četvrtak, 22 februar 2024 09:54

Država u potpunosti da pokrije troškove usluge personalne asistencije i osigura licenciranje više pružalaca te usluge

Written by

Podgorica, PR pres servis –  Država bi trebalo da u potpunosti pokrije troškove usluge personalne asistencije, da osigura licenciranje više pružalaca te usluge i da je pruži u skladu sa individualnim potrebama korisnika, kako bi se poboljšao njihov kvalitet života i bila im omogućena potpuna participacija u društvu.

To je saopšteno na pres konferenciji povodom Svjetskog dana socijalne pravde, koju je organizovala Inicijativa mladih s invaliditetom Boke a na kojoj su predstavljeni najozbiljniji primjeri kršenja ljudskih prava osoba s invaliditetom u oblasti socijalne i dječje zaštite.

Izvršna direktorka I MI Boke Miroslava-Mima Ivanović podsjetila je da u toj organizaciji pružaju besplatnu pravnu pomoć, u okviru koje se više od polovine zahtjeva odnosi na prava osoba s invaliditetom i njihovih porodica iz oblasti socijalne i dječje zaštite, najviše na materijalna davanja i usluge podrške za život u zajednici.

Ukazala je na niz problema u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom u Crnoj Gori.

„Zakonski rokovi za odlučivanje često se ne poštuju, što dovodi do dugotrajnih čekanja i nepotrebnih odlaganja. Materijalna davanja za osobe s invaliditetom, poput lične invalidnine i dodatka za njegu i pomoć, značajno su ispod minimalnih standarda. Nepravilna primjena podzakonskih akata često ograničava prava propisana zakonom, što dodatno komplikuje situaciju“, rekla je Ivanović.

Kazala je da su postupci za ostvarivanje prava često spori i neujednačeni.

„Mnogi su slučajevi u kojima prava nisu priznata suprotno zakonu ili su priznata tek nakon sudskih postupaka. Usluge podrške za život u zajednici takođe su problematične. Pravilnici su doneseni sa kašnjenjem, a cijene usluga nisu adekvatno utvrđene. Osobe s invaliditetom se često suočavaju sa visokim troškovima, ponekad čak i višim od njihovih primanja“, rekla je Ivanović.

Ukazala je i na probleme u ostvarivanju prava na pomoć u kući i personalnu asistenciju poput dugotrajnog čekanja na korišćenje prava ili ograničenja u pristupu uslugama.

„Kad je u pitanju personalna asistencija, naša organizacija je pružila besplatnu pravnu pomoć u podnošenju devet zahtjeva“, rekla je Ivanović

Rekla je da jedino ona u Crnoj Gori za sada koristi uslugu personalne asistencije, navodeći da joj se to pravo priznaje za najviše 40 sati sedmično, suprotno Zakonu i Pravilniku.

Cijena usluge je 8,31 eura po satu, osobe s invaliditetom treba da troše do 877,53 eura za 40 sati ili do 3.589,92 eura za 24 sata, rekla je Ivanović .

Kazala je da je I MI Boke pripremilo dokumentaciju za podnošenje zahtjeva za licenciranje za pružaoca usluge personalne asistencije i usluge pomoći u kući za odrasle osobe s invaliditetom.

„Ove zahtjeve smo podnijeli 22. decembra prošle godine, nakon čega smo poslali dopunu dokumentacije Ministarstvu rada i socijalnog staranja 15. januara ove godine. Do sada nemamo nikakve povratne informacije o tim zahtjevima“, navela je Ivanović.

Advokatica Tijana Živković Petraković kazala je da je Miroslava-Mima Ivanović podnijela tužbu u maju 2018. Osnovnom sudu u Podgorici, navodeći da je ona sadržala sedam tužbenih zahtjeva koji se odnose na nemogućnost ostvarenja prava na personalnu asistenciju.

Kazala je da je u novembru 2023. donesena Presuda Višeg suda u Podgorici u kojoj se navodi da država treba da obezbjedi pružanje usluge personalne asistencije 24 sata dnevno i bez učešća korisnika u pokriću troškova usluge.

„Tim dijelom tužbenog zahtjeva je utvrđeno da su tužene prvog i drugog reda – država Crna Gora i javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva prema tužilji učinili teži oblik diskriminacije, ne u odnosu na druga lica s invaliditetom, već u odnosu na lica bez invaliditeteta i to kontinuiranim nesprovođenjem i nepreduzimanjem posebnih mjera kroz postavljanje i pružanje podrške za život u zajednici, u skladu sa propisima kojima se uređuje socijalna i dječja zaštita“, navela je Živković-Petraković.

Kazala je da je država podnijela žalbu u kojoj se navodi da je njena nadležnost bila da organizuje centre za socijalni rad, dok usluge personalne asistencije organizuje u skladu sa materijalnim mogućnostima budžeta.

„Zabrinjavajuće je da je država istrajavala u tome da propisivanje usluge personalne asistencije ne znači imperativnu obavezu države da je uspostavi, već se zakonskim rješenjima stvaraju preduslovi da se usluga organizuje od strane drugih subjekata. Država se izjasnila da u tom predmetu nema diskriminacije, a slično se izjasnio i Centar za socijalni rad“, navela je Živković-Petraković.

Ukazala je i da je država donijela rješenje po kojem se Ivanović pruža podrška personalne asistencije ali samo 40 sati sedmično, a država pokriva 50 odsto troškova.

„Ovakva odluka nije ispravno rješenje, naročito kad se uzme u obzir Presuda Višeg suda u Podgorici. Presude Osnovnog i Višeg suda u Podgorici su dragocjene. Upravnim organima su „održale lekciju“ kad je u pitanju socijalna zaštita, da je njihova obaveza da se osobi s invaliditetom faktički pruži pomoć i da se preduzmu sve mjere i mehanizmi kako bi se usluga personalne asistencije organizovala“, istakla je Živković-Petraković.

Pojasnila je da činjenica da Crna Gora nije imala registrovanih pružalaca usluga personalne asistencije ne može biti opravdanje zašto se Ivanović priznato pravo ne priznaje u praksi.

Pravni savjetnik u NVO Juventas Jovan Bojović kazao je da socijalna pravda ne može biti samo ideja, navodeći da je to imperativ koji zahtijeva odlučnost.

„U politici, ona ne smije biti samo plan, već temeljni princip koji oblikuje svaki korak prema boljem društvu. U ostvarivanju socijalne pravde, nevladine organizacije su važan pokretač promjena - oni su glas onih koji često ostaju nečujni. NVO nisu samo sudionici, već kreatori i realizatori različitih promjena koje doprinose društvu socijalne pravde“, rekao je Bojović.

Ocijenio je da će projekat koji realizuje I MI Boke doprinijeti unaprjeđenju ljudskih prava osoba s invaliditetom i njihovih porodica, kroz pružanje direktne podrške stručnih saradnika, sa fokusom na pravnu podršku i zagovaranje učešća osoba s invaliditetom u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.

„Vjerujemo da će podrška projektima poput ovog Inicijative mladih s invaliditetom Boke značajno unaprijediti pristup pravdi i jednakosti, te da ćemo zajednički konstatovati napretke po pitanju poštovanja prava osoba s invaliditetom i svih drugih građana i građanki, gradeći društvo socijalne pravde, jednakih mogućnosti za sve“, zaključio je Bojović.

Konferencija je organizovana u okviru projekta „Krajnje vrijeme za unaprjeđenje ljudskih prava osoba s invaliditetom”, koji je podržan kroz subgranting program u okviru projekta „U pravo vrijeme - Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture”, koji realizuju nevladine organizacije Juventas, Help - Hilfe zur Selbsthilfe, Centar za monitoring i istraživanjeCeMi, Kvir Montenegro i Otvoreni centar Bona fide, finansira Delegacija Evropske unije kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2022 (EIDHR) – ctr. 438-535, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Izvor: PR Centar

Pripremila: Dajana Vuković

Pročitano 624 put(a)

Back to top