Željko

Željko

Projekat Samostalnošću do slobode! sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, uz podršku Ministarstva finansija i socijalnog staranja..

Projektom se želi doprinijeti poboljšanju položaja OSI u Crnoj Gori kroz razvoj vaninstitucionalnih usluga podrške za samostalni život u zajednici i ispitivanje položaja OSI u društvu, i to kroz ciljeve usmjerene na doprinos poboljšanju kvaliteta života i unapređenju kapaciteta OSI pružanjem vaninstitucionalnih usluga podrške za samostalni život u zajednici i osnaživanjem za samostalni život i povećanjem nivoa svijesti društvene zajednice o samostalnom životu OSI. Ovi ciljevi se namjeravaju dostići pružanjem usluge PA za pet OSI u periodu od 10 mjeseci uz organizovanje jednodnevnog treninga za korisnike personalne asistencije, zatim organizovanjem 10 susreta OSI (grupa samopodrške) u periodu od 12 mjeseci radi osnaživanja i dijeljenja iskustva u oblasti samostalnog življenja, obilježavanjem 5. maja - Evropskog dana samostalnog života, organizacijom „Vožnje za slobodu“ (Freedom Drive) u Crnoj Gori  i medijskom kampanjom.

Projektom će biti obuhvaćene mlade i odrasle OSI, personalni asistenti, članovi porodica OSI, OOSI, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja i mediji, ali će korist imati i sve ostale osobe s invaliditetom, OOSI, porodice i prijatelji OSI, institucije socijalne i dječje zaštite, posebno centri za socijalni rad, pružaoci usluga u oblasti socijalne i dječje zaštite, šira društvena zajednica (mediji, vršnjaci, pojedinci, državne institucije, lokalne institucije i službe i građani) i država Crna Gora.

Aktivnosti projekta realizuju se u sklopu konkursa za NVO raspisanog od strane Ministarstva finansija i socijalnog staranja u oblasti zaštite lica s invaliditetom u 2021.

Realizacija projekta traje 12 mjeseci počev od 31. decembra 2021.

Pripremila: Dragana Đokić

Projekat PUT do sigurnOStI sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) u partnerstvu sa NVU INVICTUS, uz podršku Ministarstva kapitalnih investicija.

Projektom se želi doprinijeti adekvatnijim garancijama i primjeni politika i praksi u oblasti pristupačnosti usluga saobraćaja osobama s invaliditetom (OSI) na teritoriji Crne Gore, kroz specifične ciljeve koji se odnose na unapređenje uslova za aktivno učestovanje OSI u oblasti saobraćaja; podizanje svijesti javnosti i poboljšanje nivoa informisanosti zaposlenih u državnim i lokalnim institucijama i organima o pravima i važnosti ravnopravnog učešće OSI u oblasti saobraćaja.

Projektom će biti obuhvaćene osobe s invaliditetom, posebno one koje su aktivne u saobraćaju, pružaoci usluga u oblasti javnog saobraćaja, lokalne samouprave, nadležne službe i organi u državnim institucijama i lokalnim organima, nadležne inspekcije, i građani, kao i mediji, zainteresovana javnost i građani, i sve druge osobe s invaliditetom, članovi njihovih porodica, prijatelji.

Planirani ciljevi biće postignuti analizom propisa u oblasti drumskog saobraćaja s aspekta garancija prava OSI na aktivno učešće u saobraćaju uz preporuke za adekvatnije garancije i procedure ostvarivanja prava; biće sproveden monitoring nad primjenom propisa u oblasti drumskog saobraćaja s aspekta garancija prava OSI na aktivno učešće u saobraćaju, posebno kada je u pitanju izgled i oblik znaka pristupačnosti i način izdavanja znaka pristupačnosti, procedura oslobađanja od troškova parkinga, procedura i način uvoza vozila; biće organizovane radionice za predstavnike (lokalnih) službi nadležnih za regulisanje uslova i postupka ostvarivanja prava iz oblasti saobraćaja na temu prava OSI kao aktivnih učesnika u drumskom saobraćaju, procedurama za ostvarivanje tih prava, administrativnim barijerama, i odgovornosti navedenih institucija u tom segmentu, uz promociju proaktivnog pristupa i otvorenosti ka građanima s invaliditetom.

Tokom trajanja projekta biće sprovedena i medijska kampanja s ciljem podizanja svijesti o posljedicama nepropisnog parkiranja s posebnim akcentom na lokalni nivo, u okviru koje će biti pripremljeni, štampani i distribuirani lifleti, ali će biti i upućene i inicijative za pokretanje akcija svih nadležnih službi u ovoj oblasti. 

Aktivnosti projekta realizuju se u sklopu konkursa za NVO raspisanog od strane Ministarstva kapitalnih investicija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u saobraćaju u 2021. Realizacija projekta traje devet mjeseci počev od 17. decembra 2021, a odobrena sredstva za njegovu realizaciju iznose 7.900,00 €.

Pripremila: Iva Mijović

Na juče održanoj sjednici Skupštine Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) Miloš Ranitović izabran je za predsjednika najvišeg tijela rukovodstva organizacije. Na sjednici su razmotreni i usvojeni godišnji narativni i finansijski izvještaj za 2020, kao i planski i programski dokumenti, i to: Plan rada za 2021. s Izvještajem o realizaciji Plana rada za 2020, kao i Plan apliciranja projektima i prikupljanja sredstava za 2021. s presjekom realizacije Plana apliciranja projektima i prikupljanja sredstava za 2020.  

UMHCG je tokom 2020. realizovalo 26 projekata (19 samostalnih, i sedam partnerskih od kojih je bilo nosilac na tri), od čega je njih 13 nastavljeno i u 2021. Dva od navedenih 26 projekata završena su u januaru 2020, dok su četiri započela u decembru 2020.

Pokrenuli smo 189 različitih inicijativa, učestvovali smo u radu 19 radnih grupa, tijela i komisija, osim toga svoje komentare i sugestije smo dostavili na još 25 dokumenata na lokalnom i nacionalnom nivouProgramskim i projektnim aktivnostima u toku godine direktno je obuhvaćeno 7500 osoba. U ovu brojku nije uračunat indirektni obuhvat na društvenim mrežama, osim onih koji su ispratili dvije onlajn konferencije organizovane u toku godine, niti onih obuhvaćenih pojavljivanjem u medijima, niti je uključen obuhvat onih koji su odlučivali po našim zahtjevima, inicijativama i drugim vrstama pisane korespondencije. Uputili smo i osam inicijativa za poštovanje standarda pristupačnosti prilikom rekonstrukcije ili izgradnje oko 36 vrtića i škola. Zbog jednog projekta izgradnje vrtića u bloku VI u Podgorici obratili smo se i inspekciji za građevinarstvo, a zbog njenog nepostupanja u tom trenutku, na kraju smo se obratili i Zaštittniku ljudskih prava i sloboda, pa je nakon više od godinu dana aktivnog djelovanja UMHCG ovaj postupak uspješno okončan. Ukupan broj studenata u bazi UMHCG za studijsku 2020/21 bio je 128, uključujući i 23 brucoša. Smještaj u studentskim domovima u Podgorici i Nikšiću posredstvom UMHCG ostvarilo je 26 studenata i jedan asistent, a 25 studenata s invaliditetom ostvarilo je pravo na opštinsku stipendiju (Tivat, Plav, Bijelo Polje, Podgorica), odnosno stipendiju od strane Ministarstva prosvjete.

Različitim uslugama podrške (pravno savjetovalište i pravna pomoć, personalna asistencija, prevoz od vrata do vrata, psihološko savjetovalište, usluge psa vodiča i dr) obuhvaćeno je više od 280 korisnika. Tokom 2020, završena su tri parnična postupka za zaštitu od diskriminacije po osnovu invaliditeta, nastavljeno je šest postupaka, dok su pokrenuta četiri nova parnična postupka. U toku godine vođena su 52 upravna postupka i spora od kojih je 10 završeno22 postupka/spora su nastavljena, dok je 20 novopokrenutih postupaka/sporova u toku 2020. Za programske i osnovne troškove Udruženja utrošeno je oko 450 hiljada eura.

Na sjednici je razmotreno i pitanje preregistracije i promjena naziva organizacije, kako bi se isti uskladio s trenutnom fazom razvoja i djelovanja, imajući u vidu da je organizacija prevazišla početnu misiju te da uspješno djeluje već 20 godina zalažući se za poštovanje principa ljudskih prava i djelujući isključivo na modelu pristupa invaliditetu zasnovanom na ljudskim pravima. O modelima daljeg djelovanja i programskim segmentima odlučivaće Radna grupa koja će biti formirana iz reda zaposlenih i saradnika, uz učešće Skupštine UMHCG.

 

Dodatak: Miloš Ranitović je rođen 15. avgusta 1991. u Baru. Završio je osnovne studije Turizma i ugostiteljstva na Univerzitetu Mediteran u Podgorici. Izabran je za predsjednika Skupštine UMHCG na sjednici održanoj 21. decembra 2021. u mandatu od pet godina. Bio je polaznik programa razvoja kapaciteta članova paraolimpijskih komiteta (OCP1 – Mladi lideri u sportu – Agitos fondacija). Trenutno je polaznik programa obuke za frontend dizajn (San Dijego, SAD). Pored poznavanja ofis paketa (Word, Excel, PowerPoint), društvenih mreža i medija za komunikaciju, poznaje HTML5/CSS, Javascript.

Generalni sekretar je Paraolimpijskog komiteta Crne Gore od 2018. Ključna zaduženja su mu: priprema i upravljanje finansijskim izveštajima i izvješajima o radu, registracija delegacije za evropska, svjetska prvenstva i paraolimpijske igre, održavanje komunikacije tokom međunarodnih turnira, organizacija državnih prvenstava u atletici i stonom tenisu, izrada i priprema konkursa za godišnji budžet Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore (Uprave za sport i mlade) i Ministarstva finansija i socijalnog staranja, vođenje zapisnika tokom komisija i upravnih odbora, održavanje sajta i profila na društvenim mrežama Paraolimpijskog komiteta i dr.

Profesionalno se bavio sportom u periodu 2011-2018. Bio je šef misije tokom Paraolimpijskih igara u Tokiju 2020, i bio je Kovid oficir za praćenje protokola tokom ovih igara. Šef misije je za Zimske paraolimsijske igre u Pekingu 2022.

U periodu 2016-2018. radio je kao sportski terapeut. Član je golbal tima Crne Gore. 

Milošev moto je: Bolje je više trenirati, kako bi što manje „krvarili“ u borbi. ("Better to do a lot of training, so that you bleed less in battle."). Maternji jezik mu je crnogorski, ima znanje engleskog, italijanskog i njemačkog jezika. 

Projekat Nauči, da (ne) budeš vezan sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u partnerstvu sa Savezom slijepih Crne Gore, uz podršku Ministarstva kapitalnih investicija.

Projektom se želi doprinijeti ostvarivanju i zaštiti prava osoba s invaliditetom (OSI) na slobodno i bezbjedno kretanje u javnom saobraćaju na teritoriji Crne Gore, kroz specifične ciljeve koji se odnose na poboljšanje i povećanje nivoa informisanja OSI o njihovim pravima i obavezama iz oblasti javnog saobraćaja i načinima njihovog ostvarivanja i zaštite od kršenja; poboljšanje nivoa informisanosti i znanja zaposlenih u državnim i lokalnim institucijama, organima i službama o pravima OSI na slobodno i bezbjedno kretanje, kao i problemima s kojima se suočavaju OSI u praksi i načinima njihovog rješavanja i u krajnjem poslednji cilj se odnosi na doprinos bezbjednosti OSI kroz podizanje svijesti šire javnosti o pravima i obavezama svih učesnika u saobraćaju. 

Projektom će biti obuhvaćene osobe s invaliditetom, one koje su aktivne u saobraćaju, nadležne institucije i subjekti u oblasti javnog saobraćaja, ali i sve druge osobe s invaliditetom, uključujući posebno one koje koriste pomagala za kretanje, odnosno prilikom kretanja, porodice osoba s invaliditetom, organizacije osoba s invaliditetom, donosioci odluka, građani.

Planirani ciljevi biće postignuti realizacijom radionica na temu promocije bezbjednosti i pristupačnosti u saobraćaju; simulacijom kretanja uz pomoć pomagala u kojima će OSI naučiti kako pravilno da na vrijeme uoče/prepoznaju prepreke i kako da zaobilaze prepreke, dok bi drugi učesnici simulacije - građani, predstavnici raznih institucija/službi trebali da se upoznaju s preprekama koje treba uklanjati. Pored navedenog, redovno će biti sprovođena medijska kampanja u okviru koje će biće izrađen i video spot s ciljem informisanja OSI ali i opšte i stručne javnosti o pravima i obavezama OSI kao učesnika u saobraćaju.

Aktivnosti projekta realizuju se u sklopu konkursa za NVO raspisanog od strane Ministarstva kapitalnih investicija u oblasti saobraćaja, sigurnosti i bezbjednosti u 2021. Realizacija projekta traje sedam mjeseci počev od 17. decembra 2021, a odobrena sredstva za njegovu realizaciju iznose 9.098,40 €.

Pripremila: Iva Mijović

utorak, 21 decembar 2021 10:17

DRUGI NJUZLETER UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) je izradilo drugi njuzleter s namjerom da vas informišemo o mjerama i aktivnostima koje sprovode državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, nevladine organizacije, kao i učenički i studentski parlamenti radi poboljšanja položaja mladih, uključujući i mlade s invaliditetom, njihovog ličnog i društvenog razvoja i uključivanja u društvene tokove. Dakle, u ovom broju donosimo vam kratke informacije o tome kako se planira, sprovodi i unapređuje omladinska politika.

Ovaj Njuzleter (Newsletter) je izrađen u okviru projekta ZA JEDNakO učešće OSI! koji je podržan od strane Glavnog grada Podgorica kroz Konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2021. Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost UMHCG i nužno ne odražava stavove donatora.

Ukoliko želite da preuzmete Njuzleter, to možete učiniti klikom ovdje.

Univerzalni jezik filma može značajno doprinijeti razumijevanju univerzalnosti ljudskih prava, jer ima moć da da uzdrma i senzibiliše, posebno kad je riječ o razumijevanju izazova sa kojima se suočavaju neke od najmarginalizovanijih grupa, poput os Joba sa invaliditetom, rečeno je večeras, između ostalog, na panel diskusiji OSI između sposobnosti i barijera u Crnoj Gori – probijanje stigme nakon projekcije filma Nespokojan, belgijskog reditelja Žoakim Lafos (Joachima Lafossea) u okviru pratećeg programa XII Crnogorskog festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ 2021.

Sanja Zindović, projektna koordinatorka u Programu Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), istakla je da je trenutni sistem nepravedan, ograničavajuči i obeshrabrujući za OSI, zbog čega Vlada uz snažnu podršku UNDP i EU, sprovodi reformu sistema procjene invaliditeta. „Reformom će biti uspostavljeno jedinstveno tijelo za procjenu invaliditeta umjesto dosadašnjih oko 30 komisija, kao i nova jedinstvena metodologija, zasnovana na modelu ljudskih prava, kojom će biti prepoznate sve kategorije lica sa invaliditetom, uključujući osobe sa intelektualnim i psiho-socijalnim oštećenjima”, kazala je Zindović. Ona je ukazala da će na ovaj način sve OSI imati priliku da jednostavnije ostvaruju prava i dobiju potrebnu podršku sistema. „Odnos čitavog društva, države i institucija prema OSI se mora promijeniti i demistifikovati, i moramo odbaciti stereotipe koji su, nažalost, duboko ukorijenjeni u našem društvu, i prigrliti različitosti”, zaključila je Zindović.

Marina Vujačić, izvršna direktorka Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, smatra da film može biti dobro oruđe i mehanizam za razbijanje stereotipa, ali i stranputica za njihovo produbljivanje. “U ovom filmu smo vidjeli i očekivanje od jedne strane da se samo druga strana promijeni i prilagodi zahtjevima onog drugog, kako bi bila prihvaćena, i prateću sebičnost koja se onda prelama i na borbu za dijete. Kada prihvatimo da trebamo dati i dobiti samo dio druge osobe da bismo zajedno bili srećni a da svako ima i drugi dio sopstvenog života, onda ćemo imati važnu poruku da djelovi čine novu cjelinu, kazala je Vujačić. Ona je dodala da kada shvatimo da niko nije sposoban za sve i da smo svi sposobni za nešto, nećemo o osobama s invaliditetom razmišljati kao o manje (ne)sposobnim, samo zato što imaju invalidnost kao lično svojstvo, a što je osnova svih stereotipa o njima.

Po mišljenju Nikole Ljuce, reditelja iz Beograda, mnogostruk je značaj filmova koji uključuju osobe s invaliditetom u glavni narativ. „U trenutku kada prestajemo da gledamo na likove kao jeftin poligon za manipulaciju emocija, a okrenemo se subjektivnom doživljaju – pravimo istinski iskorak. Na trenutak zamijeniti sebe nekim drugim, biti u tuđim cipelama, pogledati tuđim očima, to je pravi korak ka empatiji i razumevanju I upravo to nam film omogućava na najneposredniji način”, kazao je Ljuca. On je ukazao i uticaj okruženja u kojem se filmovi koji adresiraju invaliditet produciraju.

Vojin Ćetković je kroz svoje iskustvo pojasnio bipolarnost i da je identifikovao u periodu adolescencije. „Nažalost, tada nijesam uradio ništa povodom toga, nijesam imao povjerenje da odem kod psihologa. To se desilo tek kada sam otišao van zemlje. Ipak, siguran sam da stručnog kadra ima i u Crnoj Gori, ali u za ovo pitanje terapija nije napredna”, kazao je on. On je istakao da se bipolarnost odvija kroz tri faze. “U Crnoj Gori, nažalost, još uvijek sve zavisi od kontakata i poznavanja ljudi koji vam mogu pružiti medicinksku pomoć kako bi se dobila redovna i blagovremena pomoć i terapija”, kaže Ćetković.

Projekcija filma Nespokojan i panel diskusija su dio projekta JednakoSPOSOBNOST, koji Centar za građansko obrazovanje (CGO) sprovodi, u saradnji sa Udruženjem roditelja i djece sa teškoćama u razvoju Podgorica, uz finansijsku podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) posredstvom projekta Reforma nacionalnog sistema za procjenu invaliditeta koji finansira Evropska unija.

Izvor: sajt Centra za građansko obrazovanje

U okviru Erasmus + projekta Inkluzivno visoko obrazovanje na Zapadnom Balkanu – IDEA (Inclusive tertiary EDucation in the West BalkanS – IDEA) na Univerzitetu Donja Gorica obilježen je Međunarodni dan osoba s invaliditetom u saradnji sa Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG). Događaj je održan u petak, 3. decembra s početkom u 10:00 časova, u Galeriji Unoiverziteta Donja Gorica (UDG).

Ispred Univerziteta Donja Gorica prisutnima su se obratile mr Bojana Mališić, Kancelarija za međunarodnu saradnju UDG kao i doc. dr Tatjana Burzanović, dekanica Fakulteta za dizajn i multimediju. Ispred UMHCG pristunima se obratila Anđela Miličić, koordinatorka Studentske savjetodavne kancelarije u Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore.

U uvodnim obraćanjima ukratko su predstavljene aktivnosti projekta kao i cilj projekta - da se doprinese poboljšanju pristupa u obrazovanju, da se stvore uslovi za inkluzivno obrazovanje i razviju mogućnosti za zapošljavanje studenata s invaliditetom. Pored navedenog, cilj je i unapređenje kapaciteta studentskih službi, administracije, studentskih i upravljačkih tijela u partnerskim institucijama, odnosno univerzitetima partnerima na projektu, razvoj modernih inkluzivnih praksi, kao i asistivnih tehnologija.

Tokom samog događaja, priliku da se obrate prisutnima imali su i studenti Univerziteta Donja Gorica a svoje radove su  izložili studenti Fakulteta za dizajn i multimediju - Rastko Radulović, Vladimir Pejović i Ksenija Đurković. 

Izvor: Saopštenje za javnost Univerziteta Donja Gorica

U susret Međunarodnom danu Ljudskih prava održaće se tribina na temu Ljudska prava: Trenutna situacija u Crnoj Gori, sjutra, 9. decembra 2021, s početkom u 11.30 časova u Galeriji Solidarnosti, u Kotoru.

Marina Vujačić, izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, govoriće na ovom događaju. Takođe, učesnice tribine su i: Staša Baštrica, osnivačica udruženja LBTQ žena Stana, Paula Petričević, mirovna i feministička aktivistkinja, Fana Delija, izvršna direktorica NVO Centar za romske inicijative.

Moderatorka će biti Aleksandra Tomović, urednica programa za mlade u Kulturnom centru Nikola Đurković.

Organizator ovog događaja je Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor.

Pripremila: Anđela Miličić

Organi ua sprovođenje izbora: Državna izborna komisija, opštinske izborne komisije i birački odbori moraju omogućiti osobama s invaliditetom (OSI) ostvarivanje biračkog prava, dostojanstveno i pod jednakim uslovima s ostalim građanima, na predstojećim lokalnim izborima, koji će se održati u nedelju 5. decembra na Cetinju, u Mojkovcu i u Petnjici.

Savez slijepih Crne Gore (SSCG) i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) već duži niz godina zagovaraju ostvarivanje biračkog prava OSI, kako kroz izmjene i unapređenje zakonodavstva, tako i kroz primjenu standarda i stvaranje uslova za nesmetano uživanje prava u praksi.

Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom u članu 29 navodi da države potpisnice OSI garantuju njihova politička prava i mogućnost da ta prava uživaju na osnovu jednakosti sa drugima, pa se Crna Gora njenom ratifikacijom obavezala da će osobama s invaliditetom omogućiti i stvoriti uslove za aktivno i pasivno uživanje biračkog prava.

Tokom izbornog dana, na prethodno održanim parlamentarnim izborima, 30.8.2020, dobili smo više informacija od strane OSI koje su se odnosile na nemogućnosti ravnopravnog i apsolutno tajnog glasanja, zbog čega su pred sudovima pokrenute tužbe za zaštitu od diskriminacije, ili pritužbe pred Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda. Jedan dio informacija odnosio se i na domen rada biračkih odbora – BO na sam dan izbora, odnosno tokom glasanja.

SSCG i UMHCG u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori izradili su Smjernice za unapređenje pristupačnosti izbornog procesa za OSI, čije ozbiljno i detaljno razmatranje i dosljednu primjenu očekujemo od strane OIK Cetinje, OIK Mojkovac, i OIK Petnjica, a koje su u prethodnom periodu i u neposrednoj komunikaciji predstavljene članovima komisija. Ukratko, smjernice se odnose na pristupačnost biračkog mjesta, visinu police u glasačkoj kabini i visinu glasačke kutije, etison trake za kretanje i orijentaciju osoba oštećenog vida, šablone za glasački listić, mogućnost potpisa izvoda iz biračkog spiska faksimilom, brošure na Brajevom pismu sa sadržajem teksta sa glasačkog listića, glasanje uz pomoć asistenta.

Osim smjernica koje se odnose na pristupačnost biračkih mjesta, biračkog materijala i procedura glasanja ukazujemo da izborne komisije i birački odbori moraju omogućiti nesmetano glasanje i svim osobama lišenim poslovne sposobnosti, a koje su u proteklom periodu u skladu sa zakonom, vraćene u birački spisak i tako konačno u mogućnosti da uživaju jedno od osnovnih prava u građanskom društvu.

U slučaju kršenja prava, uključujući i zbog nemogućnosti da neke OSI uopšte pristupe biračkom mjestu i ovog puta biće pokrenuti postupci za zaštitu od diskriminacije, koji su i do sada, posebno kada je bilo riječi o javnim objektima i objektima u javnoj upotrebi, završavani u korist same OSI. U tom smislu, osim pripremnih radnji od strane opštinskih izbornih komisija, očekujemo i da sami birački odbori na dan izbora preduzmu potrebne radnje koje su u domenu njihove nadležnosti, a koje će izborni proces učiniti pristupačnim za sve kategorije osoba s invaliditetom.

Ovim putem želimo da apelujemo na partije koje delegiraju članove za biračke odbore da iste upoznaju sa zakonskim obavezama i datim preporukama, kako bi OSI koje ostvaruje biračko pravo na Cetinju, u Mojkovcu, i u Petnjici ostvarile svoje biračko pravo na ravnopravan način kao i ostali građani, uz zaštitu dostojanstva, tajnosti i samostalnosti glasanja.

Savez slijepih Crne Gore i Udruženje mladih sa hendikepom   

U Evropi živi oko 60 miliona žena i djevojčica s invaliditetom koje čine oko 60% ukupne populacije osoba s invaliditetom. Žene s invaliditetom su od dva do pet puta u većem riziku da budu žrtve nasilja od žena bez invaliditeta i izložene su prisilnoj sterilizaciji i abortusima, kao i drugim oblicima nasilja specifičnim za žene s invaliditetom. Pristup pravdi i servisima podrške i zaštite im je često nemoguć zbog (ne)pristupačnosti, pravnih i drugih barijera. 

Od izbijanja pandemije COVID-19 pojavljujue se podaci iz prvih redova o porastu svih vidova nasilja nad ženama i djevojčicama, naročito porodičnog nasilja. I dalje je nemoguće procijeniti sveukupni uticaj pandemije. Ipak, ona je u prvi plan istakla kršenja ljudskih prava s kojima se suočavaju hiljade žena i djevojčica s invaliditetom. 

Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembra, Evropdki forum osoba s invaliditetom (EDF) poziva Evropsku uniju da zaštiti prava žena s invaliditetom. EU treba da preuzme konkretne akcije da okonča nasilje, zlostavljanje i prisilnu sterilizaciju svih žena i djevojčica s invlaiditetom, u skladu s Konvencijuom UN o pravima osoba s invaliditetom, Konvencijom o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena i Istanbulskom konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Evropska unija će 8. decembra predstaviti prijedlog evropskog zakonodavstva za borbu protiv nasilja nad ženama i rodno zasnovanog nasilja. Ovaj prijedlog mora biti ambiciozan koliko i Istanbulska konvencija, mora uključiti pitanja u vezi s invaliditetom i zaštititi sve žene i djevojčice u svoj njihovoj raznolikosti. 

Šta je nasilje specifično prema osobama s invaliditetom? 

Nasilje specifično prema osobama s invaliditetom su svi oblici nasilja s kojima se suočavaju žene i djevojčice s invaliditetom koji su dodatno usložnjeni činjenicom da nasilnici koriste barijere i diskriminaciju s kojima se žrtve susreću usljed invaliditeta. Na primjer, to mogu biti fizičko, psihičko ili ekonomsko nasilje, kao što su ograničavanje, seksualno zlostavljanje prilikom obavljanja dnevne higijene, uklanjanje ili kontrola sredstava za komunikaciju, nasilje tokom tretmana, prisilno davanje ljekova ili uskraćivanje ljekova, kontrola finansija, uključujući socijalna davanja i davanja po osnovu invaliditeta, i emocionalno zlostavljanje u vezi s invaliditetom. Žene s intelektualnim ili psihsocijalnim invaliditetom, žene s oštećenjem sluha i vida i žene i djevojčice s visokim stepenom potrebe za podrškom su u najvećem riziku od ovakvog nasilja. 

Šta je Istanbulska konvencija? Zašto je toliko važna? 

Konvencija Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, poznatija i kao “Istanbulska konvencija” je međunarodni dokument koji ima za cilj borbu protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Usvojena je 2011, a stupila na snagu 2014. 

Konvencija je prvi evropski instrument koji pravno teži prevenciji rodno zasnovanog nasilja, zaštiti žrtava nasilja i kažnjavanju nasilnika. Ona objašnjava šta države treba da preduzmu da spriječe i kazne nasilja nad ženama i porodično nasilja. Neke od mjera su podizanje svijesti, prikupljanje podataka i pravne mjere (na primjer, prepoznavanje da su priislna sterilizacija ili genitalno sakaćenje oblik nasilja nad ženama). Fokus je na vladama koje treba da se uključe u prevenciju, kažnjavanje i aktivnosti zaštite. Ovo se može uraditi kroz trening, edukaciju, resurse, primjenu zakona i pravne sisteme. 

Zahtjevi EDF 

Evropski forum osoba s invaliditetom želi da podigne svoj glas da osudi situaciju u kojoj su hiljade žena i djevojčica s invaliditetom u Evropi žrtve ili u ozbiljnom riziku da postanu žrtve nasilja nad ženama ili rodno zasnovanog nasilja, u svim njegovim vidovima i oblicima i koje ostaje nevidljivo u javnim politikama u ovoj oblasti. 

Ne samo da se suočavaju s nasiljem u većoj mjeri nego žene bez invaliditeta, već imaju i dodatne barijere prilikom prijavljivanja, pristupa pravdi i mjerama podrške i zaštite za žrtve. 

Pozivamo Evropsku uniju da: 

  • Usvoji jako EU zakonodavstvo o sprečavanju nasilja nad ženama i djevojčicama i rodno zasnovanog nasilja koje će uključiti sve žene i djevojčice u svoj njihovoj raznolikosti; 
  • Uvrsti rodno zasnovano nasilje na listu zločina u EU; 
  • Postigne ratifikaciju Istanbulske konvencije Savjeta Evrope
  • Osigura da se pitanje rodno zasnovanog nasilja adresira u releventnim EU politikama i strategijama (obrazovanje, humanitarna pomoć, digitalna agenda i sl); 
  • Prikuplja podatke i sprovodi istraživanja o uzrocima, zastupljenosti, posljedicama i troškovima rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici. Podaci i istraživanja treba da budu razvrstani tako da prikažu položaj marginalizovanih grupa, uključujući žene i djevojčice s invaliditetom i majke i druge žene koje imaju člana porodice s invaliditetom; 
  • Finansira i promoviše treninge i izgradnju kapaciteta profesionalaca u zemljama članicama EU, kao što su pružaoci servisa podrške, profesionalci u oblasti zdravstvene zaštite i krivičnog pravosuđa (uključujući pružaoce servisa podrške za žrtve, doktora, babica, policajaca, sudija). Svi profesionalci treba da budu edukovani o nasilju nad ženama i djevojčoicama, posebno oni koji rade s marginalizovanim grupama žena, kao što su žene i djevojčice s invaliditetom, uključujući i one žene i djevojčice s invaliditetom koje žive u institucijama; 
  • Finansira i promoviše emocionalno i seksualno obrazovanje u zemljama članicama EU, uključujući projektno finansiranje. Ovo treba da bude ponuđeno mladima s invaliditetom koji žive u institucijama i van njih, i da uključi informacije o poštovanju drugih, kapacitet da se kaže “ne”, i da uključi organizacije žena s invaliditetom i ženske grupe. 

EDF je objavio studiju o položaju žena i djevojčica s invaliditetom i poziva Evropsku uniju da hitno usvoji mjere za prevenciju, zabranu i osudu nasilja nad svim ženama i djevojčicama u svoj njihovoj raznolikosti. 

Izvor: Evropski forum osoba s invaliditetom 

Prevela: Anđela Radovanović

Strana 75 od 99

Back to top