sreda, 18 novembar 2020 13:38

Pravilnik o standardima pristupačnosti – Put ka pristupačnim e-sadržajima za osobe s invaliditetom

Autor:

Savez slijepih Crne Gore i Ministarstvo javne uprave tokom 2020. izradili su Monitoring primjene Smjernica za kreiranje elektronskih dokumenata u skladu sa standardima e-Pristupačnosti, koji je prepoznat Akcionim planom za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu Crne Gore (2018-2020). Na ovaj način nastavljena je saradnja shodno potpisanom Memorandumu o saradnji iz 2019. Memorandumom je, između ostalog, prepoznata međusobna saradnja kroz inicijative usmjerene na poboljšanje komunikacije između organa javne uprave i organizacija civilnog društva i građana koji se bave problemima osoba s invaliditetom.

U okviru monitoringa ukupno su analizirani sajtovi 21 institucije i dokumenti koji se na njima objavljuju a ispitivanje su vršile osobe s različitim  stepenom oštećenja vida (potpunim i djelimičnim). 

Rezultati istraživanja koristili su i za izradu Pravilnika o standardima pristupačnosti koji je Ministarstvo javne uprave objavilo 21.oktobra 2020.

U okviru člana 4, Standardi pristupačnosti podrazumijevaju da:

„ – sadržaj usluge elektronske uprave i sastavni djelovi korisničkog prikaza aplikacije moraju biti predstavljeni korisnicima na način da im omogućavaju opažanje sadržaja;

– sve sastavne djelove korisničkog prikaza aplikacije i navigacije korisnici mogu nesmetano koristiti, a naročito lica s invaliditetom i da sadržaju usluge elektronske uprave mogu pristupiti uz pomoćne tehnologije kojima se služe;

– informacije i način rada korisničkog prikaza aplikacije budu razumljivi;

– sadržaj i usluge elektronske uprave budu dovoljno čitljivi da ih mogu tumačiti različiti korisnički programi, pa i pomoćne tehnologije kojima se služe lica s invaliditetom.”

U članu 5 predstavljene su minimalne funkcionalnosti koje treba pratiti prilikom dizajniranja, izrade, održavanja i ažuriranja usluga elektronske uprave, internet stranica. Upravo su minimalne funkcionalnosti proizašle iz preporuka pomenute analize monitoringa primjene Smjernica:

„ - navigacija kroz cijelu internet stranicu upotrebom Tab tastera, koja je vizuelno uočljiva;

– navigacija putem padajućih lista do kojih nije moguće doći upotrebom tastature;

– odgovarajući tekst kao alternativu netekstualnom sadržaju internet stranice (slika, fotografija i dr.);

– da dokumenta za preuzimanje i proslijeđivanje (download i upload) budu ponuđena u više čitljivih formata (.pdf, .doc, .docx, .odt) i tabelarno (.xlsx, .ods);

– proporcionalno povećavanje slova, kao i djelova internet stranice srazmjerno veličini ekrana, odnosno da omogući minimalno uvećanje teksta od 18 tačaka (18 point text);

– dobro definisane veze koje jasno oslikavaju djelove sadržaja, kako bi ih čitač ekrana (za osobe s oštećenjem vida) na pravilan način „pročitao“;

– da naziv i/ili transkript ponuđeni za preuzimanje budu dostupni kao posebni tekstualni dokumenti za sve medije u netekstualnom formatu, odnosno da postoji opis video sadržaja;

– pristupačnost samih dokumenata (obrasci, forme i dr.);

– promjene visokog kontrasta između boje pozadine (iz svijetle u crnu) internet stranice i boje slova;

– pristupačnost elemenata forme (npr. tekstualno polje, polja za potvrde i dr.) na internet stranici na posebnom mjestu, koji se mogu ispuniti upotrebom tastature što se posebno odnosi na usluge elektronske uprave;

– posebno mjesto na internet stranici na kojoj su date informacije o standardima pristupačnosti;

– da grafički i audio sadržaji internet stranice budu jednostavni za kontrolu sa objavljenim postupkom kontrole;

– sadržaj usluge elektronske uprave je prilagođen za korišćenje alata (čitač ekrana i sintetizovani govor);

– korišćenje sistema potvrdnog koda (CAPTCHA) prilagođenog osobama oštećenog vida kako bi govor bio razumljiv.”

Takođe, u okviru Pravilnika naveden je i validator pristupačnosti, (W3C validator pristupačnosti) koji se može koristiti za provjeru validnosti izvornog koda i pristupačnosti sadržaja internet stranice od strane Ministarstva, organa i drugih subjekata.

Izvor: sajt Saveza slijepih Crne Gore 

Pripremio: Ivan Čović

Pročitano 1300 put(a)

Back to top