petak, 24 decembar 2021 08:40

NAJAVA: UMHCG započinje realizaciju projekta PUT do sigurnOStI

Written by

Projekat PUT do sigurnOStI sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) u partnerstvu sa NVU INVICTUS, uz podršku Ministarstva kapitalnih investicija.

Projektom se želi doprinijeti adekvatnijim garancijama i primjeni politika i praksi u oblasti pristupačnosti usluga saobraćaja osobama s invaliditetom (OSI) na teritoriji Crne Gore, kroz specifične ciljeve koji se odnose na unapređenje uslova za aktivno učestovanje OSI u oblasti saobraćaja; podizanje svijesti javnosti i poboljšanje nivoa informisanosti zaposlenih u državnim i lokalnim institucijama i organima o pravima i važnosti ravnopravnog učešće OSI u oblasti saobraćaja.

Projektom će biti obuhvaćene osobe s invaliditetom, posebno one koje su aktivne u saobraćaju, pružaoci usluga u oblasti javnog saobraćaja, lokalne samouprave, nadležne službe i organi u državnim institucijama i lokalnim organima, nadležne inspekcije, i građani, kao i mediji, zainteresovana javnost i građani, i sve druge osobe s invaliditetom, članovi njihovih porodica, prijatelji.

Planirani ciljevi biće postignuti analizom propisa u oblasti drumskog saobraćaja s aspekta garancija prava OSI na aktivno učešće u saobraćaju uz preporuke za adekvatnije garancije i procedure ostvarivanja prava; biće sproveden monitoring nad primjenom propisa u oblasti drumskog saobraćaja s aspekta garancija prava OSI na aktivno učešće u saobraćaju, posebno kada je u pitanju izgled i oblik znaka pristupačnosti i način izdavanja znaka pristupačnosti, procedura oslobađanja od troškova parkinga, procedura i način uvoza vozila; biće organizovane radionice za predstavnike (lokalnih) službi nadležnih za regulisanje uslova i postupka ostvarivanja prava iz oblasti saobraćaja na temu prava OSI kao aktivnih učesnika u drumskom saobraćaju, procedurama za ostvarivanje tih prava, administrativnim barijerama, i odgovornosti navedenih institucija u tom segmentu, uz promociju proaktivnog pristupa i otvorenosti ka građanima s invaliditetom.

Tokom trajanja projekta biće sprovedena i medijska kampanja s ciljem podizanja svijesti o posljedicama nepropisnog parkiranja s posebnim akcentom na lokalni nivo, u okviru koje će biti pripremljeni, štampani i distribuirani lifleti, ali će biti i upućene i inicijative za pokretanje akcija svih nadležnih službi u ovoj oblasti. 

Aktivnosti projekta realizuju se u sklopu konkursa za NVO raspisanog od strane Ministarstva kapitalnih investicija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u saobraćaju u 2021. Realizacija projekta traje devet mjeseci počev od 17. decembra 2021, a odobrena sredstva za njegovu realizaciju iznose 7.900,00 €.

Pripremila: Iva Mijović

Pročitano 1233 put(a)

Back to top