utorak, 15 april 2014 12:47

Diskriminacija studenata s invaliditetom i u Hrvatskoj

Autor:

Kao studentu s invaliditetom krši se moje pravo na pristupačnost i time me diskriminišu.“ Ovo je zaključio i pitanje sa ciljem dobijanja podrške postavio student s invaliditetom iz Zagreba. Naime, fakultet na kojem studira V.R. (19) je nepristupačan korisnicima kolica.

Student navodi kako ga stepenice onemogućavaju u samostalnosti. "Krećem se pomoću invalidskih kolica. Znam da je Hrvatska potpisnica Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetm pa vas molim da mi odgovorite kome da uputim tužbu jer se krše moja osnovna prava na pristupačnost i time me diskriminišu. Zašto bi mene neko morao nositi, ni to nije jednostavno. Šta kada se upiše neko ko koristi elektromotorna kolica koja su preteška, ta osoba ne može upisati fakultet koji ja pohađam?!“, postavio je pitanja objavljena na portalu In portal.

U odgovoru koji mu je upućen se navodi da je svakako u prau kada se poziva na Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom. „U tu svrhu, usvojen je i Zakon o potvrđivanju konvencije o pravima osoba s invaliditetom. U Konvenciji je propisano da države stranke Konvencije moraju poduzeti odgovarajuće mjere osiguravanja pristupačnosti osobama s invaliditetom, izgradnjom okruženja,  prevozom, informacijamaikomunikacijama, uključujući informacijske i komunikacijske tehnologije i sisteme, kao i drugim uslugama i prostorima otvorenim i namijenjenim javnosti, kako u urbanim, tako i u ruralnim područjima, na ravnopravnoj osnovi, kako bi osobama s invaliditetom osigurale život nezavistan od tuđe pomoći i potpuno učestvovanje u svim područjima života. Ove će se mjere, koje će uključivati identifikaciju i uklanjanje prepreka i barijera pristupačnosti, primjenjivati, među ostalim, na građevine, ceste, prevoz i druge zatvorene i otvorene prostore, uključujući škole, stambene zgrade, zdravstvene ustanove i radna mjesta te na informacije, komunikacije i druge usluge, uključujući elektroničke usluge i službe hitnih intervencija“, navodi se u odgovoru.

Države potpisnice Konvencije priznaju pravo osoba s invaliditetom na obrazovanje. U tu svrhu, države stranke moraju osigurati razumnu adaptaciju za osobe s invaliditetom.

Kao i što kod nas Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata u Hrvatskoj Zakon o prostornom uređenju i gradnji u čl. 17. propisuje da građevine javne i poslovne namjene se moraju projektovati i graditi tako da se osobama smanjene pokretljivosti osigura nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad. Uslovi i način nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osobama smanjene pokretljivosti u građevinama propisuje Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
“S obzirom da je Vaše pravo na pristupačnost fakultetu neosporno te Vas fakultet onemogućava u samostalnom kretanju, možete se obratiti u Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilište u Zagrebu osnovalo je Ured za studente s invaliditetom kao referentni centar u kojem studenti mogu dobiti informacije na licu mjesta, kao i putem telefona, e-pošte, letaka, brošura. Ured kroz svoje aktivnosti studentima nudi i izravnu pomoć pri rješavanju specifičnih problema koji se mogu pojaviti tijekom studiranja, te tako predstavlja mehanizam za osiguravanje jednakih mogućnosti. Ured radi na lokaciji Trg Maršala Tita 14 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati“, odgovara i sugeriše ovom studentu TihanaLevak, saPravneklinikeuZagrebu.

Redakcija portala podstiče potencijalne i sadašnje studente s invaliditetom sa univerziteta u Crnoj Gori da iste ovakve probleme i diskriminaciju sa kojom se suočavaju učine javnom i tako zatraže ostvarivanje svojih prava, odnosno suzbijanje diskriminacije. Pozivamo studente s invaliditetom da se radi ovakve i sličnih inicijativa obraćaju Studentskoj savjetodavnoj kancelariji Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.


Pripremila: Marina Vujačić

Izvor: In portal

Pročitano 2597 put(a)

Back to top