ponedeljak, 06 april 2020 08:18

Agenda socijalne politike EU u 2020. i dalje

Written by

Evropska komisija je 29. januara 2020. objavila svoj plan rada za 2020. Evropska mreža za samostalni život (ENIL) ga je analizirala i odlučila da istakne neke od najperspektivnijih inicijativa u oblasti socijalne politike. Molimo pročitajte za pregled šta možete očekivati od socijalnog fronta EU ove i naredne godine.

Zeleni stub?

Sjećate se evropskog stuba socijalnih prava? Nagovještaj: pomislite na vrijeme kada je korona još uvijek bila samo pivo ... . Da? E, sad se Stub vratio!

Savjet, Evropski parlament i Evropska komisija su 2017.  „proglasili“ Evropski stub socijalnih prava. Iako stub sam po sebi nije obavezujući dokument, on ukazuje na opredijeljenost država članica i institucija EU da se kreću ka inkluzivnijoj Evropi. ENIL je zatražio stub s uticajem i čini se da je naše strpljenje nagrađeno, jer će stub biti osnova za socijalne inicijative u planu rada Komisije za 2020-2021. Druga važna evropska inicijativa je, naravno, Evropski zeleni dogovor i obećanje da će se prelazak na klimatski neutralnu Evropu učiniti pravednim i sveobuhvatnim. U ovom pogledu treba izdvojiti inicijative kao što su stalna revizija prava putnika u avio i željezničkom saobraćaju.

Proslava - konsultacije

Za početak u dobrom duhu, Komisija je pokrenula veb stranicu na kojoj možete dati svoje mišljenje o onome što je potrebno na evropskom, ali i nacionalnom i lokalnom nivou kako biste postigli inkluzivnu i pravednu evropsku tranziciju. Do 30. novembra 2020. možete putem ove ankete (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8257efae-81ed-bee9-ccab-e143deae5ea2) dijeliti mišljenje ili dati određeni doprinos inicijativi.

Prioritizacija sredstava

Upotreba EU sredstava ostaće jedno od glavnih područja u fokusu ENIL-a. Kada pogledamo plan rada Komisije, posebno nas zanimaju sljedeće tri inicijative:

Nova strategija za sprovođenje Povelje o temeljnim pravima

Komisija je najavila novu (neobavezujuću) strategiju za sprovođenje Povelje o temeljnim pravima. Iako će glavni fokus biti na vladavini prava, ENIL je znatiželjan vidjeti kako će se strategija približiti članovima 21 (nediskriminacija) i 26 (integracija osoba s invaliditetom) Povelje. Implementacija člana 26 koji kaže da „Unija prepoznaje i poštuje pravo osoba s invaliditetom na korišćenje mjera namijenjenih obezbeđivanju njihove samostalnosti […] i učešća u životu zajednice“ ključna je za osiguravanje da se evropske inicijative i EU fondovi nikada, čak ni kratkoročno, ne koriste za podršku segregaciji OSI.

Novi propisi o evropskom budžetu i evropskim fondovima (posebno ESF)

Trenutno, Evropski savjet (šefovi država i vlada) raspravlja o sljedećem evropskom budžetu, ili kako ga nazivaju, Višegodišnjem finansijskom okviru (MFF). Ovi pregovori će se završiti sporazumom o budžetu Evropske unije za 2021-2027. Za sada pregovori još uvijek traju i pošto se evropski šefovi država i vlada suočavaju s krizom zbog COVID-19, još bi mogli potrajati.

Jedan od najvažnijih aspekata Višegodišnjeg finansijskog okvira za Evropsku mrežu za samostalni život (ENIL) je iznos novca koji će otići u Evropski socijalni fond (ESF). ENIL vrlo naporno radi na tome da novi ESF+ propis, koji će utvrditi pravila o tome kakko se sredstva ESF mogu investirati, jasno zabrani ulaganja u institucionalnu zaštitu. Trenutno se uredba ESF+ poziva na Konvenciju UN o pravima osoba s invaliditetom i Povelju o temeljnim pravima, a takođe se obavezuje na podršku deinstitucionalizaciji:

„Države članice i Komisija će takođe podržati… akcije za promociju… prelaska sa institucionalne njege na brigu u porodici i zajednici.“

Pregovori o konačnoj ESF+ uredbi između Savjeta (nacionalnih ministara finansija) i Evropskog parlamenta još uvijek traju. U skladu s tim, potreban je dogovor o Višegodišnjem finansijskom okviru kako bi se omogućio konačni kompromis o uredbi ESF+.

ENIL će nastaviti da prati dešavanja i, nakon što se donese nova ESF+ uredba, mi ćemo, naravno, nastaviti našu kampanju za nadgledanje korišćenja EU sredstava u državama članicama i pokušati da spriječimo ulaganje u segregaciju.

InvestEU

Kao nastavak Junkerovog plana (Juncker plan) koji je imao za cilj mobilisanje privatnog novca za socijalna ulaganja u EU, Komisija će ove godine predložiti Uredbu o investiranju u EU (InvestEU). Princip InvestEU ostaje isti: privatne kompanije i banke se podstiču da ulažu u socijalne inicijative, a EU garantuje zajmoveda osigura da će banka pristati na zajam. InvestEU uredba biće jedan od prvih prijedloga Komisije nakon usvajanja Višegodišnjeg finansijskog okvira.

U tom pogledu, važno je osigurati da se gore navedena pravila za Evropski socijalni fond (ESF) i Evropski fond za regionalni razvoj (ESRR) odnose i na InvestEU. U suprotnom, InvestEU će biti vrlo lak zakulisni način za države članice da nastave s ulaganjem u institucije.

Evropski semestar

Sada kada su škole zatvorene, predstavljamo vam još jedno staro poznanstvo u koje ćete zaroniti: Evropski semestar.

Komisija svake godine u novembru – decembru objavljuje Godišnju analizu rasta (Annula Growth Survey – AGS) ili, kako je ove godine nazvana, Godišnju strategiju održivog rasta. Zatim, u februaru – martu, Komisija objavljuje izvještaje o državama, kako bi analizirala ekonomsku i socijalnu situaciju u različitim državama članicama.

Evropski forum osoba s invaliditetom (European Disability Forum – EDF) napravio je pregled kako su pitanja invaliditeta obuhvaćena u izveštajima o zemljama za ovu godinu. Ovaj pregled pokazuje da se deinstitucionalizacija pominje kao tema u mnogim izvještajima. To je samo po sebi pozitivan razvoj, ali neka pitanja ostaju.

Prvo, u nekim izveštajima deinstitucionalizacija je u potpunosti izostala. To je, na primjer, slučaj u Francuskoj, uprkos činjenici da hiljade osoba s invaliditetom ostaju u institucijama i da njihov broj raste. Takođe, iako francuski izvještaj pominje obrazovanje i obuku za osobe s invaliditetom, on se ne bavi temom inkluzivnog obrazovanja kao standarda.

Drugo, u izvještajima drugih zemalja, poput onih za Bugarsku i Belgiju, Komisija ističe napredak, istovremeno naglašavajući da ima još mnogo posla za obaviti. Problem je što nije sav napredak spomenut u izvještajima zapravo napredak. Na primjer, izvještaj za Bugarsku kaže da su „sve specijalizovane ustanove za djecu sa invaliditetom zatvorene“, dok znamo da su velike institucije zamijenjene malim grupnim zajednicama, koje i dalje deluju kao ustanove.

Ti su nedostaci djelimično razumljivi, jer je Evropski semestar prije svega ekonomski instrument koji ima za cilj da prati dug i finansijsku situaciju zemalja.

Garancija za djecu

Komisija je 17. februara 2020. organizovala konferenciju na kojoj je predstavila studiju izvodljivosti Garancije za djecu. Ova studija analizira mogućnost i potrebu za fondom ili politikom na nivou EU kako bi se osiguralo da sva djeca imaju pristup osnovnim uslugama poput zdravstvene zaštite, brige o djeci, obrazovanju, hrani i stanovanju. Deinstitucionalizacija se takođe spominje u izvještaju, kao preduslov da se obezbijedi efikasan pristup tim uslugama.

Na kraju konferencije postignut je dogovor da EU i nacionalni kreatori politika treba da rade zajedno na rješavanju ovog problema u okviru svojih nadležnosti. Zbog toga je dalji predloženi put da se radi i na preporuci Savjeta i na predlogu Komisije za G aranciju za djecu, kako bi se osiguralo da se nacionalne i evropske nadležnosti međusobno jačaju. Za sada Komisija planira da objavi prve prijedloge u vezi s Garancijom u prvim mjesecima 2021.

Zajedno s ENIL mrežom za mlade, pratićemo i druge inicijative u ovoj oblasti, poput Evropskog akcionog plana za integraciju i uključivanje i plana jačanja Garancije za mlade, koji će biti predloženi do kraja ove godine.

Personalna asistencija (PA)

Personalna asistencija ostaće sveti gral za evropsko finansiranje. ENIL će nastaviti da podiže svijest o PA kako među evropskim institucijama, tako i nacionalnim vladama. Da bismo to učinili, fokusiraćemo se na istraživanje i obuku, prikupljanje ličnih iskustava i dobrih praksi, i uključivanje PA u evropske inicijative usmjerene na radne uslove. U ovom članku ćemo se fokusirati na posljednji dio, jer je on najviše povezan s planom rada Komisije. Mi ćemo vas informisati o našim planovima za istraživanje, obuku i prikupljanje dobrih praksi o PA u aprilskom biltenu.

Uključivanje PA u evropske inicijative koje se bave uslovima rada

„Pravni instrument“ o fer minimalnim zaradama radnika u EU biće jedan od najvažnijih socijalnih prijedloga Komisije u 2020. Trenutno je Komisija već objavila dokument o konsultacijama za socijalne partnere o ovoj temi. Na osnovu ovog savjetovanja, Komisija će podnijeti prijedlog do kraja godine. Cilj inicijative nije imati svugdje istu minimalnu zaradu (EU nema nadležnost da to nameće), već se složiti u svim državama članicama da, bez obzira na nacionalnu, regionalnu ili sektorsku minimalnu zaradu, ljudi treba da mogu da žive pristojan život sa njom (što uključuje mogućnost pristupa oblastima i uslugama navedenim u Socijalnom stubu).

S obzirom da države članice ne žele uvijek da sarađuju na socijalnom polju, zakonodavni postupak usvajanja ovog prijedloga mogao bi biti veoma dug. Ipak, za ENIL je važno da pazi na to, kako bi osigurao da je PA uvrštena u zakonodavstvo. Da bi se sistemom personalne asistencije omogućilo da podržava samostalni život, ona mora biti dobar i adekvatno plaćen posao. Za sada to još nije slučaj u svim zemljama EU. Možda bi ova nova inicijativa EU o minimalnim zaradama mogla biti prvi korak u poboljšanju uslova rada i karijere za personalne asistente.

Evropska strategija za osobe s invaliditetom

Trenutna Evropska strategija za osobe s invaliditetom 2010-2020 privodi se kraju ove godine. Međutim, nema potrebe da budemo tužni, jer je Komisija već najavila sljedeću Strategiju za OSI nakon 2020. godine.

Trenutno se aktuelna Strategija evaluira. U junu – julu 2020, Komisija će predstaviti prvi nacrt Strategije poslije 2020. godine. Nakon toga će uslijediti javna rasprava, gdje će svi moći da daju povratne informacije. Cilj je da se nova strategija usvoji do aprila 2021. 

Obavještavaćemo vas o dešavanjima i radujemo se vašem doprinosu za ambicioznu Strategiju za OSI poslije 2020. 

Sloboda kretanja

Prošle godine je tokom Šetnje za slobodu (Freedom Drive) ENIL predstavio izvještaj o slobodi kretanja OSI u EU. Mi ćemo nastaviti raditi na ovom pitanju na nekoliko načina.

Uredba o koordinaciji sistema socijalnog osiguranja

Komisija je 2016. objavila prijedlog za modernizaciju uredbe o koordinaciji socijalnog osiguranja u EU. Ova uredba ima potencijal da koordinira pristup (nekoj) podršci i olakšaprepoznavanje statusa invaliditeta u državama članicama. Tokom posljednjeg parlamentarnog mandata, Parlament i Savjet (nacionalni ministri) nijesu postigli dogovor o ovoj uredbi. Dobra vijest je da se ponovo nalazi u planu rada Komisije za ovu godinu. To znači da će Komisija ohrabriti Parlament i Savjet da nastave s radom na Uredbi.

Naravno, mnogi poslanici Evropskog parlamenta su se promijenili. Da bi ih informisala o značaju ove Uredbe za osobe s invaliditetom, Evropska mreža za samostalni život (ENIL) će ponovo raditi zajedno sa različitim NVO za osobe sa invaliditetom kako bi obavijestila parlament i predložila jasne i objedinjene izmjene i dopune uredbe.

Mobilnost u programu Erasmus +

ENIL će nastaviti da promoviše slobodu kretanja i mobilnost u okviru Erasmus+. Za sada su pregovori o novom okviru Erasmus+ između Evropskog parlamenta i Savjeta (nacionalni ministri obrazovanja, omladine i sporta) obustavljeni dok se ne postigne dogovor o novom Višegodišnjem finansijskom okviru. U svakom slučaju, ENIL nije u mogućnosti da utiče na pregovore u ovoj fazi (parametri su postavljeni između 2017-2019). Ipak, nastavićemo s radom na iskazivanju potrebe za inkluzivnim programom Erasmus+ na nekoliko načina.

Prije svega, nastavićemo s prijemom volontera Evropskog solidarnog korpusa (ESC). To će i dokazati izvodljivost inkluzivnog programa ESC i pokazati barijere koje i dalje postoje. 

Drugo, u okviru Alijanse za inkluzivnu mobilnost, ENIL će se i dalje zalagati za inkluzivni program Erasmus+. To ćemo učiniti promovisanjem preporuka Alijanse u pregovorima o sljedećem programu Erasmus+.

Drugi važan projekat Alijanse je planirano ažuriranje sajta mapped.eu u novi inkluzivni sajt mobile.eu. Ovim projektom koordinira SIHO, agencija za inkluzivno obrazovanje u Flandriji. 

Sajt za inkluzivnu mobilnost gradiće se na informacijama sajta MAPPED o pristupačnosti na različitim evropskim univerzitetima i činiće ga dinamičnijim. Cilj je da se daju izjave, u kombinaciji s praktičnim informacijama o pristupu podršci u zemlji i na univerzitetu. Na ovaj način će ljudi koji planiraju da studiraju u inostranstvu moći da odu na sajt kako bi pronašli informacije iz prve ruke o pristupačnosti i uslugama podrške u nekoj zemlji, zajedno s kontakt podacima relevantnih odjeljenja (smještaj, podrška studentima, itd.) univerziteta.

Prošle godine projekat je započeo anketom koju je SIHO poslao vladama, univerzitetima i nevladinim organizacijama osoba s invaliditetom (nekoliko članova ENIL-a je učestvovalo u anketi, hvala vam!). Ove godine, Alijansa će podržati SIHO u analizi rezultata ankete. Ovo će nam dati početni pregled pristupačnosti evropskih univerziteta, uzimajući u obzir pristup nacionalnim ili regionalnim službama podrške, podršku koju nude univerziteti i lično iskustvo studenata s invaliditetom. 

Izvor: https://enil.eu/news/eu-social-policy-agenda-in-2020-and-beyond/

Prevele s engleskog: Anđela Radovanović i Milica Marđokić

Pročitano 1485 put(a)

Back to top