četvrtak, 29 decembar 2022 12:57

NAJAVA: UMHCG započinje realizaciju projekta Bezbjedna i Sigurna!

Written by

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) započelo je realizaciju projekta Bezbjedna i Sigurna! uz finansijku podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja, posredstvom Javnog konkursa „Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici“. 

Opšti cilj projekta je doprinos osnaživanju i povećanju socijalne inkluzije žena s invaliditetom žrtava nasilja.  

Opšti cilj će se realizovati kroz ostvarivanje specifičnih ciljeva definisanih kao: doprinos povećanju stepena informisanosti i znanja žena s invaliditetom, članova njihovih porodica  o ljudskim pravima i načnima prepoznavanja i prevencije od različitih oblika nasilja; doprinos povećanju stepena samopozdanja i samopoštovanja kod žena s invaliditetom žrtvama nasilja; doprinos povećanju edukacije i saradnje socijalnih radnika i žena s invaliditetom u oblasti prepoznavanja mehanizmima zaštite od ekonomskog nasilja.

Navedeni ciljevi ostvariće se kroz implementaciju predviđenih aktivnosti: pet grupa samopodrške za porodice (majke i djeca žrtve nasilja); individualne psihosocijalne seanse za žene s invaliditetom, žrtve nasilja; dva treninga/edukacije za socijalne radnike/ce i žene s invalidtetom na temu Prepoznavanje mehanizama za prevenciju od ekonomskog nasilja; usluge pravnog savjetovališta i pravnog zastupanja za žrtve nasilja: žene s invaliditetom i druge članove u porodici koji imaju invaliditet u toku trajnja projekta; medijska kampanja. 

Projektne aktivnosti obuhvataće sljedeću ciljnu grupu: žene s invaliditetom žrtve nasilja i druge žene s invaliditetom, njihova djeca i porodice, djeca žrtve i svjedoci nasilja, socijalni/e radnici/ce, građanke i građani Crne Gore, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, socijalni centri, skloništa za žene/žrtve nasilja, šira javnost, država Crna Gora, opšta javnost i mediji.

Direktna ciljna grupa su: žene s invaliditetom žrtve nasilja, žene i djevojčice s invaliditetom, porodice žena s invaliditetom žrtava nasilja i njihova djeca svjedoci nasilja, stručni/e i socijalni/e radinici/e.

Sprovođenjem aktivnosti projekta namjeravaju se postići sljedeći rezultati: povećana informisanost žena s invaliditetom žrtvi nasilja, njihove djece o načinima i mehanizmima prepoznavanja odbrane i prevencije od rodno zasnovanog i porodičnog nasilja 2%; povećan nivo sigurnosti/osnaženosti i uklječnosti u zajednicu žena s invaliditetom žrtvi nasilja i njhove djece za 2%; povećanje nivoa svijesti i edukacije socijalnih radnika/ca o unaprjeđenju zaštite ŽSI za 2%.

Realizacija projekta će trajati osam mjeseci, počevši od 26. decembra 2022.

Pročitano 539 put(a)

Back to top