četvrtak, 11 maj 2023 10:50

Santander: Postoji napredak ali i brojni izazovi u ostvarivanju prava djece u Crnoj Gori

Autor:

Imali smo zadovoljstvo da za potrebe časopisa DisabilityINFO, izdanja posvećenog pravima djeteta, razgovaramo sa Huanom Santanderom, šefom Predstavništva UNICEF u Crnoj Gori. 

DisabilityINFO: Kako ocjenjujete položaj djece i poštovanje ljudskih prava djece u Crnoj Gori?

Huan Santander: Borba protiv siromaštva i nasilja, kao i unapređenje kvaliteta obrazovanja i zdravstvene zaštite za svako dijete, ključni su izazovi za ostvarivanje prava djeteta u Crnoj Gori. To su i prioriteti rada UNICEF-a u ovoj zemlji. Prema posljednjim dostupnim podacima, jedna trećina djece u Crnoj Gori odrasta u siromaštvu. Ova djeca, kao i djeca iz romske i egipćanske zajednice, djeca sa smetnjama u razvoju i djeca u institucijama, predstavljaju najugroženije grupe u društvu. To znači da se ona suočavaju s najvećim brojem prepreka u ostvarivanju svojih ljudskih prava, kao što su pravo na sigurno i toplo porodično okruženje, na pristojan životni standard, na kvalitetno i inkluzivno obrazovanje, na sportske i kulturne aktivnosti, na prijateljstvo i igru s vršnjacima, itd. Nedavno objavljena Analiza sektora obrazovanja 2015–2020. ukazuje na to da dvije trećine djece u Crnoj Gori pohađa osnovne škole s nedovoljnom infrastrukturom; da u osnovnim i srednjim školama, u prosjeku, na 16 učenika dolazi jedan računar; da tek svaki četvrti nastavnik pohađa programe stručnog usavršavanja; te da djeca koja odrastaju u siromaštvu pohađaju vrtiće, osnovnu i srednju školu u mnogo manjem broju od svojih vršnjaka. Pored toga, Crnu Goru karakteriše i izuzetno nizak obuhvat rutinskom imunizacijom djece. Prema podacima koje su nacionalne vlasti podijelile s UNICEF-om i SZO sredinom 2022, svega 18 posto djece rođene 2020. primilo je prvu dozu MMR vakcine. Ovaj procenat je porastao na 52 odsto ‒ prema podacima iz januara ove godine. U isto vrijeme, podaci Instituta za javno zdravlje pokazuju da je samo 27 posto djece rođene 2021. do sada primilo prvu dozu MMR vakcine. To znači da je Crna Gora država s najnižim obuhvatom djece imunizacijom u regionu. Ovakva situacija ugrožava pravo svakog djeteta na zdravlje. Konačno, u izvještajima EU o napretku Crne Gore u posljednjih nekoliko godina, nasilje nad djecom prepoznato je kao pitanje koje izaziva ozbiljnu zabrinutost. Crna Gora se još uvijek bori s ograničenom dostupnošću i dometom usluga podrške djeci, porodici, žrtvama nasilja i usluga iz domena mentalnog zdravlja, pri čemu je upitna i održivost postojećih usluga.

Vidimo našu djecu

DisabilityINFO: U vezi s prethodnim, kako ocjenjujete garancije i poštovanje prava djece sa smetnjama u razvoju? U kojim oblastima je, po Vama, potrebno adekvatnije raditi kako bi se uticalo na sve druge oblasti koje se tiču djece?

Huan Santander: Djeca sa smetnjama u razvoju jedna su od najugroženijih grupa u društvu, a ipak ne postoji pouzdana baza podataka o njima. Generalno, može se reći da je Crna Gora napredovala u izgradnji pravednijeg i inkluzivnijeg društva, ali je u budućnosti neophodno uložiti dodatne napore. Na primjer, broj dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju povećan je sa dva, koliko ih je bilo 2010, na 17 u 2022. Prema nalazima sveobuhvatne Analize koju smo sproveli 2019, potrebno je poboljšati dostupnost i kvalitet dnevnih centara. Takođe, neophodno je dodatno ojačati njihovu podršku kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju. Svi sektori treba bliže da sarađuju kako bi osigurali bolji kvalitet i dostupnost različitih usluga djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama. Ove godine, kroz UNICEF-ov Poslovni savjet za prava djeteta, uz podršku partnera iz privatnog sektora, cilj nam je da obezbijedimo materijale i opremu za učenje svim dnevnim centrima za djecu sa smetnjama u razvoju i Centru za autizam. Kad je riječ o obrazovanju, broj djece sa smetnjama u razvoju u redovnim školama porastao je s 904 u školskoj 2016/17. na 1.397 u školskoj 2021/22. Danas postoji i značajna javna podrška inkluzivnom obrazovanju. Dok je 2010, prije nego što smo pokrenuli kampanju Govorimo o mogućnostima, svega jedna trećina građana Crne Gore podržavala inkluzivno obrazovanje, a tek petina prijateljstvo s djecom sa smetnjama u razvoju, sad je to slučaj sa više od 80 odsto građana Crne Gore. Međutim, i danas roditelji, nastavnici i djeca govore o potrebi jačanja kvaliteta inkluzivnog obrazovanja kroz obezbjeđivanje dovoljnog broja adekvatno obučenih asistenata u nastavi i reformu pedagoških metoda kako bi proces učenja u inkluzivnim učionicama bio učinkovitiji. Prepoznavanje kašnjenja i smetnji u razvoju u prvim godinama života i podrška ovoj djeci i njihovim porodicama putem rane intervencije jedan je od načina da se djeci pruži šansa da razviju svoj puni potencijal i prevaziđu teškoće u razvoju. Osim toga, ovakvim pristupom smanjuje se uticaj poteškoća u razvoju na živote djece. Sredstva koja Crna Gora trenutno izdvaja za liječenje djece u inostranstvu mogla bi se mnogo bolje uložiti u usluge rane intervencije u samoj Crnoj Gori. Stoga, UNICEF poziva nacionalne i lokalne vlasti, kao i sve relevantne institucije, da osiguraju adekvatno finansiranje usluga rane intervencije. Pozivamo i na blisku saradnju sektora zdravstva, socijalne zaštite i obrazovanja kako bi se osiguralo da se kvalitetne usluge rane intervencije porodicama pružaju na vrijeme i u prirodnom okruženju djeteta, odnosno kod kuće i u inkluzivnim predškolskim ustanovama. Konačno, svakom djetetu je potrebno toplo porodično okruženje i djeca sa smetnjama u razvoju nisu izuzetak u tom pogledu. Znamo da u Dječjem domu u Bijeloj ima djece sa smetnjama u razvoju koja čekaju na smještaj u hraniteljsku porodicu ili na usvajanje. Smještanje djeteta u bilo koju instituciju treba da predstavlja krajnju mjeru koja se preduzima na najkraći mogući rok. Stoga, pozivamo građane Crne Gore da otvore svoja srca i domove djeci sa smetnjama u razvoju kojoj je potrebno toplo porodično okruženje.

DisabilityINFO: Koja su ključna dostignuća sistema obrazovanja, posebno obrazovanja djece sa smetnjama u razvoju?

Huan Santander: Tokom prethodnih godina, sistem obrazovanja Crne Gore ostvario je značajan napredak. Uvedeni su asistenti u nastavi kao vid podrške inkluzivnom obrazovanju, kao i individualni razvojni i obrazovni planovi za djecu kojoj je potrebna dodatna podrška. Osnovani su i mobilni timovi stručnjaka koji pomažu nastavnicima u organizaciji kvalitetne inkluzivne nastave. Specijalne škole transformisane su u resursne centre koji podržavaju redovne škole u namjeri da obezbijede bolji kvalitet inkluzivnog obrazovanja. Kao rezultat svega toga, broj djece sa smetnjama u razvoju upisane u redovne škole u stalnom je porastu od 2008. 

DisabilityINFO: Šta najčešće preporučujete obrazovnim institucijama? 

Huan Santander: Za početak, učinimo sve učionice u školama i predškolskim ustanovama pristupačnim djeci s različitim vrstama smetnji u razvoju. Obrazovni sistem, takođe, treba da nastavi da ulaže u veću upotrebu inovativne asistivne tehnologije u redovnom nastavnom procesu. Pored pomenutih poboljšanja u pogledu infrastrukture, potrebno je redovno sprovoditi obuku nastavnika kako bi isti mogli da obezbijede bolji kvalitet inkluzivnog obrazovanja. Neophodno je obezbijediti i dovoljan broj asistenata u nastavi u svakoj školi. Konačno, neophodna je intenzivnija saradnja između uprava škola, s jedne strane, i nastavnika, roditelja i učenika, s druge, da bi škole pružile bolji kvalitet inkluzivnog obrazovanja. Kao i svaki drugi pružalac usluga, škole i predškolske ustanove moraju kontinuirano osluškivati potrebe onih kojima nude svoje usluge i prilagođavati svoje prakse kako bi na njih bolje odgovorile.

DisabilityINFO: Kako vidite činjenicu da se sve više mladih glasnije zalaže za svoja prava? U tom kontekstu, kako se može podstaći veće učešće mladih sa smetnjama u razvoju?

Huan Santander: Našu kampanju Govorimo o mogućnostima vodile su djevojke i momci sa smetnjama u razvoju. Kampanja je obilovala primjerima promovisanja njihovog učešća u društvu. Uživo su govorili u medijima i učestvovali u događajima organizovanim u okviru kampanje. Svirali su, plesali, pjevali i igrali se s vršnjacima u parkovima, na raznim festivalima i društvenim događajima. Poenta je ‒ kad god nešto radimo, počevši od male aktivnosti u okviru lokalne zajednice ‒zapitajmo se kako možemo uključiti djecu i mlade sa smetnjama u razvoju?

DisabilityINFO: Možete li istaći neke od programa koje UNICEF trenutno sprovodi?

Huan Santander: Prilike“ je program koji adolescentima sa smetnjama u razvoju nudi mogućnost da, zajedno s vršnjacima, steknu praktična radna iskustva u privatnom sektoru u Crnoj Gori. Do sada je više od 1.500 adolescenata, od kojih je 50 sa smetnjama u razvoju, steklo praktična radna iskustva kroz ovaj program. On se realizuje uz podršku UNICEF-a i Fondacije TUI Care, u partnerstvu s Udruženjem mladih sa hendikepom, Asocijacijom za demokratski prosperitet – ZID i NVO Digitalizuj.me. U narednim godinama, zahvaljujući finansijskoj podršci Fondacije TUI Care, cilj ovog program biće da intenzivnije poveže škole i privatni sektor kako bi se svakom adolescentu u Crnoj Gori obezbijedilo barem jedno radno iskustvo prije završetka srednje škole. Na ovaj način će mladi ljudi, uključujući i one sa smetnjama u razvoju, biti bolje pripremljeni za izbor svog budućeg zanimanja i obrazovanja. Uz podršku UNICEF-a, u Crnoj Gori pilotira se još jedan zanimljiv i bitan program za porodice s djecom s kašnjenjima i smetnjama u razvoju. Radi se o novom pristupu koji bi omogućio da se bolje prepozna kašnjenje u razvoju ili razvojni rizici tokom prvih godina života djeteta i da se na to odmah efektno reaguje. Ovaj pristup se već uspješno primjenjuje širom svijeta, kao i na Balkanu. On zahtijeva bolju međusobnu saradnju između različitih službi koje pružaju usluge rane intervencije, kao i njihovu tješnju saradnju s porodicama s djecom s kašnjenjima i smetnjama u razvoju.

DisabilityINFO: Za kraj, možete li podijeliti s nama planove UNICEF-a za 2023?

Huan Santander: Tokom 2023. UNICEF će nastaviti da promoviše jednaka prava i mogućnosti za svu djecu u Crnoj Gori. Naši prioriteti ostaju isti – smanjenje siromaštva djece, borba protiv nasilja, poboljšanje kvaliteta inkluzivnog obrazovanja i poboljšanje usluga zdravstvene zaštite za porodice u cijeloj zemlji. Kad je riječ o ovom posljednjem pitanju, važno je naglasiti da je imunizacija važna za svako dijete, pa tako i za neku djecu sa smetnjama u razvoju koja mogu biti u većem riziku od komplikacija izazvanih zaraznim bolestima. Stoga ćemo, u partnerstvu s EU Delegacijom u Crnoj Gori, nastaviti da podržavamo zdravstveni sistem Crne Gore kako bi kvalitetne usluge imunizacije bile dostupne svakom djetetu u zemlji. Takođe, u saradnji s EU Delegacijom u Crnoj Gori, UNICEF će podržati reformu obrazovnog sektora kako bi se od prvih godina života unaprijedio kvalitet inkluzivnog obrazovanja za svaku djevojčicu i dječaka u Crnoj Gori.

Tekst je objavljen u UMHCG Časopisu DISABILITYinfo, izdanju posvećenom djeci i dječjim pravima.

Pročitano 1679 put(a)

Back to top