petak, 26 april 2019 18:05

Edukacije o ljudskim pravima osoba s invaliditetom uvrstiti kao obavezan segment rada institucija

Autor:

Edukacije različitih ciljnih grupa, a posebno onih direktno zainteresovanih i direktno uključenih u planiranje, pripremu i primjenu politika, ili nadzor i praćenje primjene tih politika i poštovanje ljudskih prava osoba s invaliditetom neizostavni je dio procesa izjednačavanja mogućnosti i zaštite od diskriminacije osoba s invaliditetom.

Bez razumijevanja i učenja o različitim modelima pristupa invaliditetu i promocije onih modela koji invaliditet posmatraju kao društveni fenomen, uz razvoj politika i praksi koje omogućavaju samoprihvatanje i prihvatanje invaliditeta, samopoštovanje i zaštitu ličnog integriteta i dostojanstva osoba s invaliditetom i uvažavanje njihovih stavova i potreba,  jediino je moguće govoriti o poštovanju koncepta ljudskih prava OSI.

Ovo je zaključak Škola ljudskih prava OSI koje je UMHCG organizovalo s osobama s invaliditetom i predstavnicima različitih institucija.

Obje ciljne grupe su odvojeno pohađale intezivne Škole u okviru kojih su obrađene neke od sledećih tema: modeli pristupa invaliditetu kroz istoriju i danas, međunarodni i domaći mehanizmi zaštite prava osoba s invaliditetom, filozofija samostalnog života i pokret za građanska prava, pristupačnost na međunarodnom nivou i pristupačnost u Crnoj Gori, zdravstvena zaštita, zapošljavanje i obrazovanje osoba s invaliditetom, izjednačavanje mogućnosti, abilizam – diskriminacija zasnovana na invaliditetu, zaštita privatnosti s posebnim naglaskom na zaštitu ličnih podataka OSI, sudska zaštita prava osoba s invaliditetom pred Evropskim sudom u Strazburu, uloga sudova i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda osoba s invaliditetom u zaštiti od diskriminacije OSI.

Škola ljudskih prava OSI za predstavnike institucija organizovana je kao intezivan četvorodnevni rad koji je pored predavanja podrazumijevao grupni rad, studije slučaja, diskusije, gledanje filmova s tematikom prava osoba s invaliditetom (Dah života - Breath i Ja sam Sem - I am Sam).

Kako bi propisi i politike mogle održavati i biti preslikane na stvarni život osoba s invaliditetom, i kako bi uz njihovu adekvatnu primjenu i oni angažovani na poštovanju i ostvarivanju prava OSI mogli osjećati pozitivne efekte svog rada potrebna je sistemaska, kontinuirana i stvarna podrška zaposlenim u institucijama od strane krajnjih donosilaca odluka.

Crna Gora u poštovanju prava osoba s invalidietom mora pratiti međunarodne standarde i razvoj ljudskih prava i odnosa prema osobama s invaliditetom, a institucije moraju imati proaktivniju ulogu u informisanju i ohrabrivanju osoba s invalidietetom da se aktivno zalažu za svoja prava i da koriste mehanizme zaštite istih makar oni upravo bili „upereni protiv“ institucija, kako bi se razvio isti sistem odgovornosti na svim nivoima.

Svakoj osobi s invaliditetom mora biti omogućeno donošenje odluka, život u zajednici oslobođen zavisnosti od drugih u najvećoj mogućoj mjeri, uz  prihvanje ekspertize i životnih iskustava i samih osoba s invaliditetom i procjene uslova i standarda njihovog života.

Predavači na Školi bili su aktivisti ljudskih prava osoba s invaliditetom: Marina Vujačić, Goran Macanović i Milenko Vojičić, dugogodišnji član Komiteta UN o pravima osoba s invaliditetom Damjan Tatić, zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković, direktorka Akcije za ljudska prava Tea Gorjan Prelević, advokatica Tijana Živković, ljekar opšte prakse Mensud Grbović, član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Radenko Lacmanović.

Aktivnost je završena dodjelom sertifikata za ukupno 34 polaznika/ca Škola, od kojih je 18 predstavnika institucija i 16 osoba s invaliditetom i aktivista.

Škole su organizovane u okviru projekta Saučesnici u ostvarivanju prava OSI koji UMHCG sprovodi uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava, posredstvom konkursa za NVO raspisanog u 2018.

Pročitano 3270 put(a)

Back to top