo. Najprije, osoba oštećenog vida, da bi se kretala ovako nepristupačnim ulicama, gubi jako puno vremena i nebrojeno puta  se izlaže  opasnosti, rizikujući svoj život. Takve napore ne smijemo očekivati ni od koga. Takođe, postoje i one osobe oštećenog vida koje zbog različitih faktora i nijesu u mogućnosti da hodaju sa štapom i da prate pravac ulice, a da pritom nemaju na raspolaganju taktilnu traku vodilju.

Govoreći o brojnim barijerama i rješenjima, shvatam da napredak našeg društva u pogledu pristupačnosti saobraćaja nije ograničen, već gotovo da i ne postoji. Mi još nismo došli do toga da se uopšte  spominje opremanje sredstava javnog prevoza govornim automatom, kako bi osobe oštećenog vida mogle da čuju na kojoj se stanici nalaze. Osim toga, čak ni najveće autobuske stanice u zemlji redovno nemaju razglas, kako bi se osobe oštećenog vida, auditivnim putem mogle upoznati s redom vožnje.

Ovako kako sada stoje stvari, osobe oštećenog vida uglavnom zavise od konduktera, ili dobre  volje radnika na autobuskim stanicama, da ih upozore na red vožnje, kao da ih upute na peron na kojemu se nalazi autobus kojim oni treba da putuju.

O ovakvim problemima sve češšće govorim bez posebnog plana jer se ti problemi samo gomilaju. U poslednje vrijeme je sve veći jaz između planiranog i onog što je zaista urađeno. Gotovo da su sve regulative u oblasti saobraćaja postale besmislene u odnosu na aktuelno stanje. Zapravo, polako dolazi vrijeme kada će takav jaz sve više govoriti o aktuelnom stanju, tako da svi naši tekstovi neće ni imati smisla. To će biti momenat u kome će činjenice u oblasti pristupačnosti biti porazne i samim donosiocima odluka, pa će sve naduvane statistike, sva moć kozmetičkih promjene u cilju što bolje propagande i sve svečanosti na kojima se otvaraju, tobože, pristupačni objekti postati očigledna varka, da će i sami donosioci odluka prestati s obmanjivanjem. U takvom momentu, će možda konačno biti primorani da otpočnu s aktivnijim uključivanjem osoba s invaliditetom u sam proces odlučivanja. I tada ćemo možda zajedničkim snagama kreirati pristupačno okruženje, onako kako je to trebalo raditi od dana kada je ratifikovana Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom.

Andrija Samardžić, aktivista za prava osoba s invaliditetom

Napomena: Tekst je pisan u okviru projekta Ovo su (i) naša mjesta! kojeg UMHCG sprovodi u okviru Javnog konkursa Ministarstva saobraćaja i pomorstva za finansiranje projekata NVO za 2018. u prioritetnoj oblasti zaštite lica sa invaliditetom. 

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore započinje realizaciju projekta Omladinska politika je i moja politika! čija je ključna svrha da podrži i osnaži učešće mladih s invaliditetom u procesima donošenja odluka, kreiranju politika i njihovom sprovođenju na teritoriji Crne Gore.

Ciljevi koji će se postići realizacijom projekta su: povećanje nivoa znanja mladih s invaliditetom o učešću u procesima donošenja odluka i omladinskom aktivizmu, doprinos povećanju broja samostalnih mladih s invaliditetom kroz edukaciju o samostalnom životu i kroz aktivnosti psihološkog savjetovanja, unapređenje nivoa znanja omladinskih radnika/ca i omladinskih organizacija o izjednačavanju mogućnosti za mlade s invaliditetom, i podizanje nivoa svijesti javnosti o mogućnostima učešća mladih s invaliditetom u procesima donošenja odluka kroz medijsku kampanju. 

Ovi ciljevi biće dostignuti realizacijom tri radionice za mlade s invaliditetom o procesima učešća u donošenju odluka i omladinskom aktivizmu u svakoj od regija; organizacijom škole samostalnog života za 10 mladih s invaliditetom; pružanje psihološkog savjetovanja; organizaciju dvije radionice za omladinske radnike/ce o izjednačavanju mogućnosti za učešće mladih s invaliditetom i sprovođenje aktivnosti medijske kampanje.

Ključni ishodi koji se očekuju jeste da osnaženi mladi s invaliditetom mogu pristupiti i djelovati u različitim organizacijama i institucijama koje se bave mladima i osobama s invaliditetom, građani i građanke Crne Gore će steći pozitivne stavove o mladima s invaliditetom, dok će porodice i prijatelji/ce osoba s  invaliditetom indirektno sprovođenjem projekta doprijeniti većoj vidljivosti socijalnoj uključenosti, opštoj društvenoj aktivnosti i smanjenju izolacije OSI, te osnaživanju njihovih porodica.

Projekat je podržala Ministarstvo sporta kroz Javni konkurs za NVO u 2018. s maksimalnom mogućom podrškom od 11.782,00€.

Pripremila: Aleksandra Pavićević

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore započinje realizaciju projekta Saučesnici u ostvarivanju prava čija je ključna svrha da promoviše, osnaži i podrži ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava osoba s invaliditetom, ali i podspješi povećanje informisanosti kod osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinu i mehanizmima ostvarivanja i zaštite prava. 

Opšti cilj projekta je doprinos podizanju nivoa svijesti i znanja o važnosti uvažavanja prava osoba s invalididtetom, bez diskriminacije na teritoriji Crne Gore, kroz specifične ciljeve  koji su usmjereni na  podizanje  svijest šire javnosti o posledicama konstantnog kršenja prava i neprimjenjivanja zakonskih odredbi, nepoštovanja preporuka iz Analize usklađenosti crnogorskog zakonodavstva sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvencijom UN o pravima osoba s invaliditetom, poboljšanje  nivoa  informisanosti državnih službenika o međunarodnim i evropskim standardima prava OSI i mehanizmima zaštite od diskriminacije po osnovu invaliditeta, poboljšanje, i povećanje  nivoa  informisanja OSI iz oblasti ljudskih prava kroz tromjesečnu Pravnu kliniku. Svi specifični ciljevi postići će se sprovođenjem aktivnosti koje podrazumijevaju: organizovanje Škole ljudskih prava osoba s invaliditetom za osobe s invaliditetom i organizovanje Škole ljudskih prava osoba s invaliditetom za predstavnike institucija, te organizovanjem okruglog stola o poštovanju prava OSI i mehanizmima zaštite od diskriminacije s akcentom na ulogu nadležnih institucija, sprovođenje istraživanja o primjeni i efektima Strategije za zaštitu od diskriminacije LSI i promociju jednakosti, i sprovođenje medijske kampanje.

Direktna ciljna grupa ovog projekta su osobe s invaliditetom, donosioci odluka, odnosno predstavnici institucija na svim nivoima, a kao indirektna ciljna grupa tu je šira društvena zajednica (mediji, porodice osoba s invaliditetom, pojedinci, organizacije osoba s invaliditetom, građani).

Aktivnosti projekta realizuju se u sklopu konkursa za NVO raspisanog od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava u prioritetnoj oblasti zaštite lica sa invaliditetom, a direktno doprinose realizaciji cilja 1 ovog javnog konkursa koji se odnosi na: podizanje nivoa svijesti i znanja o uvažavanju prava lica sa invaliditetom, bez diskriminacije (kao i cilja 2) praćenje implementacije preporuka iz Analize usklađenosti crnogorskog zakonodavstva sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaldiitetom i Konvencijom UN-a, dok, takođe, djelimično doprinose cilju 3 Javnog konkursa koji glasi: omogućavanje potpune ravnopravnosti lica sa invaliditetom s drugim licima u svim oblastima u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvencijom UN o pravima lica s invaliditetom.

Realizacijom ovog projekta doprinijeće se realizaciji javnih politika, odnosno konkretnih prava, tj. mjera definisanih u Zakonu o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom, Zakonu o zabrani diskriminacije (član 18), kao i u Konvenciji o pravima osoba sa invalididtetom. Planirane projektne aktivnosti u direktnoj su vezi i sa Strategijom zaštite lica s invaliditetom od diskriminacije i promocije jednakosti 2017-2021.
Realizacija projekta traje šest mjeseci, a odobrena sredstva za realizaciju iznose 26.991,72. 

 

utorak, 25 decembar 2018 22:02

Festival paraolimpizma poklon Podgorici

Podgorica, (MINA) – Festival paraolimpizma pod nazivom Paraolimpijci Podgorici poklon je osoba s invaliditetom svom gradu povodom njegovog dana, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Na festivalu su promovisani paraolimpijski sportovi košarka u kolicima, sjedeća odbojka, golbal i džudo za osobe s oštećenjem vida, stoni tenis u kategorijama igrača u kolicima i stojećem stavu i para atletika.

Centralni događaj festivala bila je utakmica košarkaša u kolicima između reprezentacija Crne Gore i Srbije, u kojem su gosti slavili 52:37.

Predsjednik Paraolimpijskog komiteta, Igor Tomić kazao je da je na kraju godine iz Podgorice poslata još jedna poruka poštovanja različitosti i  potpune inkluzije.

“Festival, kao svojevrstan poklon paraolimpijaca Glavnom gradu za rođendan, je u potpunosti uspio. Na kraju uspješne 2018. iz Podgorice je poslata još jedna poruka poštovanja različitosti, i potpune inkluzije u prisustvu velikog broja školske omladine Glavnog grada koji su pružili podršku svojim prijatelji s invaliditetom”, kazao je Tomić.

Pokrovitelj manifestacije bio je Glavni grad.

 Izvor: Agencija Mina 

Podgorica, (MINA) – Dugogodišnji lider pokreta osoba s invaliditetom, Goran Macanović novi je predsjednik Skupštine Paraolimpijskog komiteta (POK), saopšteno je iz te asocijacije.

Macanović, koji je diplomirani pravnik, član je golbal reprezentacije Crne Gore. On će predsjedavati Skupštinom u narednom petogodišnjem mandatu.

Skupština je konstatovala i odluku Upravnog odbora da za novog generalnog sekretara imenuje dugogodišnjeg atletskog reprezentativca Miloša Ranitovića.

On će naslijediti paraolimpijca s Igara iz Pekinkga 2008, Dušana Dragovića, koji je tu funkciju obavljao od osnivanja Paraolimpijskog komiteta.

Skupština je, shodno odredbama novog Zakona o sportu, jednoglasno usvojila novi Statut, na koji je prethodno saglasnost dalo Ministarstvo sporta.

Novi saziv Skupstine činiće 12 delegata iz sportskih organizacija osoba s invaliditetom. Konstatovani su tekući mandati predsjednika i Upravnog odbora POK. Predsjednik POK, Igor Tomić zahvalio se timu koji je pripremao akte, kao i službenicima Ministarstva sporta na iskrenoj i otvorenoj podršci.

“Hvala na stručnim savjetima koji su nam puno pomogli da proces preregistracije kako naših klubova, tako i samog Komiteta, pokrenemo u zakonom predviđenim rokovima”, kazao je Tomić.

 

Studentkinje Animacije u inženjerstvu Fakulteta tehničkih nauka osmislile su aplikaciju SignVOICE, koja prevodi govor u znakovni jezik, s ciljem da učine svakodnevni život ljudi s oštećenim sluhom lakšim, na osnovu koje su osvojile treće mjesto u finalu internacionalnog takmičenja kompanije Devoteam u Parizu.

Motivisane konceptom takmičenja, Tijana Trifunović, Dina Denić, Tamara Delić, Nikolina Bućan i Maša Stričević, studentkinje četvrte godine studijskog programa Animacija u inženjerstvu, oformile su tim MEOW, koji je uspješno prošao prve dvije faze takmičenja i plasirao se u finale u Parizu, pored dva tima iz Njemačke i dva tima iz Francuske.

Studentkinje FTN-a su nakon dugih diskusija i konsultovanja sa stručnim licima, odlučile da na postavljeni zadatak odgovore idejom o aplikaciji SignVOICE, koja bi činila svakodnevni život ljudi s oštećenim sluhom lakšim, tako što bi prevodila govor u znakovni jezik.

 Ono što je inovativno u ovoj ideji jeste da bi ovu aplikaciju mogli da koriste TV provajderi, tako da ljudi oštećenog sluha mogu da uključe opciju SignVOICE i jednostavno prate bilo koji sadržaj na televiziji. Osim toga, postojala bi i mogućnost korišćenja SignVOICE-a na računarima i tabletima u svrhu gledanja filmova, serija i emisija, i na pametnim mobilnim telefonima za praćenje radio emisija i vesti, kao i za komunikaciju s drugim ljudima.

Tamara Delić, jedna od članova tima navodi da su na ideju došle jer osobe oštećenog sluha imaju priliku da prate televizijski sadržaj samo ukoliko postoji prevod, ili u rijetkim situacijama, kada je u uglu televizora osoba koja pokazuje znakovnim jezikom ono što akteri govore, a poslednja opcija im je da čitaju s usana.

 "Ništa od ovoga često nije dostupno. Na primjer, u dečijim animiranim filmovima, nije moguće čitati s usana jer pokreti usana nisu realistični, a linije prevoda se brzo menjaju, što može biti problem i za starije osobe, ali i za decu koja još uvek ne umeju dobro da čitaju, a osim toga, osoba koja govori nije uvek prikazana u kadru, npr. u kulinarskim emisijama", navodi Tamara.

 Njihova ideja bila je predstavljena četvoročlanom stručnom žiriju koji su činili predstavnici kompanije Devoteam, predstavnik kompanije RedHat koja učestvuje u organizaciji takmičenja i osoba koja se bavi pomagalima za osobe s invaliditetom i osvojila je treće mesto.

 "Konkurencija je bila odlično pripremljena, a pitanje koje je nama često bilo postavljano je zašto znakovni jezik, a ne tekst. Razloga je više. Jedan od njih je da je znakovni jezik mnogo prijatniji i intuitivniji za osobe oštećenog sluha", navodi Tijana Trifunović, još jedna članica tima i dodaje da su veoma zadovoljne novostečenim i nezaboravnim iskustvom i novim poznanstvima koje im je ovo takmičenje omogućilo.

Takmičenje je organizovano za studente iz zemalja u kojima se nalaze predstavništva ove kompanije: Francuska, Nemačka, Holandija, Srbija i Luksemburg i sastojalo se od tri faze. Prva je podrazumevala igru u kojoj je cilj bio otkrivanje identiteta profesora Robota, koji je opljačkao tajnu bazu, a na osnovu podataka koje je prikupila "kidnapovana novinarka". Druga faza obuhvatala je kreiranje ideje za projekat na temu ,"Kako BigData, AI i IoT mogu da pomognu ljudima s invaliditetom?", čiji su se pobednici plasirali u finale organizovano u Parizu.

 

Više o ovoj aplikaciji, pogledajte na https://www.youtube.com/watch?v=vuO3kwoeIQE&amp=&t=4s.

Izvor: 021.rs

 

 

 

 

Na 15 lokacija u Igalu do Nove godine bi trebalo da bude završeno prilagođavanje javnih površina osobama s invaliditetom, a nakon novogodišnjih praznika i u ostalim Mjesnim zajednicama. Taj posao vrijedan 4.850 eura obaviće hercegnovska firma Nikas ing.

U Sekretarijatu za lokalnu samoupravu pojašnjavaju da se s ovakvim aktivnostima krenulo od Igala, kao centra zdravstvenog turizma, pa će ovo naselje biti prvo koje će imati prilagođene trotoare i javne površine, navodi sekretarka, Vesna Samardžić.

– U saradnji s kolegama iz Agencije za izgradnju i razvoj, kao i predstavnicima NVO Zrak sunca, obišli smo teren i evidentirali problematične lokacije. Nakon toga je urađen projekat prilagođavanja kojim je obuhvaćeno 15 lokacija u širem centru Igala. Izgradnja novih rampi na trotoarima i prolazima planirana je u Ilijinom parku, u ulici Sava Ilića, V Crnogorske Brigade i Norveškoj – precizirala je Samardžić.

Riječ je o adaptaciji postojećih trotoara, stepeništa i prolaza:

– Projektima za izgradnju novih javnih površina, saobraćajnica i trotoara biće predviđene adekvatne rampe s taktilnim površinama i pratećim sadržajima, u skladu s Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. Inicirali smo i izdali znak pristupačnosti osobama s invaliditetom, izgradili rampe u sklopu Mjesne zajednice Bijela i na plaži u Meljinama, a slične aktivnosti planiramo i drugim Mjesnim zajednicama – dodala je ona.

Namjera lokalne uprave je da čitav grad prilagode i učine dostupnim osobama koje se otežano kreću, ali i majkama s dječijim kolicima. Zainteresovani građani treba da se jave i prijedloge za neku konkretnu lokaciju koju bi trebalo prilagoditi dostave Sekretarijatu lično, mejlom ili preko kancelarija Mjesnih zajednica.

Izvor: Jadran radio

NAGRADE PARAOLIMPIJSKOG KOMITETA

Atletičarka Marijana Goranović najbolji je sportista u 2018. godini, u tradicionalnom izboru Paraolimpijskog komiteta.

Goranović je ove godine osvojila srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Berlinu.

“Srećna sam i zadovoljna što je ta čast ove godine pripala meni. Hvala treneru Veljku Čegaru, predsjedniku Igoru Tomiću. Naredna godina je veliki izazov za mene i sve paraolimpijce. Obećavam da ćemo nastaviti kontinuitet dobrih rezultata i predstavljanja svoje države u najboljem svjetlu“, kazala je Goranović.

Ona je čestitala ostalim paraolimpijcima na ostvarenim rezultatima u ovoj i poželjela još bolje u narednoj godini.

Za najuspješnijeg mladog sportistu proglašen je stonoteniser Filip Radović, četvrtfinalista Svjetskog prvenstva u Celju.

Radović je osvajač zlatne medalje na Masters turniru u Laškom, dok je bio bronzani u Bratislavi.

On je trenutno sedmi na Svjetskoj seniorskoj rang listi, a drugi u konkurenciji juniora.

Za najuspjesnijeg trenera u 2018. godini proglašen je trener Marijane Goranović i atletske reprezentacije Crne Gore, Veljko Čegar.

Nagradu za izuzetan sportski rezultat u 2018. godini dobili su stonoteniserka Slobodanka Gurešić (srebna medalja na Univerzitetskim sportskim igrama u portugalskoj Koimbri), atletičrka Maja Rajković (četvrtoplasirana u bacanju koplja i kugle u Berlinu) i šahista Predrag Nikač (četvrti na Svjetskom seniorskom prvenstvu za osobe bez i sa smetnjama vida u grckom Halkidikiju).

Zlatne plakete za podršku Paraolimpijskom komitetu Crne Gore uručene su Ministarstvu sporta, Crnogorskom olimpijskom komitetu i Glavnom gradu.

Specijalno priznanje uručeno je i prvom sponzoru POK – Crnogorskom elektroprenosnom sistemu.

Predsjednik POK, Igor Tomić kazao je da je 2018. bila još jedna istorijska godina za paraolimpijski pokret.

„To je četvrta godina u kojoj smo Crnoj Gori uspjeli da donesemo seniorsku medalju sa evropskog ili svjetskog takmičenja. Imali smo preko 50 realizovanih aktivnosti, od kojih su 37 bile međunarodnog karaktera. Naši paraolimpijci su osvojili 55 medalja. Ovo je godina u kojoj smo osjetili i surovu gorčinu sportske nesreće”, kazao je Tomić.

On je podsjetio da je Rajković jedan hitac dijelio od evropske medalje u Berlinu, kao i da je Predrag Nikač završio kao četvrti sa pola boda iza tri ruska majstora šaha na Svjetskom prvenstvu u Halkidikiju.

“Baranin je osvojio dva peta mjesta na EP u Berlinu. Na kraju godine smo koju nijesmo mogli da realizujemo bez podrške Ministarstva sporta, Crnogorskog olimpijskog komiteta, Glavnog grada i CGES, prvog sponzora POK”, kazao je Tomić.

Ministar sporta, Nikola Janović kazao je da se država ponosi svojim paraolimpijcima, navodeći da će sportisti osobe sa invaliditetom uvijek imati njegovu i podršku tog vladinog resora.

„Kao sportistista divio sam se paraolimpijcima, jer čovjek prvo treba da se izbori sa samim sobom a poslije sa protivnikom. Vi ste najbolji dokaz toga. Čestitam vam na nastupima, ponosan sam na vaše rezultate. Trudili smo se da se u novom Zakonu o sportu osjećate vrijednim i uvaženim, da vaši rezultati ne ostanu nezapaženi”, kazao je Janović.

Predsjednik COK, Dušan Simonović naglasio je da priznanje doživljava kao pažnju, ali i obavezu na dodatne akcije za dobro sportistima.

“Svjedok sam vašeg rasta i izrastanja u ozbiljnu i respektabilnu, sportsku, ali i humanu organizaciju. To ste potvrdili kod nas, ali i na međunarodnom planu. Čestitam vam na rezultatima i želim van nove uspjehe”, kazao je Simonović obraćajući se paraolimpijcima.

Preuzeo s portala Vijesti

IA:  Podrška organizacijama za kontrolu javne potrošnje

 

U okviru projekta “Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta“, koji sprovodi Institut alternativa (IA), podržano je devet organizacija civilnog društva iz šest opština, a implementacija njihovih projekata, kako je saopšteno, doprinijeće smanjenju korupcije na lokalnom i nacionalnom nivou, kroz djelotvorniji nadzor javne potrošnje.

To je, na pres konferenciji „Podrška projektima organizacija civilnog društva u okviru projekta „Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta“, saopštio predsjednik Upravnog odbora IA, Stevo Muk, ocjenjujući da upravljanje budžetom i javnim finansijama ne smije biti isključiva nadležnost uskog kruga stručnih organizacija i institucija.

„Praćenje pripreme, usvajanja i upravljanja budžetom mora postati sastavni dio rada svih organizacija koje se zalažu za promjene u javnim politikama ili žele da prate njihovo sprovođenje, kako bi ih kritički ocijenile i predložile preporuke za promjenu“, poručio je Muk.

On je pojasnio da, ukupna vrijednost projekata, uključujući i kofinansiranje koje će IA obezbijediti nosiocima projekata, iznosi 94.374 eura.

„Individualna vrijednost projekata kreće se od 9.000 do 11.000 eura. Organizacije civilnog društva koje smo podržali, sprovodiće projekte u trajanju do šest mjeseci, na teritoriji opština - Podgorica, Bijelo Polje, Berane, Kolašin, Herceg Novi i Ulcinj, u periodu od januara do jula 2019. godine“, naveo je Muk.

Izvršni direktor NVO Natura, Milan Mikan Medenica, rekao je da, projekat “Zajednički novac - zajednička potrošnja“, koji je podržan u okviru “Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta“, ima za cilj povećanje nivoa participacije građana u proces kreiranja budžeta na lokalnom nivou.

„Želimo da podstaknemo građane da uzmu više učešća u praćenju lokalne javne potrošnje. Neke od planiranih aktivnosti su treninzi za nevladine organizacije i građane, za predstavnike lokalne samouprave, kao i promotivne aktivnosti“, kazao je Medenica.

Izvršni direktor Bjelopoljskog demokratskog centra, Zdravko Janjušević, poručio je da će se realizacijom projekta „Trasparentnije koncesije na eksploataciju šljunka i šume“, preispitati visina koncesionih naknada, kao i potrošnja tih dobijenih sredstava.

 „Realizacijom projekta želimo da postignemo veći nivo transparentnosti u oblasti koncesija na eksploataciju šljunka i pijeska iz Lima, kao i eksploataciju šuma na teritoriji Berana i Bijelog Polja“, naveo je Janjušević.

Predsjednica NVO Nada, Marina Vuksanović, saopštila je da projekat „Naš novac- Vaša ili naša odgovornost“ ima za cilj da doprinese većoj transparentnosti izvršenja budžeta Opštine Herceg Novi i efikasnijoj javnoj potrošnji.

„Realizacijom projekta povećaće se stepen razumijevanja građana i građanski budžetskog ciklusa i stvoriće se preduslovi za transparentnost i otvorenost lokalne samouprave za participativno budžetiranje i i građansko nadgledanje potrošnje javnog novca, kao i veću realizaciju kapitalnog budžeta“, ocijenila je Vuksanović.

Izvršni direktor Regionalne Razvojne Agencije – Ulcinj Biznis Asocijacija, Elvis Zečević, kazao je da će ta NVO, implementacijom projekta „Civilno društvo prati javnu potrošnju“ ojačati kapacitete oko 20 organizacija civilnog društva sa sjedištem u Ulcinju u cilju adekvatnog uključivanja u procese praćenja potrošnje javnih sredstava.

„Projektom će se ojačati predstavnici organizacija civilnog društva sa znanjem iz oblasti planiranja i praćenja korišćenja javnih sredstava, razmijeniće iskustva sa organizacijama koje djeluju na nacionalnom nivou, a takođe će biti upoznati sa iskustvima iz Hrvatske, koja je već članica Evropske unije“, istakao je Zečević.

Predsjednica Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore, Milka Tadić Mijović, čiji je projekat „Kako se troši naš budžet- (Ne) Javna potrošnja u Crnoj Gori“ takođe podržan ukazala je da se državni dug za deset godina uvećao za više od dvije milijarde eura.

“Crna Gora je do sada dobrim dijelom iz javnog duga finansirala javnu potrošnju, što predstavlja ozbiljan problem. Dio javnog duga je upotrijebljen i za finansiranje kapitalnog budžeta“, pojasnila je Tadić Mijović.

Ona je poručila da će se, realizacijom projekta, povećati nadzor i transparentnost javne potrošnje na nacionalnom nivou, kroz, kako je pojasnila, stručnu analizu, istraživačke tekstove i redovno informisanje javnosti o potrošnji, strukturi javnog duga i projekata finansiranih iz kapitalnog budžeta.

Generalna sekretarka Društva profesionalnih novinara Crne Gore, Mila Radulović, ocijenila je da je znanje novinara o procesu donošenja budžeta oskudno, zbog čega se, kako je ocijenila, površno izvještava o toj temi, a to Društvo će u okviru projekta edukovati novinare, kao i građane da prate i čitaju budžet.

„Partneri smo, na ovom projektu, sa Sindikatom doktora medicine Crne Gore, koji su već otvorili priču o javnim finansijama, posebno o problemu korupcije. Poznato je koliko je zdravstvo bitno i koliko se budžet zdravstva godinama povećava, a da ni na koji način ne znamo kako se taj budžet troši“, saopštila je Radulović.

Izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Aleksandra Pavićević, kazala je da će projekat „Naš je budžet naša stvar!“ biti usmjeren na kontrolu utroška sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju  i zapošljavanje lica sa invaliditetom (OSI), kao i primjenu Zakona o profesionalnoj refabilitaciji i zapošljavanju OSI.

„UMHCG namjerava sprovesti prvo opsežno istraživanje i analizu finansijskog okvira Zakona i istraživanje o posebnim doprinosima za zapošljavanje OSI. Ttakođe, realizovaćemo kampanju javnog zastupanja, kao i medijsku kampanju, u cilju pokretanja javne diskusijje i omogućavanja kontrole posebnih doprinosa za zapošljavanje OSI“, rekla je Pavićević.

Izvršni direktor Instituta za pravne studije IPLS, Ilija Vukčević, naveo je da projektom „Igre na sreću- kako do efikasnijeg i transparentnijeg sistema“ Institut želi da unaprijedi sistem javnih finansija u Crnoj Gori, kao unapređenje sistema prikupljanja i trošenja sistema u toj oblasti.

„Uradićemo analizu pravnog sistema i komparativnog sistema igara na sreću, uspostavićemo niz direktnih kontakata i sastanaka sa svim akterima u ovoj oblasti. Na kraju, sve će biti formulisano u okviru jedne analize, koja će biti prezentovana u maju“, pojasnio je Vukčević.  

Izvršni direktor Romske organizacije mladih "Koračajte sa nama - Phiren amenca", Elvis Beriša, rekao je da se romska inkluzija ne može dogoditi ukoliko se u proces obezbjeđivanja budžeta predviđenog za tu populaciju, kako smatra, ne uključe sami pripadnici populacije.

„Kroz projekat „Transparentna javna potrošnja za politike koje se izdvajaju za romsku inkluziju“ kreiraćemo i sačiniti analizu koja se tiče potrošnje javnog budžeta za romsku inkluziju za 2017. godinu, nakon čega ćemo predstaviti rezultate i predlagati određene mjere za izmjene“, kazao je Beriša.

“Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta“ je projekat koji sprovodi IA, u partnerstvu sa Institutom za javne finansije iz Zagreba i NVO Novi horizont iz Ulcinja, a u saradnji sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom javne uprave.

Projekat se sprovodi uz finansijsku pordšku Evropske unije kroz Instrument za civilno društvo u okviru IPA 2016, a od danas i uz kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

Izvor: Pr centar

 

 

Strana 11 od 30

Back to top