petak, 29 novembar 2019 15:46

Da su trebali da ostvare neko pravo smatra 92 odsto osoba s inaliditetom

Autor:

Da su trebali da ostvare neko pravo smatra 92 odsto OSI, od čega čak 73,7 procenata notira ličnu invalidninu, saopšteno je na okruglom stolu “Antidiskriminacija OSI” koji je organizovao Savez slijepih Crne Gore

Kako su naveli iz Saveza slijepih, ovaj projekat je, podržan od Ministarstva pravde, a njime su težili da unaprijede postojeću situaciju u oblasti pristupa pravdi osoba s invaliditetom, što je zagarantovano Konvencijom UN o pravima lica sa invaliditetom, kao i brojnim pozitivnim propisima Crne Gore.

Takođe, kako dodaju, projektom je osnažen rad postojećeg pravnog savjetovališta naše organizacije, koje funkcioniše već više godina.

Izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović istakao je zadovoljstvo sprovedenim projektom i aktivnostima koje su realizovane, naročito istraživanjem o diskriminaciji OSI, koje je kreirala Marina Vujačić, radionicama o diskriminaciji OSI koje je vodila Zagorka Pavićević.

Generalni direktor Direktorata za građansko zakonodavstvo i nadzor, Ibrahim Smailović pozdravio je skup ispred Ministarstva pravde.

Istakao je da uvijek postoji rizik od diskriminacije, ali da treba preduzimati mjere kako bi se diskriminacija svela na najmanju moguću mjeru. Zadovoljan je realizacijom projekta koji je finansirala institucija ispred koje dolazi.

Upoznao se sa tekstom Inicijative za pravno regulisanje faksimila koju su Savez slijepih Crne Gore i Udruženje mladih s hendikepom uputili Vladi, i u narednom periodu će se raditi na rješavanju ovog pitanja.

Kako ističe, sam je već pregledao uporedne prakse, kako bi se pitanje korišćenja faksimila riješilo na najbolji način.

Rezultate istraživanja predstavila je Marina Vujačić.

“Po mišljenu ispitanika, čak 52,9 % smatra da su OSI najugroženija i najmarginalizovanija grupa, njih 42,6% da su podjednako ugrožena grupa s drugim marginalizovanim grupama i pojedincima, a njih 4,5% da OSI nijesu marginalizovane. 47,1% najbliži je stavu da su osobama s invaliditetom garantovana ista prava kao i ostalim građanima, dok 44,3 % stavu da je OSI garantovano manje prava nego ostalim građanima, a 8,6% da je OSI garantovano više prava nego ostalim građanima. Čak 82,9% ima stav da OSI u praksi mogu osvariti manja prava nego ostali građani. 17,1 % ima stav da OSI u praksi mogu ostvariti više prava. Za ljudska prava osoba s invaliditetom najviše se bore, prije svih: same osi sa 35,5%, organizacije osi 34,5 %, porodice OSI 28,6%, državne institucije 1,4%”, navela je Vujačić.

Političke partije, mediji, druge NVO nijesu prepoznate ovim istraživanjem.

“Da su osobe diskriminisane u društvu svakodnevno smatra njih 58,6%, povremeno 34,3%. Oblasti u kojima su diskriminisane OSI: 57,1% rad i zapošljavanje; u pristupu objektima i površinama u javnoj upotrebi 51,6%; 45,3 % samostalnog života, života u zajednici; životnog standard, zdravlja, i lične pokretljivosti odnosno kvaliteta pomagala i opreme 43,8%; u postupcima pred organima 43,6%; u pristupu pravdi i pravosuđu 30,9%; u oblasti jednakog priznanja pred zakonom 25,5%; 25,4% porodični život, zaštita privatnosti, prilikom korišćenja javnog saobraćaja i javnih usluga 24,5%; u pristupu informacijama, komunikacijama i tehnologijama 23,9%; 17,5% obrazovanje, kulture; sporta i rekreacije 10,9 %”, obrazložila je ona.

Za konkretne slučajeve diskriminacije osoba s invaliditetom u oblastima koje su gore navedene zna njih 52,3%, poznaje osobu njih 29,2%, ne poznaje osobu njih 6,2 %, dok 10,8 % ne zna za slučaj. 91% smatra da su trebali ostvariti neko pravo koje do sada nijesu. Od čega, čak 73,7% notira ličnu invalidninu, 7,9% dodatak za njegu i pomoć, 5,3% ličnu invalidninu i dodatak za njegu i pomoć, 3,6% naknadu za roditelje s invaliditetom, 3,6% pravo na samostalan život, 3,3,% pravo na stan, 2,6% pravo na napredovanje u radu. Na pitanje šta je potrebno da bi se poboljšao položaj OSI, 31,4% istaklo je kažnjavanje onih koji krše zakone.

Preuzeto s portala CDM 

Pročitano 2068 put(a)

Back to top