sreda, 17 april 2019 21:58

Besplatno pravno savjetovalište i pravna pomoć za osobe s invalidtetom

Autor:

 

Ukoliko si neinformisan/a ili pogrešno informisan/a, ukoliko ne znaš koja institucija je nadležna u vezi s pitanjima/pravima koja želiš ostvariti, ukoliko dobijaš negativne odgovore od institucija, ili prethodno neće da prime tvoj zahtjev, ukoliko ti se uporno negira pravo koje smatraš da ti pripada, ili ukoliko te još nešto interesuje, obrati nam se.

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) kontinuirano pruža besplatnu pravnu pomoć za osobe s invaliditetom na teritoriji Crne Gore, u okviru koje osobe s invaliditetom, članovi njihovih porodica i OOSI mogu dobiti podršku i pomoć da ostvare i zaštitite svoja ljudska prava.

Redovim pružanjem besplatnog pravnog savjetovališta (pružanjem pravnog obavještenja i davanjem pravnih savjeta) osobe s invaliditetom imaju priliku da se informišu i upoznaju s pravnim garancijama i insitututima u nadležnosti institucija pravde, uključujući i oblike kršenja osnovnih prava i sloboda. S druge strane, u cilju pravičnog suđenja i sudske zaštite osoba s invaliditetom, aktivnim pružanjem besplatne pravne pomoći (preduzimanjem procesnih radnji pred sudovima) pruža se podrška u ostvarivanju prava i zaštiti od diskriminacije osoba s invaliditetom i članova njihovih porodica ukoliko su diskriminisani po osnovu invaliditeta te osobe.

Putem besplatnog pravnog savjetovališta osobe s invaliditetom mogu tražiti informacije i/ili iznijeti svoje nedoumice u vezi s ostvarivanjem prava u bilo kojoj oblasti života, i odmah ili najkasnije u roku od 24 sata besplatno dobiti potpune informacije o tome da li imaju pravo, i ukoliko imaju na koji način ga mogu ostvariti. Na taj način OSI i/ili članovi njihovih porodica, bivaju obaviješteni ukoliko je neko njihovo pravo prekršeno ili (može biti) ugroženo. Pravni savjeti mogu se tražiti lično, u prostorijama UMHCG-a, svakog radnog dana (ponedeljak - petak), putem fiksnog i mobilnog telefona, e-maila, Fejsbuk stranice (po sopstvenom izboru) ili putem čata na portalu www.disabilityinfo.me (četvrtkom od 12:00-14:00h).

Kroz mehanizam besplatne pravne pomoći osobe s invaliditetom, korišćenjem usluga našeg advokatskog tima, mogu se zastupati u svim pravnim poslovima i postupcima pred svim institucijama sistema, kao i pred pravnim i fizičkim licima u državi i inostranstvu npr. u postupku pred sudom, Državnim tužilaštvom i Ustavnim sudom Crne Gore, u postupku za vansudsko rješavanje sporova, u postupku pred javnim izvršiteljem. Kroz besplatnu pravnu pomoć pruža se i pomoć prilikom sastavljanja: inicijativa, zahtjeva, molbi, žalbi, tužbi, i drugih vrsta podnesaka, zastupanja interesa stranke u tim postupcima, preduzimanja svih drugih pravnih radnji za koje se ocijeni da su u korist stranke, kao i oslobađanja od plaćanja troškova sudskog postupka.

Na ovaj način teži se doprinijeti adekvatnijoj primjeni i poštovanju ljudskih prava osoba s invaliditetom, naročito kroz zastupanje i odbranu prava OSI, njihovih porodica i OOSI pred sudovima i drugim državnim organima, privrednim društvima i drugim pravnim licima i preduzimanje drugih inicijativa i mjera koje su usmjerene na stvaranje uslova za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite osoba s invaliditetom.

Pripremila: Dragana Sokić 

Pročitano 2760 put(a)

Back to top