Kristian

Kristian

U okviru kampanje za upis na fakultet koju smo nedavno pokrenuli Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) organizuje info štand na Fakultetu političkih nauka u utorak, 5. jula 2022. u terminu od 10.00h do 13.00h u cilju motivisanja mladih s invaliditetom da nastave svoje školovanje nakon srednje škole.

Ovo je drugi info štand od planirana tri za buduće studente s invaliditetom kako bismo uticali na povećanje broja studenata s invaliditetom i motivisali ih da upišu fakultet.

Pored toga, ova aktivnost ima za cilj informisanje budućih studenata s invaliditetom o pravima i servisima podrške za vrijeme visokog obrazovanja. Prije svega mislimo na podršku pri odabiru željenog fakulteta i prilikom upisa na fakultet, redovno ili po principu afirmativne akcije (ovo uključuje i pomoć prilikom prikupljanja i predaje dokumentacije), pružanje informacija u cilju ostvarivanja prava na studentsku stipendiju i smještaj u studentskom domu. 

Kroz ovu aktivnost učenici će biti informisani i o pravima i mogućnostima koje mogu ostvariti kao brucoši u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju. Prije svega ističemo: 

upućivanje inicijative za primjenu principa afirmativne akcije prilikom upisa, i u situaciji kada se kandidat za upis na studijski program na osnovnim i specijalističkim studijama nalazi ispod crte odnosno ispod propisanog broja kandidata za upis. 

- upućivanje inicijative fakultetskoj jedinici/konkretnom profesoru da omogući polaganje predispitnih i ispitnih obaveza na način, u vrijeme i u formi koja studentu najbolje odgovara, uključujući i pomjeranje kolokvijuma/ispita ukoliko je student s invaliditetom bio spriječen da izađe u prvobitno zakazanom terminu;

- upućivanje Zahtjeva za povraćaj novca uplaćenog po osnovu naknade za školovanje ili drugih administrativnih troškova fakultetskoj jedinici/univerzitetu, i dr.

Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da posjete info štand na Fakultetu političkih nauka i iskoriste priliku da se informišu o pravima koje mogu ostvariti u oblasti obrazovanja, konkretno na nivou visokog obrazovanja ili da nam se obrate za informacije i savjete pozivom na brojeve telefona UMHCG: 020 265 650; 067 801 761; 069 385 981. 

Ova aktivnost je finansijski podržana od stane Sekretarijata za lokalnu samoupravu - Kancelarije za mlade u okviru Glavnog grada Podgorica.

Pripremila: Anđela Miličić, koordinatorka Studentske savjetodavne kancelarije

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) je organizovalo Obuku za organizacije OSI i osoba s invaliditetom o ljudskim pravima OSI u periodu 8-10. juna 2022. u Baru. Obuku je pohađalo 17 polaznika/ca.

Obuka je organizovana s ciljem da unaprijedi nivo znanja organizacija OSI o pravima osoba s invaliditetom u skladu sa savremenim modelima pristupa invaliditetu koji se zasnivaju na ljudskim pravima, odnosno, na Konvenciji UN o pravima OSI. Na ovaj način se doprinio ujednačavanju pristupa invaliditetu s aspekta ljudskih prava i lakšem pokretanju zajedničkih inicijativa organizacija OSI na nacionalnom i lokalnom nivou.

Obuka se sastojala iz teorijskog i praktičnog dijela, a pratile su ga i radionice, prikazivanje filmova, vježbe i rad u grupama. Polaznici su se upoznali s temama kao što su: Modeli pristupa invaliditetu, jezik i terminologija, Domaći instrumenti i mehanizmi za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava OSI, Društvena slika i medijsko izvještavanje o OSI, Međunarodni instrumenti za zaštitu prava OSI s posebnim naglaskom na Konvenciju UN o pravima OSI, Filozofija samostalnog života, Izjednačavanje mogućnosti ili abilizam, Inkluzivno obrazovanje, Prava žena s invaliditetom, Pravo na zapošljavanje i socijalnu zaštitu, Pristupačnost na međunarodnom nivou i pristupačnost u Crnoj Gori, Porodični život OSI i Učešće u političkom i javnom životu. 

Zaključeno je da bez aktivnog učešća osoba s invaliditetom u svim oblastima ne može biti suštinskog ostvarivanja ljudskih prava. Pored toga, učesnici su istakli da kroz slične obuke treba da prošu i kreatori politika i donosioci odluka, kako bi na bolji način razumjeli potrebe OSI i djelovali u skladu s adekvatnim modelima pristupa. 

Obuka se sprovodila u okviru projekta ForUM za prava OSI koji Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) realizuje u sklopu programa OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa Njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES)NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) NVO Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva zainteresovane stručne radnike/ce zaposlene u ustanovama socijalne i dječje zaštite da se prijave za učešće na Treningu na temu socijalno-edukativnih usluga za djecu s invaliditetom i odrasle OSI koji će biti održan u periodu 28-30. juna 2022. u hotelu Komovi, u Andrijevici. 

Trening će se sprovoditi po akreditovanom programu UMHCG-a kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i obuhvatiće teorijska i praktična znanja, kao i iskustva iz prakse i dati smjernice za rad s osobama s invaliditetom prilikom procjene, obezbjeđivanja, razvoja, pružanja i nadgledanja usluga socijalne i dječje zaštite, koji uključuje ravnopravan i dostojanstven život i osnaživanje za samostalan život. Obuka, takođe, omogućava stručnim radnicima i saradnicima da adekvatnije sagledaju individualne potrebe korisnika i predlože najadekvatnije mjere, tj. usluge kojima će se postići najefektivniji ishodi i rezultati

Pored usluga podrške za život u zajednici koje su neizostavni segment ove obuke, glavni akcenat će biti stavljen na socijalno-edukativne usluge s ciljem da se stručni radnici osnaže za pružanje i podsticanje razvoja ovih usluga za OSI, ali i da se podstaknu na pravilan uticaj procesa (samo)prihvatanja invaliditeta i (samo)procjene potreba, ličnog osnaživanja, savjetovanja, podsticanja grupa samopodrške i dr.

Obuka će za krajnji rezultat imati: aktivnije, produktivnije i samostalnije osobe s invaliditetom, s osjećajem uvažavanja njihovih prava, potreba, mogućnosti i cijele ličnosti. 

Na ovaj Trening se mogu prijaviti stručni radnici/ce i/li saradnici u centrima za socijalni rad i kod pružalaca usluga socijalne i dječje zaštite, odnosno svi zaposleni u ustanovama socijalne i dječje zaštite na nacionalnom i lokalnom nivou: centrima za socijalni rad, centrima za smještaj djece, mladih, odraslih i starijih osoba s invaliditetom i kod licenciranih pružalaca usluga.

Pored Zakonom propisanih uslova za status zaposlenih u ustanovama socijalne i dječje zaštite -  posjedovanje licence za rad, odnosno položenog stručnog ispita, ova obuka je primarno namijenjena zaposlenima u institucijama koje direktno ili indireknto rade s osobama s invaliditetom, odnosno odlučuju i imaju ulogu u ostvarivanju njihovih prava. Pored toga, kao važan uslov uzeće se u obzir motiv i inicijativa od strane institucija socijalne i dječje zaštite, Ministarstva finansija i socijalnog staranja i samih stručnih radnika, odnosno drugih zaposlenih u ustanovama socijalne i dječje zaštite i kod pružalaca usluga socijalne i dječje zaštite. Obuka može biti namijenjena i kreatorima politika, kao i ostalim stručnjacima koji pišu zakone, podzakonske akte, strategije, planove i programe. 

Izuzetno, učesnici/e na obuci mogu biti i zainteresovani kandidati za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti uz prethodnu prijavu za polaganje ispita (u periodu između prijave i datuma polaganja). 

Obuka će trajati tri dana. Učesnici su u obavezi pohađati najmanje 90% obuke kako bi stekli uslov za izdavanje sertifikata. 

Zainteresovani kandidati se prijavljuju dostavljanjem biografije i motivacionog pisma najkasnije do 21. juna 2022. na mejl adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.s naznakom Prijava za Trening o socijalno-edukativnim uslugama.

Ova obuka planirana je za 10 učesnika/ca i troškove organizacije, snosi UMHCG (prostor, materijal i opremu, osvježenje i ručak), uključujući i smještaj za učesnike koji žive van opštine održavanja Treninga. Odabranim učesnicima obuke biće poslat detaljan program rada.

Trening se sprovodi u okviru projekta Roditeljstvo = za sve koji sprovodi UMHCG u partnerstvu sa Savezom slijepih Crne Gore uz finansijsku podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja u okviru konkursa za NVO raspisanog u oblasti društvene brige o djeci i mladima za 2021.

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), povodom 28. aprila, Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu, izražava zabrinutost zbog činjenice da veliki broj poslodavaca nije upoznat s mjerama i aktivnostima profesionalne rehabilitacije koje imaju za cilj stvaranje uslova za adekvatnije radno okruženje i olakšavanje procesa rada svake osobe s invaliditetom, te stvaranje uslova za bezbjednost i zaštitu na radu i u toku radnog procesa, bez obzira na vrstu i stepen invalidnosti, i to kroz uklanjanje i/li minimalizovanje prepreka i prilagođavanje radnog okruženja (radnih prostorija) i obezbjeđivanje pristupačnog radnog mjesta (radni proces, materijal, oprema i alati za rad i drugo).

S druge strane, zaposlene osobe s invaliditetom (OSI) često nijesu ni informisane, niti psihološki i pravno osnažene za aktivnosti koje doprinose smanjenju progresije invalidnosti, upravo izazvane uslovima rada, trajanjem radnog vremena i opisom posla, koji nerijetko znače mnogo manju mobilnost i kretanje OSI u odnosu na ostale zaposlene, korišćenje i nabavku neprilagođene opreme i sredstava za rad. Za posljedicu navedena situacija ima nemogućnost prepoznavanja i upravljanja rizicima u vezi s radom i uslovima rada, nepreduzimanje mogućih mjera i aktivnosti za adekvatnije uslove rada, i većeg stepena zaštite na radu, i vremenom u vezi s tim i smanjenje stepena funkcionalnosti, motivacije i uspješne realizacije radnih zadataka i aktivnosti zaposlenih OSI i nedovoljan stepen zadovoljstva ili nezadovoljstvo poslodavaca. Zbog navedenog, a često zbog straha od gubitka posla, osobe s invaliditetom i kada su svjesne da radno okruženje i uslovi rada nijesu pristupačni i bezbjedni ne obraćaju se svojim poslodavcima formalnim zahtjevima za poboljšanje uslova rada. 

Iako zakonski okvir načelno garantuje posebnu zaštitu na radu zaposlenih osoba s invaliditetom (OSI), država mora definisati ciljeve, mjere i aktivnosti koje će dovesti do upoznavanja i osnaživanja osoba s invaliditetom za aktivno zalaganje za adekvatne uslove rada koji uključuju pristupačnost radnog mjesta i okruženja i procesa rada, adekvatan odnos s poslodavcem i kolegama, kao i bezbjedne uslove rada i radno okruženje, odnosno alate i sredstva za rad

U Crnoj Gori su i dalje nepristupačna brojna radna mjesta i okruženje, neprilagođeni procesi i uslovi rada, i stoga je neophodno zakonski garantovati propisivanje i primjenu razumnih adaptacija na radnom mjestu.  

Smatramo da je neophodno pristupiti svakoj osobi s invaliditetom pojedinačno i procijeniti rizike na konkretnom radnom mjestu i u konkretnom radnom okruženju, razviti i stvoriti odgovarajuće mehanizme koje će obezbijediti da poslodavci i zaposlene OSI sprovode adekvatne mjere zaštite i zdravlja na radu, a sve u cilju smanjenja stope povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom. Mjere profesionalne rehabilitacije i mjere zaštite i zdravlja na radu moraju biti neodvojivi segmenti stvaranja adekvatnih uslova za rad osoba s invaliditetom.

Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu, koji je proglasila Međunarodna organizacija rada - MOR (International Labour Organization – ILO), obilježava se kao dan sjećanja na poginule i povrijeđene radnike u nesreći na radu na gradilištu, u saveznoj državi Konektikatu u SAD-u. Datum je odabran s ciljem da se oda počast žrtvama povreda na radu i profesionalnih bolesti, kao i unapređivanju zaštite i zdravlja na radu, odnosno smanjenju broja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi s radom.

Iz MOR podsjećaju na lekcije naučene tokom COVID-19 krize i napominju važnost socijalnog dijaloga u jačanju bezbjednosti i zdravlja na radu, što mora doprinijeti smanjenju neprihvatljivo visokog nivoa smrtnih ishoda i povreda na radu koji se dešavaju svake godine. 

UMHCG koristi ovu priliku da pozove sve OSI i njihove poslodavce da nam se obrate kako bi dobili podršku, informacije i savjete.

sreda, 20 april 2022 10:40

Stigli novi autobusi

Novi autobusi koji su predviđeni za obavljanje javnog prevoza na teritoriji Podgorice, stigli su u glavni grad.

Kako je ranije bilo najavljeno, novi autobusi su predviđeni za prijevoz 69 putnika, klimatizovani su, sa dvoje vrata na desnoj strani koja se otvaraju i zatvaraju elektro-pneumatskim pogonom. 

Autobusi su u potpunosti prilagođeni osobama s invaliditetom. Riječ je o tzv. niskopodnim odnosno autobusima bez stepeništa za ulazak i izlazak putnika, u kojima je u putničkom prostoru omogućen bezbjedan smještaj osobama s invaliditetom. Bočna vrata opremljena su platformom za ulazak i izlazak OSI. Unutar autobusa je postavljen sistem zvučnog obavještavanja o nazivima stanica, namijenjen osobama sa oštećenim vidom, kao i led displeji sa istim informacijama za osobe sa oštećenim sluhom.

Glavni grad je ranije najavio da će u okviru djelokruga poslova privrednog društva Putevi početi pružanje dijela usluga javnog prevoza na teritoriji Podgorice.

„Osim savremenih vozila, angažovanjem profesionalaca koji ispunjavaju uslove koji su propisani zakonom za ovu vrstu djelatnosti, doprinijećemo kvalitetnoj i profesionalnoj usluzi saopšteno je tada, uz najavu da će za potrebe gradskog prevoza biti angažovani vozači, zaštitari s licencom i kontrolori“.

Izvor: Pobjeda

Priredila: Anđela Miličić

Crnogorski paraolimpijac Ilija Tadić osvojio je bronzanu medalju na paraplivačkom mitingu svjetske serija u Indijaanapolisu.

On je u disciplini 50 metara slobodnim stilom, u spojenim kategorijama, trku isplivao sa rezultatom 27,07 sekundi.

Tadić je kazao da je zadovoljan plasmanom, ali ne i rezultatom u Indijanapolisu.

„Nijesam uspio da isplivam normu za Svjetsko prvenstvo u Madeiri, koja iznosi 26,65 sekundi. To je bilo prvo zvanično takmičenje u ovoj sezoni, siguran sam da ću na narednom biti još bolji”, kazao je Tadić.

Izvor: portal Paraolimpijskog komiteta Crne Gore

Priredio: Ivan Čović

ponedeljak, 04 april 2022 10:09

PETI NJUZLETER UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) je izradilo peti njuzleter. U ovom broju donosimo vam preporuke mladih s invaliditetom kako unaprijediti njihov položaj u svim segmentima društvenog života u Glavnom gradu Podgorici. Takođe, predstavljamo vam aktivnosti na kojima su bili angažovani polaznici Škole aktivizma za mlade s invaliditetom.

Ovaj Njuzleter (Newsletter) je izrađen u okviru projekta ZA JEDNakO učešće OSI! koji je podržan od strane Glavnog grada Podgorica kroz Konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2021. Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost UMHCG i nužno ne odražava stavove donatora.

Ukoliko želite da preuzmete Njuzleter, to možete učiniti klikom ovdje.

Projekat Ćutanje nije opcija! sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), uz podršku Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Projekat ima za cilj osnaživanje i edukaciju o načinu prepoznavanja i mehanizmima zaštite od porodičnog i rodno zasnovanog nasilja nad ženama s invaliditetom (ŽSI), i osnaživanje njihove djece. Ovi ciljevi se namjeravaju dostići izradom džepnih priručnika za ŽSI, edukacijom za ženske organizacije civilnog društva o načinima komunikacije i pružanja zaštite  ŽSI, zatim edukacijom za predstavnike državnih institucija o načinima komunikacije i pružanja usluga ŽSI, organizovanjem 10 grupnih susreta – grupe podrške, zatim kroz usluge pravnog savjetovališta i pravnog zastupanja za žrtve nasilja i medijskom kampanjom.

Projektom će biti obuhvaćene žene s invaliditetom, njihova djeca, predstavnici civilnog društva i institucija, dok će indirektnu korist imati OSI, OOSI, porodice i prijatelji OSI, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, centri za socijalni rad, Uprava policije, tužilaštva, sudovi, skloništa za žene/žrtve nasilja, pružaoci usluga zaštite žrtava nasilja, šira javnost, i država Crna Gora. S druge strane, krajnju korist od ovog projekta, pored navedenih, imaće i sve druge žene s invaliditetom žrtve porodičnog i rodno zasnovanog nasilja, njihova djeca i druga djeca s invaliditetom, njihove sestre i braća, kao i institucije i pružaoci usluga u oblasti nasilja.

Aktivnosti projekta realizuju se posredstvom konkursa za NVO u oblasti zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici u 2021. 

Realizacija projekta traje deset mjeseci počev od 31. marta 2022.

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva zainteresovane žene s invaliditetom (ŽSI), predstavnike/ce civilnog sektora i državnih institucija i predstavnike medija da se prijave za učešće u trodnevnoj Školi o rodnoj ravnopravnosti i evropskim integracijama. Škola će se održati u periodu od 11. do 13. aprila 2022. u hotelu Voco, u Podgorici. 

Škola ima za cilj osnaživanje žena s invaliditetom da se zalažu za adekvatnije perspektive o rodnoj ravnopravnosti i invalidnosti, posebno u kontekstu evropskih integracija. 

Teme koje će se obrađivati na Školi su: istorija rodne ravnopravnosti i istorija ljudskih prava osoba s invaliditetom (OSI), s posebnim osvrtom na ŽSI i njihovo kretanje, zatim evropske integracije i prednosti članstva posebno u segmentu ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, učešće i uključivanje OSI s posebnim fokusom na ŽSI u procese evropskih integracija, na perspektive politike rodne ravnopravnosti i politike invalidnosti, inkluzivno budžetiranje, lokalne ženske grupe i umrežavanje ŽSI, javno zagovaranje.

Škola će se zasnivati na principima neformalnog učenja, i pored predavanja, sadržaće i diskusije, prezentacije i razlilčite druge interaktivne metode koje omogućavaju visoku participativnost.

Zainteresovani kandidati/kinje se mogu prijaviti dostavljanjem motivacionog pisma i biografije najkasnije do 8. aprila 2022. na mejl adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. s naznakom Prijava za Školu o rodnoj ravnopravnosti i evropskim integracijama

Broj mjesta je ograničen.

Škola se realizuje u okviru projekta Jednakost – različite i vidljive (Equality – diverse and visible) uz podršku Evropske unije, i kofinansiranje Švedske agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Nevladino udruženje Art 365 i producentska kuća Live production raspisali su Javni poziv za učešće u projektu Inkluzivni filmski kamp Uhvati film 2022 koji će se realizovati tokom aprila u Pljevljima.

Inkluzivni filmski kamp Uhvati film 2022 predstavlja profesionalni program koji pomaže osobama s invaliditetom u učenju filmske produkcije, razvoju filmskog projekta i ovladavanju vještinama za pozicije koje im mogu pomoći pri zapošljavanju u filmskoj i medijskoj industriji.

Polaznici inkluzivnog filmskog kampa su srednjoškolci i osobe s invaliditetom iz lokalne zajednice, dok su predavači filmski stvaraoci iz zemlje i regiona.

U aprilu će uslijediti filmske radionice na kojima će polaznici/e učiti o scenariju, snimanju, produkciji, režiji, montaži i postoprodukciji kratkih filmova. Prateći savremene tehnologije i upotrebu video materijala na društvenim mrežama planirano je da finalni produkt kampa budu kratkometražni igrani i dokumentarni filmovi na temu invaliditeta. Radionice će voditi reditelj Sead Šabotić i dramaturškinja Teodora Kipa.

Kroz segment  Filmsko iskustvo prijatelja (Friends film experience) polaznicima će svoja iskustva iz svijeta filma približiti renomirani glumci, reditelji, producenti i scenaristi iz zemlje i regiona.

Glavni cilj projekta je smanjenje socijalne distance prema osobama s invaliditetom u Crnoj Gori i stvaranje uslova za veću vidljivost i uključivanje OSI u filmske projekte kroz filmsku umjetnost (putem promovisanja potencijala osoba s invaliditetom), a zajedno s učenicima srednjih škola iz Pljevalja.

Program podstiče komunikaciju, samopouzdanje i saradnju kroz digitalno filmsko stvaranje i umrežavanje s profesionalcima iz svijeta kinematografije.

Filmovi koji nastanu u okviru Inkluzivnog filmskog kampa Uhvati film 2022 biće prikazani na Filmskom festivalu „Uhvati film“ u Kotoru.

Prijave sa kraćom biografijom i kontakt podacima treba dostaviti na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. do 31. marta 2022. godine. Broj mjesta je ograničen.

Inkluzivni filmski kamp Uhvati film 2022 podržan je od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i JU Centar za kulturu Pljevlja. Realizaciju projekta pomogli su i Rudnik uglja Pljevlja i O.D.Najo Commerce Trebovina.

Projekat je dio regionalne mreže Filmski festival Uhvati film koji realizuju partnerske organizacije iz regiona K.A.O Parnas Novi Sad, Udruga Spirit Rijeka, HO Partner Banja Luka i NVU Art 365 iz Podgorice.

 

Izvor: Saopštenje za javnost NVU Art 365

Priredila: Anđela Miličić

Strana 5 od 46

Back to top