sreda, 28 decembar 2022 14:23

Najava: UMHCG započinje realizaciju projekta Samostalno – aktivno – odgovorno!

Autor:

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) realizuje projekat Samostalno – aktivno – odgovorno! uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Projektom se želi doprinijeti povećanju stepena informisanosti i znanja osoba s invaliditetom (OSI) o značaju samostalnosti i povećanju stepena informisanosti i osnaženosti roditelja OSI u cilju prihvatanja invaliditeta, i u tom segmentu veće samostalnosti OSI prilikom donošenja odluka, tokom obrazovanja, zapošljavanja i generalno kvaliteta života.

Projekat će obuhvatiti: pružanje usluge personalne asistencije (PA) za pet (5) korisnika uz prethodno sprovođenje trodnevnog treninga za stručne radnike, saradnike i korisnike ove usluge; medijsku kampanju na društvenim mrežama i u medijima; psihološku podršku za roditelje djece i odraslih OSI, i organizovanje „FREEDOM DRIVE“ – „Šetnja za slobodu“.

Direktna ciljna grupa su: osobe s invaliditetom, muškog i ženskog pola, srednjoškolskog uzrasta, ali i odrasle OSI, personalni asistenti/kinje, saradnici, stručni radnici, roditelji OSI, Ministarstvo rada i socijalnog staranja. Indirektna ciljna grupa su: sve osobe s invaliditetom, uključujući one koje nijesu direktno uključene u projekat, članovi porodice OSI u širem smislu, zaposleni u centrima za socijalni rad, pružaoci usluga, organizacije osoba s  invaliditetetom, NVO sektor, mediji i društvo u cjelini.

Aktivnosti projekta realizuju se u okviru Javnog konkursa Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju za finansiranje projekata/programa za NVO u oblasti zaštita lica sa invaliditetom za 2022.

Realizacija projekta traje 12 mjeseci, počev od 26. decembra 2022.

Pripremila: Anđela Miličić, koordinatorka projekta

Pročitano 930 put(a)

Back to top