Super User

Super User

Obavještavamo javnost da je 4. maja, uoči Evropskog dana samostalnog života, koordinatorka Pravnog programa i antidiskriminacije u Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), Miroslava-Mima Ivanović, preko advokatice Tijane Živković podnijela prvu Tužbu za zaštitu od diskriminacije po osnovu invaliditeta u oblasti samostalnog života i života u zajednici u Crnoj Gori. Ivanović je tužila državu Crnu Goru i JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva zbog toga što, ni nakon skoro pet godina od usvajanja novog Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i devet godina od usvajanja Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, nisu preduzeli nikakve korake da osiguraju uživanje prava na uslugu personalne asistencije, a pritom su, u julu 2017, ukinuli pravo na dodatak za njegu i pomoć. Ona je samo jedna među hiljadama osoba s invaliditetom koje trpe istu diskriminaciju od strane države i sistema socijalne i dječje zaštite, te je odlučila da prva krene u borbu za zaštitu svojih prava na samostalni život i život u zajednici.

Pravo na dodatak za njegu i pomoć je novim Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti definisano kao jedno od prava na materijalna davanja, koje ostvaruju lica kojima je zbog “tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili senzornih oštećenja ili promjena u zdravstvenom stanju neophodna njega i pomoć da bi imala obezbijeđen pristup zadovoljavanju potreba”. Ovo pravo je na sličan način bilo definisano i ranijim zakonima u ovoj oblasti, ali se Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti od 30. juna 2017. ukinulo onim osobama s invaliditetom koju su istovremeno ostvarivale i pravo na ličnu invalidninu.

Miroslavi-Mimi Ivanović je do jula prošle godine ostvarivala i pravo na ličnu invalidninu i pravo na dodatak za njegu i pomoć. Zbog nezakonitosti Rješenja, kojim joj je pravo na dodatak za njegu i pomoć ukinuto, kao što je to učinjeno i mnogim drugim osobama s invaliditetom i to bez mogućnosti da učestvuju u upravnim postupcima, već dostavljanjem rješenja na kućnu adresu, Ivanović je podnijela Žalbu Ministarstvu rada i socijalnog staranja, koje ju je, takođe, potpuno onemogućilo da učestvuje u postupku. Trenutno se ovim povodom vodi upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore. 

Naime, Ivanović je u decembru podnijela Zahtjev za ostvarivanje prava na uslugu personalne asistencije JU Centru za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva, a na osnovu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Njen Zahtjev je, u aprilu ove godine, odbijen s obrazloženjem da usluga personalne asistencije nije organizovana, te joj se zbog toga pravo ne može priznati. U Rješenju se uopšte ne navodi da li je Ivanović ispunila zakonske uslove za ostvarivanje prava na ovu uslugu.

Na ovaj način, država Crna Gora i JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva, u dužem vremenskom periodu neprekidno direktno diskriminišu Miroslavu- Mimu Ivanović u odnosu na lica bez invaliditeta jer joj onemogućavaju ostvarivanje prava ličnosti i prava na uslugu personalne asistencije i ukidaju jedino pravo čija je svrha bila omogućavanje zadovoljenja životnih potreba koje, zbog svojih oštećenja i promjena u zdravstvenom stanju, ne može zadovoljiti bez pomoći druge osobe, dok kod osoba bez invaliditeta to nije slučaj. Zbog navedenog Ivanović je Tužbom tražila: utvrđenje diskriminacije, zabranu ponavljanja radnji diskriminacije, uklanjanje posljedica diksriminacije, naknadu materijalne i nematerijalne štete, kao i objavljivanje usvajajuće Presude u svim elektronskim i štampanim medijima u Crnoj Gori. Ovi tužbeni zahtjevi su precizirani na način da joj se obezbijedi uživanje svih prekršenih prava (prava na dodatak za njegu i pomoć, uslugu personalne asistencije i puno i efektivno učešće u postupcima pred državom Crnom Gorom i nadležnim Centrom za socijalni rad), ali da joj se i naknade svi troškovi koje je prethodnih pet godina imala za pokriće troškova personalne asistencije.

Ukidanje stečenog prava na dodatak za njegu i pomoć, onemogućavanje da ostvari pravo na uslugu personalne asistencije i da učestvuje u upravnim postupcima u kojima se odlučuje o njenim pravima, su bili povod za pokretanje parničnog postupka pred Osnovnim sudom u Podgorici. Uprkos obavezama koje je Crna Gora preuzela ratifikacijom Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom  usvajanjem Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti 2013, Miroslava-Mima Ivanović je, kao mnoge osobe s invaliditetom u Crnoj Gori često dolazila u priliku da zbog neriješenog pitanja personalne asistencije ostane potpuno prepuštena sticaju sretnih okolnosti i mogućnosti njenih prijatelja i rodbine da joj pomognu.

Ovim putem pozivamo sve osobe s invaliditetom, koje su u sličnoj situaciji kao i Miroslava-Mima Ivanović, da nam se obrate za pružanje besplatne pravne pomoći kako bi se zaštitile od konstantne diskriminacije po osnovu invaliditeta u oblasti samostalnog života i života u zajednici. U narednom periodu UMHCG će pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom Crne Gore za ocjenu ustavnosti odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojima je ukinuto pravo na dodatak za njegu i pomoć osobama s invaliditetom koje su u junu prošle godine ostvarivale i pravo na ličnu invalidninu.

Napomena:

Podsjećamo da je novi Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti usvojen u junu 2013. i njime je garantovano pravo na usluge podrške za život u zajednici, među kojima su i neke od izuzetnog značaja za samostalnost osoba s invaliditetom, kao što je personalna asistencija. Bliži uslovi i standardi za korišćenje i pružanje usluga podrške za život u zajednici, uključujući i personalnu asistenciju su trebali biti propisani podzakonskim aktom u roku od šest mjeseci po donošenju Zakona. Međutim, donošenje ovog podzakonskog akta je kasnilo godinu i po dana, te je on usvojen u junu 2015. Ovim aktom se u članu 14 bliže definišu zadaci personalne asistencije, a u članu 3 stavu 5 se kao jedan od uslova za ostvarivanje prava na ovu uslugu (pored zaposlenja ili uključenosti u proces obrazovanja)  postavljalo ostvarivanje prava na dodatak za njegu i pomoć, sve do marta ove godine. UMHCG je tokom skraćene javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, u junu prošle godine, oštro negodovalo zbog ukidanja stečenog subjektivnog i neprenosivog prava na dodatak za njegu i pomoć mnogim osobama s invaliditetom, ali Ministarstvo rada i socijalnog staranja nije prihvatilo sugestije UMHCG-a. Obrazloženje ovakvog stava Ministarstva je bilo da će ove osobe s invaliditetom nastaviti da koriste pravo na ličnu invalidninu u iznosu od 178,19 eura mjesečno, u koji iznos je uračunat i dodatak za njegu i pomoć, čime je nepravilno svelo subjektivno i neprenosivo pravo na dodatak za njegu i pomoć na iznos naknade po osnovu njega i potpuno zanemarilo njegovu suštinu i cilj.

 

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj nevladinih organizacija u periodu 10-13. maja 2018. organizovalo je trening namijenjen članicama Mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore (MOOSICG).

Trening o strateškom planiranju je prvi u nizu seta treninga (od ukupno šest) koji je organizovan s ciljem jačanja kapaciteta članica Mreže organizacija osoba s invaliditetom, kako za sprovođenje ostalih aktivnosti projekta Umrežavanjem do boljeg rada, tako i za nastavak rada u sopstvenoj organizaciji.

Glavni cilj treninga i pratećeg konsultantskog rada bilo je pružanje pomoći novoosnovanoj Mreži organizacija osoba s invaliditetom u njihovom strateškom radu i doprinos ukupnoj održivosti Mreže.

Tokom treninga kombinovane su različite vrste tehnika: brainstorming, kratke prezentacije, grupne diskusije, plenarne diskusije, timski rad itd. Uzimajući u obzir da su treneri, na osnovu inputa projekt koordinatora, odlučili da zasnuju rad na većini praktičnih vežbi, učesnici su veći dio treninga proveli u radu u grupama.

Na treningu je bilo  16  učesnika/ca koji su bili podijeljeni u 4 grupe u okviru kojih su pripremali konkretne dijelove novog strateškog plana Mreže. Ovaj pristup je bio prilično izazovan za trenere, ali je bio namjerno izabran kao najefektivan i motivisan za učesnike. Naime, to je omogućilo učesnicima da od samog početka rade na izradi sopstvenog dokumenta strateškog plana, kao i da nauče iz iskustava drugih, osim prezentacija trenera/konsultanta i objašnjenja.

Treneri/konsultanti su objasnili detaljno svrhu, prednosti i učesnike procesa planiranja; koncept strateškog planiranja, faze i osnovne korake strateškog planiranja; prednosti strateškog planiranja; viziju, misiju, vrijednosti; analizu zainteresovanih strana; SVOT analizu; PEST analizu; identifikaciju problematičnih polja; analizu ključnih problema i izvora problema; strateške ciljeve i operativne ciljeve; ključne aktivnosti; nadgledanje i ocenjivanje; operativni plan; budžetiranje; plan prikupljanja sredstava; i konačno cijelu struktura dokumenta strateškog plana.

U tom smislu učesnici su radili na definisanju vizije, misije i vrijednosti; razvili su swot i pest analizu, identifikovali problematična polja, odnosno razvili problemsko drvo, definisali strateške i operativne ciljeve, rokove i odgovorne osobe, zatim ključne aktivnosti i neophodan budžet. Kao krajnji rezultat treninga Mreža je dobila preliminarni nacrt Strateškog plana.

Aktivnost je dio projekta Umrežavanjem do boljeg rada, koji sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj NVO a uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Treneri su bili Ana Novakovović iz Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) i Goran Đurović iz Koalicije NVO Saradnjom do cilja.

Pripremila: Anđela Miličić

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore uputilo je Ministarstvu prosvjete prijedloge i sugestije za izmjenu Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarvanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza. Sugestije za izmjene i dopune Pravilnika nastale su kao dogovor na sastanku koji je održan 19. marta 2018 između UMHCG i predstavnika Ministarstva, s ciljem obezbjeđivanja boljih uslova za smještaj studenata s invaliditetom u domu kao i ostvarivanja prava na studentski kredit i stipendiju.

Izmjenama i dopunama Pravilnika studentima s invaliditetom bilo bi omogućeno da konkurišu za smještaj u domu, na način kojim će se omogućiti primjena principa afirmativne akcije u proceduri dodjele smještaja. Predloženo je ostvarivanje prava na smještaj u domu bez obzira na broj ostvarenih bodova, jer osobe s invaliditetom nailaze na veliki broj barijera tokom visokog obrazovanja koje ih, između ostalog, ograničavaju u ostvarivanju prava na pristupačan smještaj „prilagođen“ njihovom životnom standardu. Takođe, predlogom izmjena i dopuna Pravilnika je definisano da studenti s invaliditetom mogu ostvariti pravo na studentski kredit i stipendiju, po principu afirmativne akcije, što bi se pozitivno odrazilo na poboljšanje njihovog materijalnog stanja, kao i na omogućavanje finansiranja servisa podrške koji su im neophodni, a nisu pruženi od strane sistema.

Osim toga, predlogom Pravilnika definisano je da studenti s invaliditetom ostvaruju studentski kredit u uvećanom iznosu, s obzirom na to da osobe s invaliditetom imaju dodatne troškove kada je u pitanju svakodnevni život.

Kada je riječ o javnom prevozu osoba s invaliditetom, smatramo da treba priznati pravo na participaciju prevoza u prigradskom i međugradskom saobraćaju s obzirom na to da ne postoji dostupan javni prevoz za studente s invaliditetom i da su studenti s invaliditetom često onemogućeni da se slobodno kreću zbog arhitektonskih i drugih barijera u fizičkom okruženju, što je bio, takođe, jedan od upućenih predloga.

U cilju uspostavljanja saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, a naročito u pogledu pružanja podrške studentima s invaliditetom u studiranju, sticanju znanja i kompetencija, nastavnom procesu i vannastavnim aktivnostima, predloženo je potpisivanje Memoranduma o saradnji između Ministarsva prosvjete Crne Gore i Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, čiji smo prvi nacrt, takođe, dostavili Ministarstvu. Potpisivanje Memoranduma o saradnji ima za cilj podsticanje inkluzije mladih s invaliditetom u oblasti obrazovanja, naročito u oblasti visokog obrazovanja i stvaranja uslova za prelazak na otvoreno tržište rada radi poboljšanja poštovanja i uživanja ljudskih prava osoba s invaliditetom.

Anđela Miličić, Koordinatorka programa za obrazovanje i edukaciju

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj nevladinih organizacija organizovaće u periodu 31 maja - 1. juna 2018. trening namijenjen članicama Mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore (MOOSICG), u hotelu Verde u Podgorici.

Trening o monitoringu i evaluaciji javnih politika u oblasti invalidnosti je drugi u nizu seta treninga (od ukupno šest) koji će biti organizovani s ciljem jačanja kapaciteta članica Mreže organizacija osoba s invaliditetom, kako za sprovođenje ostalih aktivnosti projekta Umrežavanjem do boljeg rada, tako i za nastavak rada u sopstvenoj organizaciji.

Trening daje mogućnost sticanja konkretnih znanja i vještina koje predstavnik/ca svake od organizacija može primjenjivati u svom daljem radu, posebno prilikom uticaja na donošenje javnih politika u oblasti invalidnosti i praćenja njihovog sprovođenja. Dodatno, jedna od ključnih aktivnosti projekta Umrežavanjem do boljeg rada, pored osnivanja Mreže OSI, je monitoring sprovođenja Strategije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti.

Teme koje će se obrađivati na treningu su: definicije i karakteristike javnih politika; proces usvajanja javnih politika na nacionalnom i lokalnom nivou; svrha monitoringa javnih politika; monitoring aktera javnih politika; vrste monitoringa i pristupi u monitoringu; sličnosti i razlike, praktične posledice monitoringa; modeli i tehnike monitoringa; korišćenje rezultata monitoringa u cilju zagovaranja; evaluacija javnih politika: akteri, pristupi, sličnosti i razlike i praktične posledice.

Aktivnost je dio projekta Umrežavanjem do boljeg rada, koji sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj NVO, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. 

Pripremila: Anđela Miličić

U organizaciji Stonoteniskog kluba osoba s invaliditetom ,,Luča'', Paraolimpijskog komiteta Crne Gore i Udruženja paraplegičara Podgorice, uz tehnicku organizaciju Stonoteniskog saveza Crne Gore, a pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta Crne Gore i Glavnog grada Podgorica, za vikend  (subota i nedelja) će biti održan drugi međunarodni stonoteniski turnir za osobe s invaliditetom ,,Podgorica open 2018''.

Takmičenje će se održati u dvorani Sportskog i kulturnog centra Univerziteta Crne Gore.

Očekuje se nastup preko 50 stonotenisera iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Makedonije i Crne Gore, među kojima su i osvajači medalja sa navjećih evropskih, svjetskih takmičenja i paraolimpijskih igara.

Takmičenje će se održati u kategorijama od 1 do 5 (korisnici kolica) i 6 do 10 (stojeći stav).

Ono što je posebna inkluzivna vrijednost ovog takmičenja jeste činjenica da će se u isto vrijeme igrati redovni TOP 16 seniora Crne Gore.

Pripremila: Anđela Miličić

Izvor: portal Vijesti

"Potpuno je drugačije kada, nekom ko ima oštećenje vida, i koristi bijeli štap, asistirate prilikom šetnje i ukazujete na svaku prepreku, a naročito kada sami stavite povez preko očiju i krećete se samostalno ili uz pomoć asistenta u odnosu na situaciju kada vam o preprekama osoba s oštećenjem vida govore ili sve to posmatrate sa strane. Ivičnjaci, rupe, izbočine, parkirana auta i ona koja prolaze, grane drveća u visini čovjeka…sve to potpuno mijenja perspektivu i, nažalost, postaje prepreka onima koji imaju oštećenje vida. S druge strane, to je jedino što mijenja perspektivu jer kada razgovarate s osobama s invaliditetom, shvatite da i oni imaju iste one svakodnevne "situacije" na poslovima, fakultetima, u prodavanici i sl. " – poručili su iz Rotarakt kluba Budva, nakon akcije koja je na njihovu inicijativu organizovana s članovima Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.

Koliko je važno za spoznavanje prepreka i pravilno razumijevanje invaliditeta učestvovati i organizovati ovakve akcije, na početku simulacije su podsjetili iz Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore. Oni su podsjetili da su simulacije počeli organizovati više od deceniju unazad sa studentima i profesorima, nakon toga s nosiocima izvršne i sudske vlasti i prije mjesec dana s kandidatima za odbornike Glavnog grada, odnosno drugim političkim akterima.

“Stavljanje osobe u poziciju osobe s invaliditetom, između ostaloga, dovodi do razumijevanja da problem nije u oštećenju osobe već u preprekama koje društvo treba da ukloni, bile one fizičke, u stavovima, informacijama i komunikacijama, ili saobraćaju.” – naveli su iz UMHCG

Simulacija je organizovana u nedjelju 3. juna, a pored građana Budve ispratili su je i turisti. U okviru šetnje, u tri različite rute s istom adresom početka i završetka, rotaraktovci su imali dva zadatka: da asistiraju osobama s oštećenjem vida u šetnji budvanskim šetalištem, odnosno da s povezom preko očiju, koristeći i sami bijeli štap, prošetaju istom rutom. U toku šetnje rotaraktovci su imali priliku čuti o tehnici pravilnog korišćenja bijelog štapa, načinu prepoznavanja i savladavanja prepreka, i važnosti samostalnog kretanja osoba s oštećenem vida.

“Ovo iskustvo pomoglo nam je da shvatimo da imamo puno više zajedničkog, a tamo gdje smo različiti, na nama je da pokažemo samo malo manje straha i malo više razumijevanja.” – zaključili su iz Rotarakt kluba Budva.

Šetnja s osobama s oštećenim vidom, osim u Budvi, organizovana je još u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kragujevcu i Pirotu.

 

Rotaract klub Budva i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

ponedeljak, 04 jun 2018 16:08

Milijana Ćirkvić osvojila zlatnu medalju

Crnogorska stonoteniserka Milijana Ćirković osvojila je zlatnu medalju na Međunarodnom turniru osoba s invaliditetom, „Podgorica open“. Ćirkovićeva se takmičila u klasi 6-7, a do trofeja došla je sa tri pobjede.

U istoj kategoriji bronzanu medalju osvojila je Marijana Goranović, trofejna crnogorska atletičarka. Bronzani su bili i Slobodanka Gurešić (3-5), Đuro Krivokapić (6), Pjetro Paljušević i Duško Lazović (7) i Uroš Gugolj (8).

Đuro Krivokapić i Pjetro Paljušević osvojili su bronzanu medalju u ekipnoj konkurenciji.

Krivokapić i Paljušević medalju su osvojili u kategoriji 6-7. Zlatnu medalju osvojili su Makedonci Marjan Zafirovski i Rubinčo Ristevski. U kategoriji 8-10 bronzanim odličjem okitio se i Dejan Bašanović u paru sa Makedoncem Igorom Trajanovskim. Zlatni u toj kategoriji bio je bosanski par Ivica Vidaček i Aleksej Radučić.

U kategoriji 2-5 prvo mjesto osvojila je ekipa Hrvatske, koju su činili paraolimoijska vicešampionka i evropska prvakinja Helena Dretar Karic i Tomislav Špalj.

Turnir je okupio više od 60 stonotenisera iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Bugarske i Crne Gore.

 

Pripremila: Anđela Miličić

Izvor: portal Vijesti

ponedeljak, 04 jun 2018 15:56

Crna Gora četvrta u Srednje-evropskoj ligi

Golbal reprezentacija Crne Gore proteklog vikenda učestvovala je na završnom turniru Srednje-evropske lige u Budimpešti. 

Naime, crnogorska golbal reprezentacija osvojila je četvrto mjesto na pomenutom takmičenju. Izabranicima Nikole Čurovića je bronza izmakla u neizvjesnom meču u kojem je za poen bila bolja Velika Britanija (7.6).

U plej-ofu finalnog turnira u Budimpešti naša reprezentacija je u četvrtfinalu pobijedila ekipu Rumunije sa (9:7). U polufinalu je Crna Gora ubjedljivo poražena od Slovenije (17:7), koja je osvojila prvo mjesto ubjedljivom finbalnom pobjedom nad Izraelom (12:2).

"Ostaje žal za medaljom u Budimpešti. No, moramo biti zadovoljni plasmanom, s obzirom na to da smo tokom cijele lige kuburili sa povredama i bukvalno nijedan meč nijesmo odigrali u kompletnom sastavu. Nadam  se da ćemo Evropsko prvenstvo, koje nas očekuje u septembru u Poljskoj , dočekati potpuno zdravi i spremni i na njemu ispuniti zacrtani cilj, a to je opstanak u B diviziji", naglasio je Čurović.

On je u Budimpešti računao na Gorana Macanovića, Velizara Obradovića, Mirnesa Ramovića, Nikolu i Marka Nikolića.

Nastup crnogorske golbal reprezentacije u Srednje-evropskoj ligi finansira Ministarstvo sporta Crne Gore opredjeljenim za program Paraolimpijskog komiteta u 2018. godini.

Pripremila Anđela Miličić

Izvor: Portal Vijesti

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj nevladinih organizacija u periodu od 31. maja do 1. juna 2018. organizovalo je trening namijenjen članicama Mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore (MOOSICG).

Trening o monitoringu i evaluaciji javnih politika u oblasti invalidnosti  je drugi u nizu seta treninga (od ukupno šest) koji daje mogućnost sticanja konkretnih znanja i vještina koje članice Mreže organizacija osoba s invaliditetom mogu primjenjivati u svom daljem radu, posebno prilikom uticaja na planiranje i donošenje javnih politika u oblasti invalidnosti i praćenje njihovog sprovođenja.

Trening je organizovan u cilju upoznavanja učesnika/ca s osnovnim pojmovima koji se tiču monitoringa i evaluacije javnih politika kao što su: definicije i karakteristike javnih politika, proces usvajanja javnih politika na nacionalnom i lokalnom nivou, svrha monitoringa javnih politika, monitoring aktera javnih politika, vrste monitoringa i pristupi u monitoringu. 

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj nevladinih organizacija u periodu od 31. maja do 1. juna 2018. organizovalo je trening namijenjen članicama Mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore (MOOSICG).

Trening o monitoringu i evaluaciji javnih politika u oblasti invalidnosti  je drugi u nizu seta treninga (od ukupno šest) koji daje mogućnost sticanja konkretnih znanja i vještina koje članice Mreže organizacija osoba s invaliditetom mogu primjenjivati u svom daljem radu, posebno prilikom uticaja na planiranje i donošenje javnih politika u oblasti invalidnosti i praćenje njihovog sprovođenja.

Trening je organizovan u cilju upoznavanja učesnika/ca s osnovnim pojmovima koji se tiču monitoringa i evaluacije javnih politika kao što su: definicije i karakteristike javnih politika, proces usvajanja javnih politika na nacionalnom i lokalnom nivou, svrha monitoringa javnih politika, monitoring aktera javnih politika, vrste monitoringa i pristupi u monitoringu. 

Na treningu je bilo  20  učesnika/ca koji su bili podijeljeni u četiri grupe u okviru kojih se svaka grupa bavila po jednom oblašću iz Strategije za zaštitu lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti. Nakon toga je svaka grupa detaljno izrađivala plan monitoringa što je od velikog značaja bilo i za same učesnike/ce kako bi u daljem radu mogli da učestvuju u izradi izvještaja Dodatno, od velikog značaja i za samu MOOSICG je činjenica da su učesnici/ce na taj način imali priliku da steknu znanja kako da utiču na efikasniju primjenu Strategije.

Trenerice su detaljno objasnile šta su to javne politike, ciklus javnih politika, monitoring javnih politika, kvalitativne i kavntitativne metode istraživanja javnih politika, evaluaciju javnih politika kao i instrumente za predstavljanje nalaza monitoringa.

Nakon teorijskih objašnjenja, učesnici/ce su radili na monitoring planu za oblasti iz Strategije za zaštitu lica s invaliditetom i promociju jednakosti: poštovanje dostojanstva ličnosti lica s invaliditetom, diskriminacija u oblasti pristupačnosti, diskriminacija u oblasti privatnosti i porodičnih odnosa, diskriminacija u oblasti profesionalne rehabilitacije, rada i zapošljavanja, diskriminacija u oblasti kulture, sporta i rekreacije.

Aktivnost je dio projekta Umrežavanjem do boljeg rada koji sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj NVO, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Trenerice su bile Lidija Knežević iz Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) i Jovana Marović iz Politikon mreže.

Pripremile: Nada Bošković i Anđela Miličić

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i ove godine pokreće kampanju za upis na fakultet u cilju motivisanja mladih s invaliditetom da nastave svoje obrazovanje nakon srednje škole.

U vezi s tim, UMHCG će narednih dana imati info štandove na trgu u Nikšiću i Bijelom Polju, ali i u Podgorici u toku upisnih rokova na Univerzitetu Donja Gorica i Univerzitetu Mediteran, na Građevinskom fakultetu i Fakultetu političkih nauka u cilju informisanja trenutnih i budućih studenata s invaliditetom o radu i servisima podrške koje mogu dobiti od Studentske savjetodavne kancelarije.

Studentska savjetodavna kancelarija pruža podršku: pri odabiru željenog fakulteta i prilikom upisa na fakultetu redovno ili po principu afirmativne akcije; u oslobađanju od plaćanja naknade (na državnom, privatnom ili fakultetu koji djeluje kao samostalna jedinica); prilikom upućivanja inicijativa fakultetskoj jedinici/profesoru da omogući polaganje predispitnih i ispitnih obaveza na način, u vrijeme i u formi koja studentu najbolje odgovara, kao i pomjeranje kolokvijuma/ispita ukoliko je student bio spriječen da izađe u prvobitno zakazanom roku; uređivanja smještaja u studentskom domu i mnoge druge informacije i usluge.

U prilog tome na ovogodišnjem XIII Međunarodnom sajmu knjiga i obrazovanja promovisali smo rad Studentske savjetodavne kancelarije gdje je naš štand tom prilikom posjetilo preko 2oo posjetilaca, ali i na Danu otvorenih vrata u organizaciji Filozofskog i Filološkog fakulteta, kao i na Danu otvorenih vrata Univerziteta Crne Gore u organizaciji Karijernog centra u saradnji sa Studentskim parlamentom Univerziteta Crne Gore (SPUCG) i NVO Studentskim kulturnim centrom.

Kako bi unaprijedili i osavremenili usluge koje pružamo studentima s invaliditetom pokrenuli smo i izradili mobilnu aplikaciju “Učimo zajedno” u saradnji s Bild studijom.

Aplikacija ima više mogućnosti:

- razmjena informacija važnih za obrazovanje među samim studentima,

- obezbjeđivanja literature u pristupačnim formatima,

- podnošenja prijava od strane studenata s invaliditetom na nepravilnosti s kojima se suočavaju u procesu izvođenja nastave, polaganja ispita i drugih nastavnih i vannastavnih aktivnosti na fakultetima,

- studenti će moći putem aplikacije da nas obavještavaju o potrebi dostupnog prevoza jer Udruženje posjeduje dva pristupačna kombi vozila i može omogućiti besplatan prevoz za studente s invaliditetom u Podgorici u vrijeme koje im odgovara.

Takođe, na info štandovima ćemo upoznati sve buduće studente s mogućnostima koje ova aplikacija pruža. Aplikacija je dio projekta „Učimo zajedno“ podržanog podsredstvom Konkursa za društveno odgovorne projekte „Za svako dobro“,  čiji je donator crnogorski Telekom.

Pripremila: Anđela Miličić

Strana 2 od 5

Back to top