sreda, 16 jun 2021 06:38

Ostvarivanje prava na medicinsko-tehnička pomagala

Written by

Pravo na medicinsko-tehnička pomagala spada u jedno od osnovnih prava iz oblasti zdravstvene zaštite. Imajući u vidu činjenicu da je Crna Gora ratifikovala UN Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom važno je podsjetiti na član 25 koji garantuje pravo na zdravstvenu zaštitu bez diskriminacije. Ovo znači da osobama s invaliditetom ne smije biti uskraćeno ni jedno pravo iz oblasti zdravstvene zaštite koje se obezbjeđuje ostalim građanima, odnosno koje podrazumijeva zaštitu i očuvanje zdravlja i najveći kvalitet i standard zdravstvene zaštite. Pristup kvalitetnim medicinsko-tehničkim pomagalima je uslov da osobe s invaliditetom ostvare najveći mogući stepen samostalnosti i lične pokretljivosti. Dakle, osobama s invaliditetom treba da se pruži isti raspon i standardi priuštljivih zdravstvenih usluga koje su obezbijeđene i za ostale građane, kao i pružiti im one zdravstvene usluge koje im posebno trebaju zbog njihove invalidnosti, uključujući ranu identifikaciju i intervencije onda kada je to primjereno i usluge usmjerene na minimiziranje i sprječavanje dalje invalidnosti, uključujući među djecom s invaliditetom. Zdravstvene usluge trebaju da im budu što bliže zajednicama u kojima žive, uključujući seoske zajednice. 

Moramo naglasiti da naše zakonodavstvo nije usklađeno s Konvencijom i ne osigurava sve standarde koje propisuje Konvencija, a kad je riječ o pomagalima, onda prvenstveno mislimo na vrstu i kvalitet pomagala, odnosno ograničen izbor u odnosu na ono što postoji u mnogim razvijenijim zemljama, potom nemogućnost izbora pomagala kod više isporučilaca jer za neke vrste pomagala postoji samo jedan isporučilac, i često potrebu osoba s invaliditetom da učestvuju i svojim troškovima u nabavci pomagala jer moraju doplatiti za određene djelove ili vrste pomagala koja im najbolje odgovaraju s obzirom na to da Fond često ne pokriva stvarnu cijenu. 

Naime, naš  Zakon o zdravstvenom osiguranju predviđa pravo na pokriće troškova za nabavku pomagala iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, posredstvom Fonda za zdravstveno osiguranje.

Pitanja iz ove oblasti kao što su: postupak ostvarivanja prava na pokriće troškova za nabavku pomagala, vrste i rokovi korišćenja pomagala, način utvrđivanja cijene pomagala, obaveza obuke korisnika pomagala i druga važna pitanja za ostvarivanje ovog prava detaljno definiše Pravilnik o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala. 

Pomenuti Pravilnik sadrži i Listu medicinsko-tehničkih pomagala u okviru koje su definisane medicinske indikacije za ostvarivanje prava na pojedina pomagala ili njihov dio, zatim količinu pomagala koja se može odobriti, rok na koji se pomagalo odobrava, ko daje predlog za nabavku i ko odobrava pomagalo, materijal od kojeg je pomagalo izrađeno. 

Osoba s invaliditetom može od isporučioca pomagala zatražiti da joj se izda pomagalo ili njegov rezervni dio, koji su propisani Listom, drugačijih karakteristika i materijala od onih koje propisuje Lista, ali kao što smo naveli da sama snosi troškove u razlici cijene takvog pomagala i pomagala koje propisuje Lista. 

Primjer: Fond za zdravstveno osiguranje pokriva troškove za nabavku elektromotornih kolica samo od određenog iznosa (2.098,40€ po važećem Cjenovniku). Ukoliko osoba s invaliditetom želi neki model kolica čija je cijena veća od navedenog iznosa (zbog drugačijih karakteristika ili materijala) razliku plaća iz svojih sredstava.

Lista prepoznaje sledeće vrste pomagala:

 - ortopedska pomagala (proteze, ortoze, ortopedske cipele s ulošcima, ortopedski ulošci, invalidska kolica, pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja); 

 - očna i tiflotehnička pomagala (okviri i stakla za naočare, sočiva, očne proteze, bijeli štapovi, reproduktor, daisy player, govorni program, Brajeva biilježnica, Brajeva pisaća mašina); 

 - slušna pomagala i pomagala za omogućavanje glasnog govora (slušni aparati, kohlearni implant, govorne proteze), 

 - stomatološka pomagala

 - ostala pomagala (estetske proteze, vještačka dojka, perike, utege i trbušni pojasevi, pomagala za gastrointestinalni i urogenitalni sistem, pomagala za disanje, pomagala kod šećerne bolesti, antidekubitus dušek i ortopedski krevet, zavojni materijal). 

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA POMAGALA
Postupak ostvarivanja prava na pomagala nije univerzalan za sva pomagala, već zavisi od vrste pomagala ili njegovog dijela kao i od medicinskih indikacija osobe s invaliditetom odnosno postavljene dijagnoze u konkretnom slučaju. Ovdje se uzimaju u obzir ne samo pojedina oštećenja već i sveukupno stanje korisnika pomagala. Stoga, neka pomagala predlaže i propisuje izabrani doktor i potom ih odobrava ljekarska komisija Fonda za zdravstveno osiguranje, dok je kod drugih pomagala potreban predlog od strane doktora specijaliste, i/ili Konzilijuma doktora specijalista specijalne bolnice ili Kliničkog Centra Crne Gore. Ovdje se mora naglasiti da se osoba s invaliditetom prvo obraća svom izabranom doktoru koji joj daje uput za doktora specijalistu ili odgovarajući Konzilijum doktora specijalista.

Na osnovu predloga doktora specijaliste i/ili konzilijuma doktora specijalista,  komisija Fonda za zdravstveno osiguranje odobrava nabavku pomagala ili rezervnog dijela a pritom osobi s invaliditetom izdaje potvrdu o odobrenju nabavke pomagala. 

Osobe s invaliditetom, kod kojih postoje trajna stanja (cerebralna paraliza, para/tetra/kvadriplegija, mišićna distrofija, itd.), nakon jednom ostvarenog prava na pokriće troškova medicinsko-tehničkih pomagala, svaki naredni put ovo pravo ostvaruju na osnovu predloga izabranog doktora koji potom odobrava ljekarska komisija Fonda. Dakle, u slučaju trajnih stanja procedura je jednostavnija jer nije potrebno svaki naredni put nakon što se jednom odobri pomagalo ići na konzilijum.  

Predlog izabranog doktora, doktora specijaliste ili Konzilijuma doktora specijalista važi 60 dana od izdavanja, pa se u ovom roku mora predati područnoj jedinici Fonda u kojoj osoba s invaliditetom ima prebivalište. kako bi komisija odobrila nabavku pomagala ili njegovog rezervnog dijela. Potvrda o odobrenju nabavke pomagala važi 60 dana od dana izdavanja, pa je u tom roku osoba s invaliditetom mora podnijeti isporučiocu pomagala s kojim Fond za zdravstveno osiguranje ima potpisan ugovor. Kada su u pitanju ortopedska pomagala važno je istaći da Fond za sada ima potpisan ugovor sa samo jednom firmom a to je „Rudo Montenegro“. Za ostale vrste pomagala spisak isporučilaca se nalazi na sajtu Fonda.

Ukoliko potvrdu o odobrenju nabavke pomagala ne iskoristi u roku od 60 dana (npr u slučaju gubitka potvrde, neupotrebljivosti potvrde zbog oštećenja ili nečitljivosti podataka i sl), osoba s invaliditetom je u obavezi da dostavi Fondu novi predlog za nabavku pomagala i neiskorišćenu potvrdu radi poništenja, a u slučaju gubitka daje pisanu izjavu da potvrdu nije iskoristila.

Važno je istaći da za određene vrste pomagala koja se izdaju uz obavezu vraćanja, Fond odobrava pomagalo uz izdavanje kartice za vraćanje pomagala (revers kartica). Osim toga svako pomagalo se odobrava u skladu sa rokovima koji su navedeni u Listi medicinsko-tehničkih pomagala. Na primjer ukoliko je u Listi naveden rok od 5 godina za nabavku novih elektro-motornih kolica, osoba sa invaliditetom ne može ostvariti pravo na nova kolica dok ne istekne ovaj rok. Rok se u ovom slučaju računa od dana isporuke kolica.

Ipak, izuzetak se pravi u slučaju da dođe do ozbiljnih oštećenja ili promjena, zbog kojih upotreba izdatog pomagala nije moguća. Rok korišćenja pomagala računa se od dana izdavanja potvrde o odobrenju nabavke pomagala, a za pomagala koja se izrađuju po mjeri od dana izdavanja pomagala.

KO SU ISPORUČIOCI POMAGALA I KOJE SU NJIHOVE OBAVEZE?
U našoj zemlji postoje različiti isporučilaci, u zavisnosti od vrste pomagala koju isporučuju. Za isporuku nekih pomagala, kao što su npr. Očna Fond ima potpisan ugovor sa 25 isporučilaca. Kada su u pitanju slušna pomagala Fond ima potpisan ugovor sa 5 isporučilaca. Pomagala za disanje trenutno isporučuju dvije firme (spisak isporučilaca se može naći na sajtu Fonda za zdravstveno osiguranje, dostupno na linku). S druge strane, za neka pomagala, Fond ima potpisan ugovor sa samo jednim isporučiocem. Za ortopedska pomagala, to je firma „Rudo Montenegro d.o.o.“ a pomagala za šećerne bolesti isporučuje firma „Glosarij“ d.o.o. Podgorica.

Obaveze isporučioca
Isporučilac pomagala je dužan da pomagalo isporuči osobi s invaliditetom u roku od 30 dana od preuzimanja potvrde o odobrenju nabavke pomagala, ako se pomagalo ne radi po mjeri, a ako se pomagalo izrađuje po mjeri, ovaj rok se produžava na 60 dana. 

Ukoliko isporučilac pomagala nije u mogućnosti da osobi s invaliditetom isporuči pomagalo u ovom roku, ona ima pravo da isto nabavi kod drugog isporučioca na teret Fonda za zdravstveno osiguranje. 

Isporučilac je dužan da osobi s invaliditetom: obezbijedi obuku za korišćenje pomagala, izda uputstvo za njegovu upotrebu i održavanje, izda garantni list za pomagalo, o svom trošku održava, servisira i po potrebi izvrši zamjenu pomagala u njegovom garantnom roku. Garantni rok teče od dana isporuke pomagala, a za dio pomagala od dana ugradnje dijela pomagala. Za pomagala koja se izrađuju po mjeri, važno je istaći da je isporučilac uvijek u obavezi da u svakom pojedinačnom slučaju, uzme adekvatne mjere za izradu pomagala. U praksi se dešava da isporučilac ne izvršava svoje zakonske obaveze. 

Primjer: 

Kao isporučilac ortopedskih pomagala firma „Rudo Montenegro“ d.o.o. često izbjegava obavezu uzimanja mjera za pomagala koja se izrađuju po mjeri pa se često dešava da pomagala budu potpuno nefunkcionalna. Ista situacija se ponavlja i kada je u pitanju obaveza obezbjeđivanja obuke za korišćenje pomagala. Pomenuta firma, takođe, često ne izvršava ni svoju obavezu održavanja i servisiranja pomagala, posebno ne blagovremeno i na licu mjesta korisnika pomagala, što nerijetko izaziva dodatne troškove OSI.  

Ukoliko za određeno pomagalo nema isporučioca koji ima potpisan Ugovor s Fondom, osoba s invaliditetom od svojih sredstava kupuje pomagalo ili rezervni dio, a potom Fondu podnosi zahtjev za refundaciju sredstava. na osnovu dokaza o kupovini pomagala ili rezervnog dijela.

Lista medicinsko-tehničkih pomagala za svako pomagalo predviđa rok korišćenja pomagala. Npr. za laka aktivna invalidska kolica taj rok je 5 godina. Isti rok je i za elektromotorna invalidska kolica. Sa druge strane, rok za korišćenje njihovih rezervnih djelova (npr. gume) je godinu ili dvije u zavisnosti od toga o kom se tipu kolica radi. Za hodalice rok za koriščenje se kreće između jedne i tri godine, što zavisi od toga da li je korisnik dijete ili odrasla osoba s invaliditetom. Kada su u pitanju slušna pomagala, u zavisnosti od njihove vrste, rok za korišćenje je dvije godine za lica do 18 godina, dok se za odrasle osobe s invaliditetom taj rok kreće između pet i dvanaest godina. Bitno je istaći, da prilikom ostvarivanja prava na bilo koje od pomagala, osoba s invaliditetom treba da ima medicinsku dokumentaciju sa navedenom šifrom dijagnoze i jasno predstavljenim medicinskim indikacijama.

PRAVO NA POKRETANJE UPRAVNOG POSTUPKA
Ukoliko osoba s invaliditetom nije zadovoljna sa kvalitetom isporučenog pomagala, može podnijeti zahtjev za ocjenu funkcionalnosti istog, u roku od 60 dana od dana preuzimanja pomagala. Ocjenu funkcionalnosti vrši posebna Komisija, koju imenuje direktor Fonda. Ovu ocjenu Komisija daje u prisustvu osobe s invaliditetom, a isporučilac pomagala je obavezan da postupi u skladu s tom ocjenom. 

S druge strane, kada za određeno pomagalo nema isporučioca, osoba s invaliditetom nabavlja pomagalo o svom trošku, a potom Fondu podnosi zahtjev za refundaciju troškova u visini cijene koštanja nabavljenog pomagala. 

U oba slučaja, ukoliko osoba s invaliditetom nije zadovoljna ishodom, ima pravo da se u cilju zaštite svojih prava, obrati Ministarstvu zdravlja.

SMJERNICE UMHCG-a
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je u okviru projekata „Sistem zdravstvene zaštitte i prava pacijenata u Crnoj Gori - Osvajanje povjerenja građana“ izradilo Smjernicu o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala, koju možete preuzeti na portalu Disabillityinfo.me.

Sadržina ovog teksta je nastala u okviru aktivnosti Onlajn pravno savjetovalište za djecu i mlade s invaliditetom kroz projekat Osnaživanje i kvalitetno uključivanje kroz pomoć, pravne informacije i podršku (EQUALIS – Empowerment and Quality inclUsion through Assistance and Legal Information and Support) koji UMHCG sprovodi uz finansijsku podršku UNICEF-a (Predstavništvo u Crnoj Gori).

Pripremila: Marija Šćepanović, koordinatorka Pravnog savjetovalištaPročitano 3860 put(a)

Back to top