sreda, 11 april 2018 09:02

O nama

Written by

Disabilityinfo.me je jedini portal na Internet prostoru Crne Gore koji obrađuje teme koje se tiču invaliditeta. Na njemu se nalaze informacije o najznačajnijim oblastima života osoba s invaliditetom, kao što su: obrazovanje, zapošljavanje, samostalni život, pristupačnost, ljudska prava, zdravlje i sl. Portal je mjesto na kojem osobe s invaliditetom mogu da iskazuju svoja interesovanja, i mišljenja kroz mogućnost kreiranja i ažuriranja sopstvenih blogova. Inicijatori portala su osobe s invaliditetom, članovi i saradnici Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.

Svrha portala

Svrha portala Disabilityinfo.me je da objedini informacije bitne za osobe s invaliditetom, pokrene diskusije o različitim načinima poboljšanja kvaliteta života ovih osoba, poboljša protok informacija među njima i njihovim organizacijama. 
Portal je mjesto gdje će se svaka osoba s invaliditetom osjećati ravnopravnom i jednakom. Sadržaj portala je usmjeren ka promovisanju invaliditeta kao pitanja ljudskih prava.

Portal se rukovodi načelima propisanim Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, kao što su: Poštovanje urođenog dostojanstva, individualne autonomije osoba s invaliditetom, uključujući njihovo pravo da donose odluke o sopstvenim životima i samostalnosti tih osoba; Nediskriminacija; Puno i efektivno učešće i uključenost u sve sfere društvenog života; Poštovanje različitosti i prihvatanje osoba s invaliditetom kao dijela ljudske vrste i raznovrsnosti ljudskog roda; Jednakost mogućnosti; Pristupačnost; Jednakost muškaraca i žena; Poštovanje razvijajućih kapaciteta djece s invaliditetom i poštovanje prava te djece da očuvaju sopstveni identitet.

Kome je namijenjen?

Iako je izradu portala pokrenulo Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, on je namijenjen svima koji žele saznati nešto više o osobama s invaliditetom, njihovim pravima i mogućnostima. S toga je on otvoren svima koji zastupaju pristup zasnovan na ljudskim pravima. 
Portal je usmjeren ka pojedincima s invaliditetom, kako bi pronašli informacije bitne za njih, dobili pravni savjet ili besplatnu pravnu pomoć. Na taj način će povećati samopouzdanje za aktivniju borbu za ostvarivanje svojih ljudskih prava. Portal je mjesto na kojem organizacije osoba s invaliditetom prezentuju svoje aktivnosti i poboljšavaju komunikaciju sa svojim ciljnim grupama.

Otvorenost portala se ogleda i u mogućnosti da domaći i strani donatori, koji finansiraju projekte iz oblasti invalidnosti, prezentuju svoje programe kako bi bili dostupniji organizacijama osoba s invaliditetom, kao i da se oni upoznaju sa radom, aktuelnim potrebama i razvojnim planovima tih organizacija.

Na kraju, informacije sa portala imaju za cilj da podignu nivo svijesti ukupne javnosti o pravima i mogućnostima osoba s invaliditetom, smanje broj i nivo predrasuda i stereotipa i da povećaju stepen tolerancije na različitosti. Nadamo se da prepoznajete mogućnosti portala koji je pred vama i da ćete se aktivno uključiti u njegovo razvijanje, kako u dijelu prezentacija pojedinaca, tako i zajedničkih stranica portala.

Pročitano 7520 put(a)

Back to top