utorak, 31 maj 2022 11:45

NAJAVA: UMHCG ZAPOČINJE REALIZACIJU PROJEKTA ForUM za prava OSI

Autor:

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) počinje sa realizacijom projekta ForUM za prava OSI u sklopu programa OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa Njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

Projektom se želi doprinijeti povećanju stepena učešća organizacija osoba s invaliditetom (OOSI) u procesima donošenja odluka i kreiranja politika u vezi s evropskim integracijama u Crnoj Gori u narednih 12 mjeseci, kroz postizanje specifičnih ciljeva kojima se u narednih 12 mjeseci teži unapređenju kapaciteta najmanje 10 OOSI za javno zagovaranje za prava osoba s invaliditetom (OSI) na nacionalnom i lokalnom nivou u skladu s EU praksama, podizanju nivoa znanja kreatora politika i donosilaca odluka u oblasti EU integracija o OSI i njihovim pravima, i unapređenju nivoa znanja OOSI o evropskim iskustvima i praksama u vezi sa zaštitom i promocijom prava OSI i umrežavanju s evropskim OOSI. 

Planirani ciljevi biće ostvareni realizacijom obuke za organizacije OSI i OSI o ljudskim pravima OSI i javnom zagovaranju za prava OSI na nacionalnom i lokalnom nivou u skladu s EU praksama, pružanjem besplatne pravne pomoći za OSI i OOSI, organizacijom Škole ljudskih prava OSI za predstavnike pregovaračkih struktura (s fokusom na poglavlja 5, 18, 19, 23, 24 i 28), zagovaranjem za definisanje statusa reprezentativnosti organizacija osoba s invaliditetom, i organizacijom Foruma za razmjenu iskustava crnogorskih i evropskih organizacija OSI i medijskom kampanjom.

Projektom će biti obuhvaćene organizacije osoba s invaliditetom (OOSI), osobe s invaliditetom (OSI), institucije koje se bave EU integracijama, pregovaračka struktura, Vlada Crne Gore, organizacije civilnog društva (OCD), mediji, građani i društvo u cjelini.

Realizacija projekta traje 12 mjeseci počev od 15. marta 2022, a odobrena sredstva za njegovu realizaciju iznose 53,856.02€.

Pročitano 713 put(a)

Back to top